گرده بینه

گرده بینه چیست ؟ به تنه درختان که گرد است گردبینه میگویند از گردبینه برای تیر ساختمانی و ستون استفاده می شد . همکنون گردبینه کاج از روسیه وارد ایران می شود .

از گردبینه برای ساخت روکش هم استفاده می شود . روش گرفتن روکش از گرد بینه به روش های لوله بری  (peeler)  و  تراشه بری (Slicer) میباشد .

گرده بينه شكافته : چوب حاصله از گرده بينه هاي شكافته شده.

كنده چوب : چوب كنده و ريشه هاي درخت

بينه : قطعات بريده شده از تنه بوسيله برشهاي طولي

گرده بينه : قسمت هاي جدا شده از تنه در برشهاي عرضي (با مقطع دايره مانند)

گرده بينه شكافته : چوب حاصله از گرده بينه هاي شكافته شده

گرده بينه هاي تجارتي : محصولات چوبي كه در پردازش صنعتي بطور مستقيم مورد استفاده قرار ميگيرد.

گرده بينه بلند : قسمتي از تنه كه داراي قابليت تقسيم به چند گرده بينه اندازه مساوي براي مصرف خاص ميباشد.

بلند گرده بينه مركب : بينه بلندي كه قابليت تقسيم به بينه هائي با اندازه هاي مختلف براي مصارف متفاوت صنعتي را دارا ميباشد.

WhatsApp us