برج “یانقین” در تبريز به دنبال شهادت تعدادی از آتش نشانان

برج “یانقین” در تبريز به دنبال شهادت تعدادی از آتش نشانان كشورمان عزادار شد. این برج درگذشته برجک دیدبانی آتش نشانی در شهر بود.

اين برجك درواقع اولين ايستگاه آتش نشانى ايران است

برج "یانقین" در تبريز به دنبال شهادت تعدادی از آتش نشانان

برج “یانقین” در تبريز به دنبال شهادت تعدادی از آتش نشانان