عیسی کلانتری در چند روز گذشته طی سخنانی در نشست کمیته اقتصادی بنیاد امید ایرانیان با ذکر یک خاطره خودکفایی در کشاورزی را «مزخرفات» خواند.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us