ابعاد و اندازه تلویزیون به سانتی متر

 ابعاد و اندازه تلویزیون به سانتی متر

ابعاد و اندازه تلویزیون به سانتی متر

تبدیل ابعاد تلویزیون و lcd از اینچ به سانتی متر شامل ارتفاع و عرض یک صفحه نمایش بصورت استاندارد جهت استفاده طراحان و سازندگان دکوراسیون

ابعاد tv

ابعاد استاندارد تلویزیون

ابعاد تلویزیون ۳۲ اینچ ارتفاع : ۳۹.۸ سانتی متر. عرض : ۷۰.۶ سانتی متر
ابعاد تلویزیون ۴۰ اینچ ارتفاع : ۴۹.۷ سانتیمتر . عرض : ۸۸.۳ سانتیمتر
ابعاد تلویزیون ۴۲ اینچ ارتفاع : ۵۲.۰۷ سانتیمتر . عرض : ۹۲.۷ سانتیمتر
ابعاد تلویزیون ۴۳ اینچ ارتفاع : ۵۳.۳ سانتیمتر . عرض : ۹۴.۹ سانتیمتر

تبدیل اندازه صفحه tv از اینچ به سانتی متر
تبدیل اندازه صفحه tv از اینچ به سانتی متر
تبدیل اندازه صفحه tv از اینچ به سانتی متر
تبدیل اندازه صفحه tv از اینچ به سانتی متر

ابعاد تلویزیون ۴۶ اینچ ارتفاع : ۵۷.۱ سانتیمتر . عرض : ۱۰۱.۶ سانتیمتر
ابعاد تلویزیون ۴۸ اینچ ارتفاع : ۵۹.۶ سانتیمتر . عرض : ۱۰۵.۹ سانتیمتر
ابعاد تلویزیون ۴۹ اینچ ارتفاع : ۶۰.۹ سانتیمتر. عرض : ۱۰۸.۲ سانتیمتر
ابعاد تلویزیون ۵۰ اینچ ارتفاع : ۶۲.۲ سانتیمتر . عرض : ۱۱۰.۴ سانتیمتر
ابعاد تلویزیون ۵۵ اینچ ارتفاع : ۶۸.۳ سانتیمتر . عرض : ۱۲۱.۴ سانیمتر
ابعاد تلویزیون ۵۸ اینچ ارتفاع : ۷۲.۱ سانتیمتر . عرض : ۱۲۸.۰۱ سانتیمتر
ابعاد تلویزیون ۶۰ اینچ ارتفاع : ۷۴.۴ سانتیمتر . عرض : ۱۳۲.۵ سانتیمتر
ابعاد تلویزیون ۶۵ اینچ ارتفاع : ۸۰.۷ سانتیمتر . عرض : ۱۴۳.۵ سانتیمتر
ابعاد تلویزیون ۷۵ اینچ ارتفاع : ۹۳.۲ سانتیمتر. عرض : ۱۶۵.۶ سانتیمتر
ابعاد تلویزیون ۷۹ اینچ ارتفاع : ۹۸.۰۴ سانتیمتر . عرض : ۱۷۴.۴ سانتیمتر

ابعاد و اندازه تلویزیون