در ۴۲۰۰ مرتبه حمله هوایی رژیم آل سعود به یمن در ۳۵ گذشته ،تاکنون بیش از ۱۳۶۰ نفر به شهادت رسیده و ۳۳۶۵ تن دیگر زخمی شده اند.

WhatsApp us