33281231 - 33281232 - 33281484 آدرس :تهران بازار چوب ایران شهرک صنعتی خاوران bestart2000@gmail.com
0 مورد
انتخاب صفحه

محرمیت و خلوت در معماری ایرانی ( ارسی و گره چوبی )

محرمیت و خلوت در معماری ایرانی

پنجره ارسی شیشه رنگی

پنجره ارسی شیشه رنگی

 ( ارسی و گره چوبی )

مریم حسین یزدی
 ( ارسی و گره چوبی )

( ارسی و گره چوبی )

مقدمه: « بنا داری سه ساحت است: ساحت اول نوعی سرپناه است در جهت حفظ و امنیت انسان در برابر گزندها . ساحت دوم ساختمان است که در آن علاوه بر کارکردهای مورد نیاز، عناصری از زیبابی شناسی و امنیت روانی ظهور می یابد . ساحت سوم معماری است یعنی بنایی که در آن معنا مقدم بر فرم است و به یک عبارت در معماری، معانی و مفاهیم صورت تجسمی می یابند. بنابراین معماری زبان و بیان معانی و مفاهیم است و به همین دلیل در بردارنده هویت و فرهنگ یک ملت و تمدن. »(بلخاری قهی،1390: 13)

مسکن نهادی است که در راستای یک رشته مقاصد پیچیده به وجودآمده و صرفاً یک ساختار نیست. از آنجایی که ساختن یک مسکن پدیده ای فرهنگی است، شکل مسکن و سازمان و نظم فضایی آن، شدیداً متأثر از محیطی فرهنگی است که مسکن به آن تعلق دارد. هدف و نقش مسکن، ایجاد یک واحد اجتماعی فضایی است .خصوصیات ویژه یک فرهنگ یعنی روش مورد قبول آن فرهنگ که براساس آن به انجام امور پرداخته می شود و از آنچه که از نظر اجتماعی پذیرفته شده نیست، پرهیز می شود و همچنین آرمان های ضمنی، باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا این عوامل بر شکل خانه و مجتمع ها تأثیر می گذارد. این توجه یا دقت نظر شامل تفاوتهای بسیار ظریف و وجوه کاملاً مشهود یا کلاً کاربردی آن فرهنگ نیز می شود چیزهایی که در یک فرهنگ، دارای معنا و مفهوم است غالباً آنهایی هستند که فرهنگ فوق با ممنوع کردن صریح یا ضمنی آنها، انجام یا پرداختن به آنها را غیرممکن می­کند. پس مسکن نه تنها پدیده ای است فرهنگی، بلکه فضایی است که عامل فرهنگ در ایجاد و شکل دادن به آن تأثیر دارد. از میان عوامل مختلفی که هریک به طریقی در چگونگی شکل دادن به آن نقش دارد، بعضی از عوامل دارای تأثیر شاخص تری هست؛ به این دلیل گفته می­شود که دو گروه عامل در تعیین شکل مسکن مؤثر است : عوامل تعیین کننده و عوامل تأثیرگذار.(راپاپورت،1929:45)  

معماری و فرهنگ نسبت به یکدیگر متأثر هستند و تا زمانی که معماری بر اساس فرهنگ یک منطقه مطابقت داشته باشد ، قابل قبول است و کارکردهای مفیدی خواهد داشت ؛ از زمانی که معماری در جهت مقابل فرهنگ قرار بگیرد دچار کژکارکرد می شود و قابلیت های خود را تا حدی از دست می دهد.

آنچه که امروزه به وفور دیده می شود، برج ها و آپارتمان هایی اند که با سرعت بالایی در حال افزایش هستند و در طراحی این آپارتمان ها ، معماری مدرن جایگزین معماری سنتی شده است . نمایی بیرونی به شدت اهمیت پیدا کرده است و زیبایی سازی از درون به بیرون منتقل شده است. در حالی که در گذشته، به درون ساختمان توجه بیشتری می شد و تزیینات و زیبایی سازی در درون ساختمان به کار می رفت و نمای بیرونی ساختمان بسیار ساده بود . به عبارت دیگر، در دوران قاجار درونگرایی مورد توجه بود و به تدریج ، برون ساختمان نیز اهمیت پیدا کرد و کم کم از دوران پهلوی به بعد ، برونگرایی به شدت اهمیت یافت و هم اکنون نیز در ساخت و سازها ، جایگاهی بس عظیم دارد.

مبحث خلوت و حریم ، در معماری درونگرای ایرانی بسایر حائز اهمیت است. در این نوشتار نیز تلاش می شود تا از دریچه معماری درونگرای ایرانی ، به مقوله خلوت و حریم در خانه های ایرانی پرداخته شود.

 معماری ایرانی

« معماری در ایران بیش از 600 سال تاریخ پیوسته دارد. این معماری نه تنها فراتر از مرز جغرافیایی ایران امروزی نمودی بارز دارد بلکه از نظر تنوع ، پهنه وسیعی را در بر می گیرد. عناصر طراحی نیز در معماری ایرانی از قدمتی 3 هزار ساله برخوردار است . این عناصر از تالار گوردخمه ها گرفته تا سقف چهارطاقی ها و چهار ایوانی ها همواره در دوران های مختلف حضور داشته و تأثیر گذاری خود را در زندگی امروز نیز حفظ کرده اند. در واقع معماری ایرانی دارای استمراری بوده که هر چندبارها بر اثر کشمکش های داخلی و هجوم های خارجی دستخوش فترت یا انحراف موقتی بوده ، با این همه به سبکی دست یافت که با هیچ سبک دیگری اشتباه نمی شود . در ایران معماری آثار تاریخی در عین اینکه دارای مفهوم و هدف دینی و آینی است ، مانند سایر نقاط جهان وابسته به عواملی چون اقلیم ، مصالح موجود ، فرهنگ منطقه ، فرهنگ همسایه ، دین و آیین و باور  و بانی بناست.»(نورآقایی،1386)

در معماری ایرانی دالان، فضای ارتباطی بیرون و درون به شمار می­رود. فضای دالان در معماری خانه­های ایرانی چنان اهمیتی می­یابد که به جرأت می­توان آنرا جوهر اصلی فضاهای خانه­ها، دانست.

در این فضاست که گسستن از بیرون و پیوستن به درون به تدریج حاصل می­شود. زندگی جهانی بیرون، صداها، رنگها، و حرکت در فاصله زمانی که در این فضای میانجی طی می­شود، کم کم محو می­گردد. این فضایی است که واسطه میان بشریت (میدان برون) و روحانیت (شبستان درون)، عالمی است میان جسم و روح و سیری است برای رساندن انسان به نیستی و به هیچ، و جایی که از بند حواس رهایی یابد و ظواهر و زوائد را بشناسد و از خود دور کند، خود را درک کند و به دریای حقیقت بپیوندد و راه رسیدن به فطرت را طی کند.(فیروز بهر، 1388)

« در جامعه سنتی ،آثار معماری ،آثاری مصنوع و منفک از خلقت نبود؛ بلکه جزیی از آن شمرده می شد. از این رو ، معمار نهایت هنر خود را این نمی دانست که اثری متباین با طبیعت بسازد؛ بلکه در این می دانست که اثر او ، هم در عمل آسیبی به طبیعت نرساند و هم در سیمای خود با طبیعت متباین نباشد. در عالم پیش از مدرن، معمار خود را مستحیل در جامعه و معیارهای آن می دید و وظیفه خود را در نهایت ، بهبود بخشیدن آن ضوابط می دانست. نوآوری در آن زمان نیز ممدوح بود؛ اما مفهومی دیگر داشت . نوآوری به معنای در انداختن طرح های تازه در چهارچوب زیباشناسی مقبول و با حفظ اصولی بود که سنت ایجاب می کرد . تجاوز از این حدود را نه نوآوری ممدوح ، بلکه بدعت مذموم می شمردند و خود را موظف به بهره گیری از تجارب هزاران ساله معماران پیش از خود در فراهم آوردن سکونت گاه مطلوب انسان می دانستند. «(قیومی بیدهندی،75-74)

فضای ورودی بناهای درونگرا

« فضاهای ورودی بناهای درونگرا دارای دو نما هستند . نخست نمایی که از بیرون دیده می شود و دوم نمایی که از درون (درون فضای باز داخلی) مشاهده می گردد. »(سلطان زاده، 1372: 166)

«فضای ورودی،یک فضای رابط و اتصال دهنده است ، زیرا بسیاری از بناها به خصوص بناهای قدیمی درون گرای واقع در بافت های پیوسته از لحاظ کالبدی، کارکردی و بصری غالباً تنها از طریق فضای ورودی با معبر یا سایر فضاهای عمومی ، پیوند و ترکیبی فعال می یافته اند ، چون بیشتر این گونه بناها فاقد نماهای بیرونی طراحی شده ای بودند . به این سبب فضای ورودی یک فضای ارتباطی و اتصال دهنده یک بنا با محیط پیرامونش می باشد. »( سلطان زاده، 1372: 172)

« درِ ورودی هر بنا را می توان مهمترین عامل در نظارت بر ارتباط دانست . در عمومی ترین و ساده ترین شکل ، با بسته شدن درِ ورودی ، ارتباط قطع می شود و سپس در هر زمان که مالکان یا استفاده کنندگان از فضا اراده نمایند، این ارتباط را به صورت دلخواه ( در زمان های مختلف و برای افراد گوناگون)می توانند ایجاد کنند . وجود دو نوع وسیله آگاه کننده : کوبه و حلقه، در روی درهای ورودی برای مردان و زنان ، همچنین وجود ورودی های جداگانه برای زنان و مردان در بعضی مسجد ها ، ورودی های جداگانه برای بخش بیرونی و اندرونی در برخی از خانه ها ؛ نمونه هایی از شیوه های مربوط به کنترل ارتباط است. نظارت بر ارتباط با روش های گوناگونی صورت می گرفته است . یکی دیگر از این روش ها ، نحوه طراحی فضای ورودی به گونه ای است که هدف یا هدف های لازم را در چگونگی ایجاد ارتباط بین یک فضا با فضاهای پیرامون آن تأمین نماید. در خانه ها که نمی خواستند یک شخص نامحرم از جلوی فضای ورودی به داخل خانه دید داشته باشد و نیز برای تأمین حداکثر امنیت سعی می کردند مسیر حرکت در داخل فضای ورودی را تا حد امکان طولانی نمایند .»(سلطان زاده، 1372: 173)

«در بسیاری از تالارها یا  اتاق ها به طور معمول در ورودی در دهانه میانی دیوارهای جانبی قرار داده می شد. به این ترتیب فضای داخلی اتاق به دو ناحیه که در مواردی به اصطلاح رایج بخشی از آن را بالای اتاق و بخش دیگر را پایین اتاق می نامیدند ، تقسیم می شد . بالای اتاق محل استقرار بزرگ تر ها بود . به این ترتیب محل ورود به اتاق در میان دو حوزه فوق که فضا را به دو بخش تقسیم می کرد، قرار داشت. در بعضی خانه ها به ویژه خانه های بزرگ طراحی شده ، بین فضای تالار و دو اتاق گوشوار طبقه فوقانی واقع در دو سوی آن از طریق پنجره های ارسی یا سطوح مشبک ارتباط بصری پدید می آمد تا در برخی از مجالس و میهمانی ها ، زنان واقع در اتاق های گوشوار طبقه فوقانی بتوانند مجلس واقع در تالار را تماشا کنند ، بدون آنکه به صورتی روشن دیده شوند . این نوع طراحی برای رعایت موضوع محرمیت و متمایز شدن مجالس بزرگ مردانه از مجالس زنانه صورت می گرفت. در میهمانی های کوچک خویشاوندان نزدیک ، همه در یک فضا مستقر می شدند .  (سلطان زاده: 1374: 187)

محرمیت و امنیت

« برای حفظ محرمیت ساکنان یک فضا ، مسیر فضای ورودی را به صورت پیچ در پیچ و غیر مستقیم طراحی می کردند ، به نحوی که از جلوی درگاه یا هشتی نتوان فضاهای داخلی را مشاهده کرد . این هدف بیشتر در طراحی فضای ورودی خانه های درونگرا در نظر گرفته می شد . البته در برخی موارد برای تأمین امنیت بیشتر برای ساکنان یک فضا نیز مسیر دسترسی را پیچ در پیچ می ساختند . »(سلطان زاده، 1372: 184)

معمار ، به صورت تعمدی ، فضا را به گونه ی طراحی می­کرد تا مسیر رسیدن به درون خانه، طولانی و پیچ در پیچ باشد ، تا ساکنین از دید دیگران در امان باشند و امنیت و آرامش برای ایشان فراهم شود . از یک جهت فضای پیچ در پیچ امکان رؤیت شدن فضای درونی را نمی دهد و از طرف دیگر زمان بیشتری صرف می شود تا افراد به درون خانه وارد شوند و امکان آمادگی بیشتری برای میزبان فراهم می آورد .

« یکی از باورهای مردم ایران زندگی شخصی و حرمت آن بوده که این امر به گونه ای معماری ایران را درون گرا ساخته است . معماران ایرانی با سامان دهی اندام های ساختمان در گرداگرد یک یا چند میان سرا، ساختمان را از جهان بیرون جدا می کردند و تنها یک هشتی این دو را به هم پیوند می داد. »(نورآقایی، 1386)

هنوز با وجود اینکه معماری ایرانی از معماری سنتی خود فاصله گرفته است؛ اما خصوصیات خانه های سنتی بیشتر پسندیده می شود .گرچه افراد در خانه های سنتی زندگی نمی­کنند و تلاش می کنند که خود را با معماری مدرن وفق دهند اما در اذهان خود، همچنان یک خانه مطلوب، خانه سنتی است . آرامش ،امنیت ، محرمیت و خلوت از جمله اصولی هستند که در خانه های سنتی رعایت می شود .

شاید بتوان گفت که خانه های امروزی بیشتر از آنکه مکانی باشند برای خلوت ،آسایش ، آرامش و رجوع به خانواده ،بیشتر به خوابگاه تبدیل شده است. افراد در بیشتر ساعات، بیرون از خانه هستند و تمامی فعالیت ها و حتی مهمانی ها و دورهم جمع شدن را به بیرون از خانه ارجاع می دهند و ساعات پایانی روز، به خانه می آیند .

خانه باید برای ساکنین خود ، خلوت و آرامش را به ارمغان بیاورد. اهل خانه باید از دیده شدن و شنیده شدن در امان باشند ؛ امری که در آپارتمان های امروزی به ندرت رخ می دهد. خلوت و محرمیت در معماری امروزی ایرانی جایگاهی کمرنگ دارد .

خلوت

واقعیت شامل مجموعه حقایق و ضد حقایق است، در مقابل هر حقیقتی یک ضد حقیقت وجود دارد که آن نیز به نوبه خود یک حقیقت است. وقتی تنها حقیقت یا چند حقیقت را در نظر می­گیریم فضا نیمی از واقعیت در بر گرفته می­شود که از کمال و خلاقیت بی­خبر است (هرمان هسه)

این حقیقت همان تهی، خلاء و خلوت است. جایی که برای رسیدن به آن باید از هست گذشت و نیست شد و در سادگی و بی­پیرایگی تفکر و تعمق نمود. خلق فضایی مناسب برای خلوت و تفکر همواره یکی از اصول معماری ایرانی است. در عرفان اسلامی «خلوت» و «خلسه» و رسیدن به حقیقت بی انتها و رسیدن به آرامش ابدی تلقی می­شود. (فیروز بهر، 1388)

اساس معماری ایرانی ، خلوت است . در خانه های سنتی ایرانی ، حیاط در مرکزیت قرار دارد و ساختمان ها و اتاق های تفکیک شده در اطراف و دور تا دور حیاط قرار دارد . فضاهای بیرونی و روبه خیابان و کوچه در نهایت سادگی ساخته می شوند و در مقابل، بیشترین تزیینات در فضای دورنی استفاده می شود.

بناها و ساختمان های سنتی، به گونه ای طراحی می شوند که نهایت خلوت و آرامش را برای ساکنین خود ، فراهم می­آورند . فضای حیاط با مرکزیت حوض آب ،به گونه ای است که ساختمان های اطراف را در آغوش گرفته است . تزیینات دیوارها و ستون ها و ایوان ها در کنار باغچه های پر از گل، آرامش را برای افراد فراهم می کند.سکوت ، آرامش و فضای وسیع خانه های سنتی ، این امکان را برای ساکنین خود فراهم می آورند که بتوانند به خلوت برسند ، خود را از دغدغه ها و هیاهوی تمام ناشدنی بیرون از خانه جدا کنند و با خلوت خود به آرامشی عمیق برسند.

نتیجه گیری

معماری با ایدئولوژی مردم ارتباط نزدیک دارد و معمار باید بنا و ساختمان را بر اساس تفکرات، باورها و فرهنگ مردم سرزمین بسازد ؛ اما آنچه که امروزه شاهد آن هستیم این است که در معماری توجهی به ایدئولوژی مردم نمی شود . معماری ، زندگی مردم و فرهنگ با هم در ارتباط هستند و با طراحی معماری ، طراحی زندگی انسان شکل می گیرد . انسان ها در درون بناهایی زندگی می کنند که معماران طرح آن را کشیده اند و همین انسان ها در شهرها زندگی می کنند و شهرها را می سازند و شهرها انسان ها را می سازند و یک رابطه دو سویه و متقابل وجود دارد.

معماری قدیم، آرامش وامنیت را برای ساکنین خود به ارمغان می آورد . افراد از بودن در خانه ، لذت می بردند . در حالی که امروزه ، لذت و خوشگذرانی باید در بیرون از خانه شکل بگیرد، خانه دیگر مکانی نیست که بتواند خلوت و آرامش را برای ساکنین خود فراهم آورد و افراد مهمانی های خود را در رستوران و هتل برگزار می کنند و برای آرامش خود و اینکه بتوانند دقایقی را خلوت کنند ، به پارک های شهر می روند.خانه که قبلا کارکردهای فراوان داشت و فضاهای زیادی در آن طراحی می شد، اکنون هم فضاهای خانه و هم کارکردهای آن به شدت تقلیل یافته است و این امر در روحیه ساکنان بسیار تأثیر گذار است .

 

 

فهرست منابع

بلخاری قهی، حسن(1390) هویت معنایی و معنوی معماری ،« اطلاعات حکمت و معرفت»، تهران

راپاپورت، آموس ( 1929 ) انسان شناسی مسکن، افضلیان، خسرو ( 1388 )حرفه هنرمند،تهران.

سلطان زاده ، حسین(1372)«فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران»، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ،تهران.

سلطان زاده ، حسین (1374)« نایین، شهر هزاره های تاریخی »،دفتر پژوهش های فرهنگی ، تهران.

سلطان زاده، حسین. معماری داخلی خانه های درونگرا در اقلیم گرم و خشک ایران، «نشریه معماری و فرهنگ»، شماره 28.

قیومی بیدهندی،مهرداد،آموزش معماری در دوران پیش از مدرن بر مبنای رساله معماریه، «صفه»، شماره 42.

نورآقایی، آرش(1386) معماری ایرانی؛ معماری درون گرا، «نشریه تهران امروز»، تهران.

http://www.cloob.com/timeline/post_1150304_1404779 سامان فیروز بهر ، 1388

کیفیت تخته روسی از منطقه سیبری

کیفیت تخته روسی از منطقه سیبری

تخته روسی

کیفیت چوب کاج روسی از منطقه سیبری 

سقف چوبی٬ لمبه کاج اروپایی لمبه و دیوارکوب چوب کاج فنلاندی ایدعال برای دیوارکوب و سقف کاذب چوبی دیوارکوب لمبه

کانال لمبه و چوب دیوارکوب 

کیفیت چوب کاج روسی از منطقه سیبری

کیفیت چوب کاج روسی از منطقه سیبری

 1. کلبه و ساختمان چوبی

  کیفیت چوب کاج روسی از منطقه سیبری

 2. انواع تخته روسیه

  انواع تخته روسیه

  برترین های چوب و تخته در ایران

 3. انواع تخته روسیه

  انواع تخته روسیه

 4. برش ، ابزار ، لمبه

  برش ، ابزار ، لمبه و بسته بندی انواع چوب کاج روسیه

 5. کاج روسی

  چوب نما

 1. CNC لمبه

  برش با ابزار پیشرفته CNC

 2. کاج درجه یک

  کاج درجه یک

 3. چوب کم گره

  چوب کم گره

 4. عکس چوب و تخته کاج روس

  عکس چوب و تخته کاج روس

 5. نقش زیبا ، چوب کاج روسی

  نقش زیبا ، چوب کاج روسی

 1. ساخت کلبه چوبی

  ساخت کلبه چوبی

 2. اره نواری ، اره رام بر ، اره فلکه

  اره نواری ، اره رام بر ، اره فلکه

 3. برش انواع لمبه

  برش انواع لمبه

 4. چوب کاج

  چوب کاج

 5. تخته کاج روسی به ابعاد 6.3 × 20 × 600 سانتی متر

  تخته کاج روسی به ابعاد 6.3 × 20 × 600 سانتی متر

  گروه فن و هنر ایران زمین

 6. کلمات کلیدی : تخته روسی ، چوب کاج درجه یک ، تخته روسی نراد ، الوار ، تخته کاج ، چوب روسی ، لمبه روسی ، چوب کاج روسی

 

کاهش 40 درصدی مصرف برق

کاهش 40 درصدی مصرف برق با یخچال‌های جدید دوستدار محیط زیست

بهینه سازی مصرف انرژی

یخچالهای هوشمند شب‌ها می‌خوابند!

یکی از شرکت های تولیدکننده یخچال اخیرا یکی از محیط زیستی ترین یخچال‌ها را تولید کرده است.
بهینه سازی مصرف انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی

یکی از شرکت های تولیدکننده یخچال اخیرا یکی از محیط زیستی ترین یخچال‌ها را تولید کرده است.
به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، شرکت سامسونگ برای نخستین بار کمپرسور اینورتر دیجیتالی را در یخچال‌های تولیدی خود بکار گرفته است که به‌طور مستمر انتقال جریان حرارتی را با تغییر سرعت بازدهی انرژی ممکن کرده است.
کمپرسور اینورتر هوشمند ضمن توجه به انواع جنبه‌های محیط‌زیستی، دارای ویژگی‌ها و مزیت‌هایی فراوانی همچون مصرف بهینه انرژی، حفظ تازگی و صدای کم است. با استفاده از این کمپرسورها می‌توان به اندازه روشن نگه داشتن 5 لامپ 15 واتی در انرژی صرفه‌جویی کرد. تنظیم نیروی مؤثر کمپرسور اینورتر دیجیتال سامسونگ موجب مصرف انرژی کمتر و همچنین تولید دی‌اکسیدکربن کمتر می‌شود.
شرکت سامسونگ با کمپرسور اینورتر هوشمند خود توانسته است ضمن کاهش 40 درصدی مصرف برق، سر و صدای یخچال‌های تولیدی خود را به کمترین حد ممکن برساند بدین ترتیب که یخچال هوشمند شما شب‌ها استراحت کرده و با کمترین انرژی کار می‌کند.
انتهای پیام

تاثیر تحریم ها بر محیط زیست

تاثیر تحریم ها بر محیط زیست چگونه است؟

سیستم و وسایل جاری آبیاری موجب فرسایش خاک، جنگل زدایی و نیز بیابان زایی نیز می شود. اینها همه هدایای تحریم است به ملت ایران.
 اسماعیل کهرم

سفری به عسلویه
سایت خبری محیط زیست ایران (IENA): قبلا هم به عسلویه رفته بودم؛ زمانی که شرکت فرانسوی توتال دو گروه را برای ارزیابی زیست محیطی به عسلویه فرستاد، بنده همراه آنها بودم. هدف ما این بود که ببینیم تاسیسات «پارس جنوبی» چه تاثیری بر محیط زیست خواهد گذاشت. دو سه هفته در عسلویه بودیم. نمونه هایی از آب، هوا، خاک، گیاهان و جانوران مطالعه شدند و خلاصه اینکه تاثیر پروژه عظیم پارس جنوبی مثال زدنی بود!
آسمان آبی و آب شفاف، اما این بار دود و خفقان را به وضوح حس می کردی. از هواپیما که پیاده شدیم و به طرف پتروشیمی جم حرکت کردیم عامل اصلی این همه دود و دم پیدا شد. مشعل های گاز سوزی که گاه شعله آنها، 70 متر به دل آسمان می رفت. از همه بدتر پتروشیمی جم بود. از برخی از این مشعل ها دود به هوا می رفت و در کنار جاده گوگرد در فواصل کوتاه انبار شده بود. باد آنها را پراکنده می کرد و زیر چرخ اتومبیل ها پودر و وارد آب دریا و هوا و ریه های هموطنان می شد.
با مهندس مسئول پالایشگاه جم صحبت کردم و پرسیدم آقای مهندس در پتروشیمی های دیگر هم در دنیا مشعل می سوزانند؟
پاسخ داد: لعنت بر تحریم ها! تمام مواد و گازهایی را که در مشعل ها (Flare) می سوزد می تواند مجددا مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه های مورد نیاز برای این کار تحت تحریم اند!
در پتروشیمی بندر امام حوالی بندر، این گوگردها با ابتدایی ترین وسایل به داخل کشتی ها منتقل و راهی خارج می شوند. تنها یک درصد از گوگردها که به داخل آب بندرگاه وارد شود، آب را اسیدی می سازد و همین است که شما در آن آب ها ماهی نمی بینید. در این پایانه، وسایل اطفاء حریق و جلوگیری از گسترش نفت روی دریا 10 برابر قیمت واقعی از راه های گوناگون وارد ایران می شود.
کمیته محیط زیست شورای شهر تهران
نام این کمیته را به خاطر دارید؟ این کمیته در دو زمان رکود و فترت سازمان حفاظت محیط زیست، طی سال های 84 تا 92؛ زمانی که سازمان مانند خرگوش با چشم باز خوابیده بود، توسط دکتر معصومه ابتکار، تاسیس شد. این کمیته با بیش از 700 جلسه و در همین حدود بازدید از نواحی مشکل¬زای تهران به راستی خلاء ایجاد شده توسط کم کاری سازمان محیط زیست را پر کرد. در مدت 6 سال، این کمیته مسائل و مشکلات شهر تهران را در جلسات علنی هفتگی و گاه جلسات غیرعلنی، با حضور رئیس کمیته و مشاوران مورد بررسی قرار داد. علاوه بر رسیدگی بر مسائل شهر تهران با دعوت از اعضای شورای شهر استان های گوناگون، استان های مختلف را تشویق به تشکیل کمیته مشابه (کمیته محیط زیست) نمودیم. برای بررسی مسائل گوناگون به طور کاملا تخصصی، تشکیل «کارگروه ها» الزامی بود و کارگروه هایی مانند فضای سبز، توریسم، کوهستان، زباله، هوای پاک، مترو، ترافیک … به طور کاملا منظم تشکیل جلسه می دادند. معمولا در پایان جلسات گزارش مکتوب نگاشته می شد و این گزارش در اختیار سازمان¬های مربوطه قرار می گرفت.
یکصد و نود و پنجمین جلسه کمیته محیط زیست در تاریخ دوم شهریور 92 آخرین جلسه این کمیته در شورای سوم بود که با حضور سازمان های مردم نهاد و خبرنگاران حوزه محیط زیست برای مقابله با تحریم ها تشکیل شد و طی آن رئیس کمیته محیط زیست از فعالان محیط زیست خواست برای مقابله با آثار مخرب تحریم ها بر طبیعت و محیط زیست، راهکارهایی بیابند. او تاکید کرد که بخشی از مشکلات کنونی آلودگی هوا مانند تولید خودروهای غیراستاندارد، ریزگردها، آلودگی صنایع و … در اثر تحریم ها تشدید شده است.
براساس پژوهش انجام شده در سال 2005 میلادی، میزان خسارات ناشی از آلودگی هوا در بخش سلامت کشور بالغ بر 9 میلیارد تومان بوده که قطعا استمرار تحریم از آن زمان تاکنون بر میزان این خسارت افزود و تهران را دچار بحرانی زیست محیطی کرد. دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو 4 در خودروها به تاخیر افتاد و یا به خاطر عدم حل مشکل گرمایش زمین نتوانسته ایم بر ریزگردها فایق آییم. البته بخشی از این مشکلات ناشی از تحریم هاست که محیط زیست کشور را نشانه گرفته¬اند. ابتکار آن روز در آخرین جلسه کمیته محیط زیست با تاکید بر آن که ادامه تحریم ها باز هم فرصت ها را می گیرد، گفت: هر فردی که مسئول محیط زیست کشور شود در چنین شرایطی بحرانی دستش بسته خواهد بود.
آقای سید محمد مجابی، عضو کمیته محیط زیست شورای شهر تهران هم با انتقاد از تاثیر تحریم ها بر محیط زیست کشور گفت ایران در بسیاری از پروتکل های محیط زیستی مسئولیت هایی پذیرفته، چگونه است که جامعه جهانی نمی خواهد بگذارد ایران به تعهدات خود عمل کند؟
آن روز بنده هم در یک مصاحبه عرض کردم، تخریب محیط زیست طبیعی ایران به عنوان کشور هفدهم جهان از نظر وسعت، لطمه ای جبران ناپذیر به میراث طبیعی کل جهان است.
بیانیه نمایندگان جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه توسعه پایدار
پس از این جلسه صریح و صادقانه، داغ و هیجان انگیز نمایندگان سازمان های غیردولتی حاضر در جلسه تصمیم گرفتند در اعتراض به آثار مخرب تحریم ها بر محیط زیست بیانیه ای صادر کنند و آن را طی نامه ای برای آقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نمایند. این بیانیه پس از جلساتی تهیه و بر روی آن نامه ای در دو نسخه، یکی به امضای بنده به عنوان هماهنگ کننده N.G.O ها و سازمان های مردم نهاد و دیگری با امضای دکتر علی اشرف مجتهد شبستری به عنوان دیپلماتی نام آشنا ارسال شد.
نامه به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد
نامه ما در تاریخ 15 شهریور 1392 خطاب به آقای بان کی مون ارسال شد و در تاریخ 22 آذر ماه پاسخ نامه دریافت شد. این شما و این ترجمه نامه دبیرکل سازمان ملل متحد:
آقای دکتر کهرم، علاقمندم از شما به جهت ارسال نامه اخیر در خصوص بیانیه تصویب شده توسط نمایندگان جوامع مدنی و سازمان های مردم نهاد ایرانی فعال در حوزه توسعه پایدار تشکر کنم.
در گزارش های من به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، مکرر تاکید کرده ام که تحریم های تحمیل شده به جمهوری اسلامی ایران اثرات قابل توجهی بر عموم مردم مانند تورم شدید، افزایش قیمت کالا و انرژی و افزایش نرخ بیکاری داشته است.
در گزارش 22 اگوست 2012 به مجمع عمومی پیرامون وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز اذهان کشورهای عضو را به این موضوع جلب نموده ام که تعدادی از سازمان های مردم نهاد و فعالان ایرانی درخصوص اثرات در حال رشد تحریم ها بر مردم، قیمت کالا، قطع یارانه ها و کاهش دسترسی مردم به داروهای نجات بخش و حیاتی، نگرانی خود را ابراز کرده اند. در همین راستا از توافق موقت به دست آمده 23 نوامبر 2013 که برای کمک به مردم ایران است، استقبال می نمایم. بار دیگر امیدوارم ایران و 1+5 شروع امیدوار کننده ای را داشته باشند.
در هرحال شما را به استقامت در کارها برای ارتقاء توسعه پایدار و شتاب در دستیابی به اهداف توسعه هزاره تشویق و ترغیب می نمایم. از شما می خواهم که تعامل با شورای اجتماعی، اقتصادی ملل متحد را ادامه دهید. مشاوره سازمان های مردم نهاد با این شورا شامل ارائه پیشنهادات مکتوب به شورای اجتماعی و اقتصادی ملل متحد و کمیسیون های عملیاتی آن فرصت منحصر به فردی را برای ایران به منظور رساندن صدای نگرانی های خود به سازمان ملل متحد فراهم می کند.
منتظر مشارکت مستمر و همکاری فعال نمایندگان جوامع مدنی وسازمان های مردم نهاد ایرانی فعال در موضوع توسعه پایدار برای تعامل با سازمان ملل متحد هستم. در پایان به شما این اطمینان را می دهم که سازمان ملل متحد آماده کمک به شما در تلاش هایتان است. بان کی مون – دبیرکل سازمان ملل متحد
تاثیر تحریم ها بر منابع آبی ایران
این روزها البته مطالب متعددی هم بر له یا علیه دخالت تحریم ها در بحران آب کشور مطرح می شود. در این مورد باید گفت ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته، به طوری که میزان آب دریافتی در این سرزمین از نزولات آسمانی کمتر از یک سوم معدل جهانی است. بنابراین وسایل و طریق استفاده ازمنابع آبی حائز اهمیت فراوان است. نظر به اینکه حدود 92 در صد آب مورد استفاده ایران به مصرف کشاورزی می رسد، انواع آبیاری در مزارع کشاوری و باغ ها تاثیر فراوانی در کل رژیم آبی ایران دارد.
متاسفانه به علت تحریم ها سیستم آبیاری در ایران کماکان به صورت غرق آبی و کرتی است که اتلاف آب در آن سرسام آور است. در حالی که با استفاده از روش هایی همچون قطره ای، بارانی و مه پاشی، میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی را می توان تا 50 درصد کاهش داد و استفاده از آب های زیرزمینی را محدود نمود و مسئله خشکی بیش از صد دریاچه را در ایران حل کرد. سیستم و وسایل جاری آبیاری موجب فرسایش خاک، جنگل زدایی و نیز بیابان زایی نیز می شود. اینها همه هدایای تحریم است به ملت ایران. بحران آب آسیب های فراوانی را به سرزمین خواهد زد؛ شاید غیرقابل جبران که؛ و من الماء کل شی حی.

“اسماعیل کهرم

تحریم
کهرم

اسماعیل کهرم

صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست

صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست ٢٦ میلیون دلار کمک به ایران را به حالت تعلیق در آورد

صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) تمامی اعتبارات جمهوری اسلامی ایران برای GEF-6 را از ابتدای سال جاری میلادی معلق کرده است.
دکتر معصومه ابتکار

دکتر معصومه ابتکار

معصومه ابتکار

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تحریم های ناعادلانه غربی ها علیه محیط زیست ایران گفت: صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست تنها ٤.٢ از ٣٠ میلیون دلار منابع تخصیص یافته برای اجرای پروژه های زیست محیطی کشورمان را تعهد کرده است.
دکتر معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری محیط زیست ایران (IENA) با تاکید بر این که بر اساس معاهدات جهانی حفاظت از محیط زیست مسوولیتی مشترک و همگانی است افزود: این مهم در شورا و مجمع تسهیلات زیست محیطی جهانی و نیز نشست کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: متاسفانه به رغم تلاش های به عمل آمده، دبیرخانه تسهیلات زیست محیطی جهانی در مواجهه با فشار کشورهای کمک کننده غربی، تا کنون اقدامی برای رفع تبعیض در این زمینه به عمل نیاورده است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) متاسفانه تنها مبلغ ٤.٢ میلیون دلار از ٣٠ میلیون دلار منابع تخصیص یافته برای اجرای پروژه های زیست محیطی کشورمان را پرداخت کرده و با اعمال تحریم ها و علی رغم تصویب پروژه ها حدود ٢٦ میلیون دلار از GEF-5 به حالت تعلیق در آمده است.
وی با اشاره به اقدامات ایران برای دریافت اعتبار در GEF-6 افزود: متاسفانه صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) تمامی اعتبارات جمهوری اسلامی ایران برای GEF-6 را از ابتدای سال جاری میلادی معلق کرده است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد که با تلاش های دیپلماتیک صورت گرفته این مشکل هرچه سریعتر برطرف شده تا اجرای پروژه های بین المللی ایران نیز آغاز شود.
انتهای پیام

گروه فن و هنر ایران زمین تاسیس 1340 تهران محله قلهک است . ما تولید کننده دکوراسیون لوکس منزل بصورت سفارشی ساز هستیم . رد کردن