30 هزار روستا در کشور خالی از سکنه شده است – اقتصادی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us