هیتر ساو فنلاندی

هیتر ساو فنلاندی

هیتر برقی سونا خشک ساو ساخت کشورفنلاند

هیتر سونا٬ تعمیر هیتر٬ المنت هیتر سونا٬ 

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

تابلو برق دیجیتال سونا فنلاندی

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

جعبه هیتر sawo sauna

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

سطل و ملاقه سونای خشک ، حرارت سنج و رطوبت سنج سونا

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

سنگ هیتر وارداتی , فنلاند

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

سطل چوبی

ساخت سونا , لوازم سونا , هیتر ، سطل چوبی و ملاقه سونا , ساعت شنی و حرارت سنج سونای خشک

حرارت سنج و رطوبت سنج محیط سونای خشک

ساخت سونای خشک،سونای خشک، هیتر سونای خشک، چوب سونا

 

هیتر سونای خشک

هیتر سونای خشک

هیتر سونای خشک

در این بخش میخواهیم انواع هیتر و الزامات آن را مشخص کنیم .  ئدر نتهای این بخش شما میتوانید براورد قیمت اجرای برق کاری ، لوازم سونا ، انواع هیتر را به راحتی محاسبه کنید .

محاسبه حجم دستگاه هیتر سونای خشک یا کوره ارتباط مستقیم با حجم و روش ساخت سونای شما دارد . اگر سونای خشک شما با عایق پلاستوفوم کار شده است یک یا دو کیلوات به حجم هیتر خود اضافه کنید و اگر از عایق های مخصوص سوناسازان استفاده کرده اید یک یا دو کیلووات از حجم هیتر خود کم کنید .

عایق بندی سونای خشک : یک سونای خشک باید همانند یخچال غیر قابل نفوذ باشد . در ساخت سونای خشک می بایست از عایق های مخصوص آن استفاده شود . یعنی عایق حرارت .

نکات مهم : یک کاربری سونای خشک ، عمومی ، خصوصی ، تک نفره و..

دو حجم سونای خشک و ارتفاع سقف

سوم   تک فاز بودن یا سه فاز بودن برق

هیتر های برقی چگونه ساخته می شوند :

یک هیتر برقی از چند محفظه استیل ساخته شده است . محفظه بیرونی که کاور گرمایی هیتر است باعث میشود هنگام تماس هیتر با بدن انسان ، حرارت کمتری به بدن وارد شود . این کاور با هدف جلوگیری از سوختگی نصب می شود و کاربری زیبایی دارد .

کاور اصلی که بدنه هیتر است و از ضخامت بالایی برخوردار است ، ترمینال ها ، لوازم و المنت ها بر روی این ورقه نصب می شوند .

کاور داخلی که باعث میشود المت ها محفوظ و از ریختن مایعات بر روی پایه و المنت جلو گیری میکند .

انواع هیتر ایرانی :  هیتر های ایرانی دودسته هستند یکی مدل بسیار ساده و ابتدایی است بایک کاور و یک بدنه که المنت ها بر روی یک ورق حلبی متصل می شوند .

نوع دوم که از یک طرح روسی کپی شده است  و از کیفیت بهتری برخوردار است . بدلیل اینکه هیتر بکو جای سنگ دارد و محفظه المنت ها از جای سنگ جدا است گزینه بسیار خوبی برای کسانی که به بخور با شدت بالا نیاز دارند می باشد .

انواع هیتر HELO  :

مدل RING WALL

سری رینگ وال همانطور که از نامش پیدا است به هیتری هایی گفته می شوند که حالت قفس و سنگ ها دیده می شوند .

این هیتر دارای ترموستات است و تایمر 8 ساعت و قابلیت تنظیم از 0 الی 4 ساعت .

درجه ها به شما کمک میکنند تا به راحتی میزان حرارت و ساعت کارکرد هیتر را تایین کنید

این هیتر بسیار ساده ولی کار آمد است ، حرارت بسیار خوبی ایجاد میکند و بدلیل اینکه محفظه آن یک طرفه است به راحتی حرارت را به محیط منتقل می کند . همین مزیت باعث میشود بخار بسیار ملایمی داشته باشد .

ترموستات یکپارچه دارد. تایمر دارای دامنه پیش انتخاب 8 ساعت و زمان گرمایش 0-4 ساعت است. کنترل های واضح و آسان برای استفاده در قسمت جلویی در پایین بخاری قرار دارند.

استفاده از شکل بیضی در طراحی احساس خوبی به انسان می دهد  . فضای سنگ آن 37 کیلیو گرم است .

طراحی خاص و منحصر به فرد هیتر سری قفس

قیمت برای 6 کیلوات این مدل در ابتدای اسفند 1396  مبلغ 3.000.000  تومان می باشد . منهای سنگ و لوازم سونا

مدل 8 کیلوات آن به مبلغ 3.300.000 تومان می باشد .

مدلهای بدون ترموستات آن هم موجود است که قیمت آن در حدود 400.000 تومان ارزانتر است البته باید توجه داشته باشید که مدل بدون ترموستات را باید یک تابلو برق برایش خریداری کنید  . قابل نصب بر روی دیوار و ایستایی روی زمین را دارد ، تمام استیل است و ساخت کشور فنلاند .

برای دریافت قیمت دقیق حتما از طریق تلگرام مکاتبه فرمایید .

(بیشتر…)

WhatsApp us