مردانگی

چه اسم سنگینی است
آنقدر سنگین که این روزها از شانه ی بیشتر صاحبانش سر میخورد و می افتد!
و راحت تبدیل میشود به نامردی!

متاسفانه جامعه ایران و بخصوص در شهرهای بزرگ ارزشها تغییر کرده اند . مردانگی تبدیل شده به زور گویی و صفات حیوانی . اینکه هرکسی قلدرتره میره جلو صف و هیچ کسی نمیتونه حرفی بزنه .

مردونگی یعنی اگر پول داری رئیس بانک به کار شما جدا و با اولویت بالا رسیدگی میکنه .

مردونگی یعنی ماشین شاستی بلند و از این حرفها .

بعد از چند سال جامعه ای بوجود میاد که اگر همون پولداره توش زمین بخوره دیگه نمیتونه بلند شه .

من اعتقاد داشتم افرادی که اینطور حق مردمو زیر پا میزارن ایرانی نیستند . ولی متاسفانه اغلب میبینم این رفتار به ایرانی یا ایرانی نبودن بستگی نداره ، بلکه به جثه ، پول و جایگاه اجتماعی بستگی دارد .

و این تفکر بسادگی اصلاح پذیر نیست .

 

WhatsApp us