وزارت امور خارجه عراق با بیان اینکه «هدف این طرح به طور واضح و روشن، وحدت ملت عراق است»، تاکید کرد، «هرگونه کمک و همکاری به طور انحصاری باید از مجاری دولت مرکزی صورت گیرد».

WhatsApp us