در حاشیه زمزمه افزایش قیمت سوخت

در حاشیه زمزمه افزایش قیمت سوخت، ابولفضل رحیمی این کارتون را در روزنامه قانون منتشرکرد.

WhatsApp chat