پارلمان عراق 4 کمیسیون را مأمور تدوین مصوبه‌ای برای پاسخ به اقدام اخیر کنگره آمریکا کرد.

WhatsApp us