وزیر اسبق کشاورزی و مشاور کنونی معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد کوچ ۵۰ میلیون ایرانی را مطرح کرده و همه مشکلات کمبود آب را به گردن دولت پیش انداخته در حالی که وی در دولت کارگزاران، کار چندانی برای بهبود وضعیت کشاورزی و آبیاری کشور نکرده است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us