ابوریحان بیرونی پایه گذار دانش نوین در هزاره پیشین

ابوریحان بیرونی پایه گذار دانش نوین در هزاره پیشین

ابوریحان بیرونی پایه گذار دانش نوین در هزاره پیشین Al-Biruni بزرگان ایران زمین چهارسو و تقسیماتِ سیاسیِ ایران، از ابوریحان بیرونی نموداری از روشِ پیشنهادی از سوی البیرونی برای برآوردِ شعاع و دورادورِ زمین یک طراحی از کتاب فارسی بیرونی. در این نمایه، شماری از گام‌های...
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی ابوریحان بیرونی ؛ عکس ابوریحان بیرونی ؛ عکس مجسمه ابوریحان بیرونی ؛ عکس ابوریحان بیرونی – عکس کتاب ابوریحان بیرونی ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (زادهٔ ۱۴ شهریور ۳۵۲، کاث، خوارزم – درگذشتهٔ ۲۲ آذر ۴۲۷، غزنین)، دانشمند بزرگ و...
WhatsApp us