دكتر علی بلوكباشی نویسنده

دكتر علی بلوكباشی نویسنده  پرونده ی «علی بلوکباشی» علی بلوکباشی، از بنیان گزاران اصلی انسان شناسی ایران  به شمار می آید و از اداره فرهنگ عامه در پیش از انقلاب تا امروز بیش از  نیم قرن است در این رشته فعال بوده است. او همچنین از اساتید شناخته شده در...
WhatsApp us