چوب مقاوم دربرابر آتش

چوب مقاوم دربرابر آتش ، مصالح مقاوم دربرابر آتش

هدف : جلوگیری از آتش سوزی و جلوگیری از پوسیدگی و حمله حشرات موزی به چوب

 

 

 

 

WhatsApp us