focal point معنی

focal point معنی

focal point معنی نقطه کانونی نقطه کانونی یک اتاق خواب تخت خواب است . تعریف نقطه ی کانونی نقطه کانونی در ساده ترین تعریف، نقطه ای است که خطوط به سمت آن همگرا می شوند. یعنی جایی که در آن خطوط موجود در اتاق با هم برخورد می کنند. از آنجا که چشم ما به طور طبیعی تمایل به...
WhatsApp us