لمبه

لمبه چوبی سونا دیوارکوب تمام چوب

تولید لمبه کام و زبانه چوب ، سونای خشک ، دیوارکوب چوبی

لمبه به چوبی گفته میشود که دارای اتصالی در طول بصورت قلیف (کام و زبانه ) باشد . اغلب لمبه ها برای اجرای سقف کاذب ، دیوارپوش و کف پوش ها بر روی زیر سازی ، بصورت افقی ، عمودی و یا مورب نصب میشوند .