0 Items
درب چوبی با مغز فلزی

درب چوبی با مغز فلزی

درب چوبی با مغز فلزی ( درب ضد سرقت طرح درب تمام چوب )

درب تمام چوب٬ درب ضد سرقت٬ دکوراسیون چوبی٬

درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه
درب چوبی با مغز فلزی
درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
قفل درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
قفل درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
قفل درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
قفل درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
فرفورژه دست ساز درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
فرفورژه دست ساز درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی
فرفورژه درب لابی
فرفورژه درب لابی
فرفورژه درب لابی
فرفورژه درب لابی
درب چوب و فلز
درب چوب و فلز
درب چوب و فلز
درب چوب و فلز
درب چوب و فلز
درب چوب و فلز
درب سندبلاست سبک روستیک ، ایده های جالب دکوراتیو
درب سندبلاست سبک روستیک ، ایده های جالب دکوراتیو
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
فرفورژه درب چوبی
پتینه و رنگ چوب , وایت واش
پتینه و رنگ چوب , وایت واش
کارگاه اهنگری و چلنگری سنتی و مدرن
کارگاه اهنگری و چلنگری سنتی و مدرن
کارگاه اهنگری و چلنگری سنتی و مدرن
کارگاه اهنگری و چلنگری سنتی و مدرن
کارگاه اهنگری و چلنگری سنتی و مدرن
کارگاه اهنگری و چلنگری سنتی و مدرن
کارگاه اهنگری و چلنگری سنتی و مدرن
کارگاه اهنگری و چلنگری سنتی و مدرن
کارگاه اهنگری و چلنگری سنتی و مدرن
کارگاه اهنگری و چلنگری سنتی و مدرن

پتینه و رنگ چوب , وایت واش , درب چوب و فلز ، ایده های جالب فن و هنر ایران زمین ، نمونه کار ، دکوراسیون چوبی , مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی , درب ضد سرقت , درب چوبی با مغز فلزی , درب چوبی فرفورژه

(بیشتر…)
امن ترین درب چوبی حفاظتی

امن ترین درب چوبی حفاظتی

امن ترین درب چوبی

امن ترین درب های حفاظتی درب هایی هستند که مشخص نباشند از چه سیستم ایمنی بر روی آن استفاده شده است . درست است که نوشته اینجا دوربین دارد , به تنهایی از خیلی دزدی ها جلوگیری میکند ولی بحث درب با دوربین بسیار متفاوت است . حتی درب هایی با نام ضد سرقت که از ترکیه و چین وارد ایران شدند هم روش هایی ساده برای باز کردن دارند . در این بخش ما درب هایی را به شما معرفی میکنیم که درون و بیرون آنها بسیار متفاوت است و شاید به چشم خیلی از دزدها باز کردن یا عبور از این درب بسیار ساده به نظر بیاید .

عکس یک درب فلزی با رویه چوب بلوط

درب چوب و فلز٬ درب چوبی٬ درب ضد سرقت٬ درب فلزی طرح چوب٬ ساخت درب

درب چوب و فلز٬ درب چوبی٬ درب ضد سرقت٬ درب فلزی طرح چوب٬ ساخت درب

دربهای ضد سرقت که قطعات اصلی آنها از فلز و ام دی اف با روکش چوب طبیعی و یک چهارچوب ضخیم ساخته شده، بدلیل ظاهر تکراری و بقول معروف از مد افتادن (این نظر شخصی بنده است)، بطور کلی دیگر درب ضد سرقت مورد پسند مشتریان ما نیست. اما چگونه درب محکم، ضد سرقت، ظریف داشته باشیم.

لینک های مفید با موضوع درب چوبی :

کاتالوگ درب چوبی 2019 pdf

door catalog 2019 کاتالوگ درب 1398

گالری عکس درب چوبی 2017 

80 مدل درب داخلی 2019 

لیست قیمت انواع درب و چهارچوب 

درب چوب و فلز٬ درب چوبی٬ درب ضد سرقت٬ درب فلزی طرح چوب٬ ساخت درب

درب چوب و فلز٬ درب چوبی٬ درب ضد سرقت٬ درب فلزی طرح چوب٬ ساخت درب

2 روش در کارگاه فن و هنر ساخته می شوند که نوع ابتدایی آن بسیار محکم تر است.
1. ساخت یک کلاف فلزی ظریف و اجرای درب چوبی در دو سمت این صفحه فلزی اجرا شود. این درب و چهارچوب تماما فلزی هستند، حتی لولا ها هم متعلق به دربهای فلزی است.
2. ساخت درب تمام چوب با مش بندی داخلی از فلز. در این روش چوب مورد استفاده چوبی با چگالی بالا است. مانند چوب ماهون آفریقا، چوب گردو وارداتی، چوب راش آلمان و… اتصالات همه فلزی هستند. یعنی علاوه بر فاق زبانه ما پیچ هایی به طول 20 سانتی متر راهم استفاده می‌کنیم. درب با شیشه خور یا بدون شیشه خور همانند یک توری فلزی ساخته می‌شود، یعنی برای شیشه خور بیش از 30 سانت باعث می‌شود امنیت درب کاهش یابد.

در مدل اول جای لولا و ضخامت بیش از 7 سانت آن نشان دهنده این است که درب از فلز ساخته شده است. این یک درب فوق العاده سنگین و مقاوم است.
در مدل دوم شما هیچ اثری از فلز مشاهده نمی کنید یعنی یک درب تمام چوب می‌بینید که از داخل پرشده از فلزات عمودی و افقی

درب چوب و فلز٬ درب چوبی٬ درب ضد سرقت٬ درب فلزی طرح چوب٬ ساخت درب

درب چوب و فلز٬ درب چوبی٬ درب ضد سرقت٬ درب فلزی طرح چوب٬ ساخت درب

درب چوب و فلز٬ درب چوبی٬ درب ضد سرقت٬ درب فلزی طرح چوب٬ ساخت درب

درب چوب و فلز٬ درب چوبی٬ درب ضد سرقت٬ درب فلزی طرح چوب٬ ساخت درب

ایده درب ورودی از چوب و فلز، شاهکار ضد سرقت

ایده درب ورودی از چوب و فلز، شاهکار ضد سرقت

اگر بدنبال یک درب خاص و منحصر به فرد هستید

درب ورودی ضد سرقت نا محسوس

ساخت درب ورودی عرض 140

طراحی و ساخت درب چوب و فلز

سازندگان، مهندسان و معماران مطلع هستند، دربی با عرض 140 از استاندارد درب های چوبی ورودی قدری بالا تر است. اگر این درب به روش های معمول ساخته شود، احتمالا چند روزی بیشتر مهمان ساختمان نیست. چراکه دربی با این ابعاد بسیار سنگین است و لولا و پیچ های معمولی جوابگوی نگاهداشتن درب بر روی چهارچوب نیستند.
چکار کنیم که یک درب تمام چوب با ضمانت حداقل 10 سال داشته باشیم.

راهکار اول : ساخت‌ یک درب دو لنگه و تقسیم کردن وزن درب بین یک کتیبه باریک که لنگه ثابت و خود درب اصلی انجام شود.
حداقل ابعاد درب های دو لنگه
تقسیم ابعاد بین درب ورودی، کتیبه و ضخامت چهارچوب :
10 سانتی متر برای چهارچوب عرض درب 130 به اضافه 10 سانت یعنی در مجموع عرض ما 140 است. لنگه ها بستگی به قاب تونیک ها دارند. ما برای کتیبه عرض 35 و برای درب 95 سانتی متر در نظر می‌گیریم.
در این حالت دربها سبک هستند و با توجه به لولا ها میتوانیم آنها را استاندارد لولا کنیم. یک درب تمام چوب.

درب ضد سرقت تمام چوب

اما مشتری ما یک درب پهن با خواص درب ضد سرقت را دارد

برای ساخت درب ورودی به عرض 140 ما از یک کلاف فلزی محکم استفاده می‌کنیم.

ساخت چهارچوب فلزی درب :

یک چهارچوب ساده فلزی پروفيل 40 در 80 سنگین که قابلیت نصب روکوب و لولا را داشته باشد. قابلمه با چوب ایجاد می‌شود. چوبی که همانند یک نبشی به روکوب درب فاق و زبانه می‌شود. همچون یک لمبه با اتصال طولی.
محدودیت های این چهارچوب فقط برای بخش قابلمه است. جایی که لولا پیچ می شود قابلیت چوب کاری ضخیم را ندارد. بغیر از جای قابلمه چهارچوب و درب تمام بخش های دیگر با چوب ضخیم پوشیده می شود. بطوری که هر کسی با دیدن این درب در نگاه اول باور نخواهد کرد که این درب فلزی است.

ساخت درب فلزی با روکوب قاب تونیک

درب از پروفيل 30 در 50 و ورق فولادی سوراخ دار برای بخش های خالی و حفاظتی.
ساخت رویه درب از چوب خالص یا ام دی اف روکش چوب، هر دو حالت امکانپذیر است.
تغییرات تا قبل از ساخت چهارچوب و کلاف درب امکانپذیر است. هر طرحی قابل اجرا است ولی در نظر داشته باشید طرح های عمیق و برجسته باعث افزایش ضخامت درب می شود.

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

درب خاص و چشمگیر تمام چوب

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

درب چوبی مشکی

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

درب چوبی خاص، طرح فانوس

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

درب سبک روستیک

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

درب ورودی تمام چوب با منبت کاری

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

درب روکش قرمز فناوری از چوب طبیعی

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

انواع درب تمام چوب سنتی. ایدعال برای ویلا و سازه های چوبی

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

ساخت انواع درب چوبی، چوب خالص زیبا و انرژی بخش است

با تشکر از توجه شما

ایده طراحی و ساخت درب های فرفورژه مدرن و کلاسیک

ایده طراحی و ساخت درب های فرفورژه مدرن و کلاسیک

طراحی و ساخت درب های چوبی تلفیق چوب و فلز ,  فرفورژه مدرن و کلاسیک

گالری عکس درب های چوب و فلز

مدل درب ورودی,دکوراسیون در ورودی. درهای چوبی

ساخت درب چوب و فلز , چوب و فرفورژه طراحی و ساخت درب های فرفورژه مدرن و کلاسیک، درب های تلفیقی چوب و شیشه و فلز

گُل‌نَرده یا همان فارسی‌شدهٔ فِرفورژه صنعت تولید مصنوعات فلزی عمدتاً از آهن و چدن می‌باشد که اصطلاح قدیمی چلنگری نیز برای آن مناسب است. ویکی‌پدیا

هنر گل‌نرده‌سازی که از قدیم در کارگاه‌های کوچک آهنگری و به شیوه‌های سنتی و با گداختن و شکل دادن آهن یا با ریخته گری چدن و سایر فلزات در ایران انجام می‌شد، در سالهای اخیر پیشرفتهای فراوانی داشته و تبدیل به صنعت تولید گلنرده و فرفورژه در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ گردیده‌است.

اینک ایران به یکی از صادرکنندگان بزرگ محصولات فرفورژه و گل‌نرده تبدیل شده‌است.

طراحی و ساخت انواع درب های مدرن ، گل نرده و فرفورژه

فروش انواع درب های ضد حریق فلزی، چوبی و شیشه خور با تاییدیه آتش نشانی، قیمت روز درب ضد حریق ایرانی

ارائه بهترین طرحها ، تولید کننده دربهای ساختمان

درب فلزی طرح چوب

ایده هایی جدید و متنوع برای ساخت درب های ورودی

درب هایی از جنس چوب و فلز در طرح های مختلف و زیبا ، مدل های درب ورودی

ایده هایی شیک و مفید برای ساخت درب ورودی ساختمان مسکونی,ویلایی,آپارتمانی  ،درب های لوکس فرفورژه

فرفورژه
کاتالوگ فرفورژه

قطعات فرفورژه

فرفورژه گل

قیمت فرفورژه
فرفورژه چیست

درب چوب و فرفورژه فن و هنر

کاتالوگ درب های فرفورژه

درب چوب و فلز

درب فلزی طرح چوب

طرح درب فلزی حیاط

درب ورودی ساختمان فلزی

مدل درب فلزی ورودی ساختمان
عکس درب منزل

عکس درب ورودی ساختمان

درب ورودی حیاط

درب ورودی ساختمان آهنی

فرفورژه به انگلیسی

(بیشتر…)

WhatsApp chat