رئیس‌جمهور با بیان اینکه پیام تخت جمشید «ما می‌توانیم» است، گفت: پیام این آثار، پیام اعتماد به ملت ایران و پیام باور ملت ایران است.

WhatsApp us