ISLAMIC MATHEMATICS

ISLAMIC MATHEMATICS

درباره گرهچینی در حال ویرایش و ترجمه  

ریاضیات اسلامی

برخی از نمونه های تقارن کامل، مورد استفاده در دکوراسیون مساجد اسلامی

عکس و زندگینامه , هندسه جبر و رضیات خوارزمی

عکس و زندگینامه , هندسه جبر و رضیات خوارزمی

امپراتوری اسلامی در سراسر ایران، شرق میانه، آسیای مرکزی، آفریقای شمالی، ایبریا و بخش هایی از هند از قرن 8 به بعد تاسیس سهم قابل توجهی را نسبت به ریاضیات ساخته شده است. آنها قادر به جلب و فیوز با هم تحولات ریاضی یونان andIndia بود.

یکی از پیامد های منع استفاده از تصویر صورت و رخ انسان باعث استفاده گسترده از الگوهای هندسی برای تزئین و هنر شد .

کاربرد ریاضیات به شکل یک هنر . در واقع، در طول زمان، هنرمندان مسلمان تمام انواع مختلف از تقارن و هندسه را به تصویر کشیدند .

قرآن خود را تشویق انباشت دانش و عصر طلایی علوم اسلامی و ریاضیات رونق در طول دوره قرون وسطی از 9 تا قرن 15. خانه حکمت در بغداد برپا شد در اطراف 810، و کار تقریبا بلافاصله در ترجمه بزرگ یونانی andIndian ریاضی آغاز شده و نجوم کار می کند به زبان عربی.

ریاضیدان برجسته فارسی محمد خوارزمی یک مدیر اولیه خانه حکمت در قرن 9 و یکی از بزرگترین ریاضیدانان مسلمان متقدم بود. شاید مهم ترین سهم خوارزمی در ریاضیات بود حمایت قوی خود را از سیستم عددی هندو (1 – 9 و 0)، که او به عنوان داشتن قدرت و کارایی مورد نیاز به انقلابی اسلامی (و بعدها غربی) ریاضیات، و که به رسمیت شناخته به زودی توسط کل جهان اسلام تصویب شد، و بعد از آن توسط اروپا و همچنین.

دیگر سهم مهم خوارزمی جبر بود، و او از روش های اساسی جبری “کاهش” و “تعادل” معرفی و ارائه یک حساب کاربری جامع از حل معادلات چند جمله ای تا درجه دوم. به این ترتیب، او در ایجاد قدرتمند زبان ریاضی انتزاعی هنوز هم در سراسر جهان استفاده می شود امروز، و اجازه یک راه بسیار کلی تر از تجزیه و تحلیل مشکلات دیگر از مشکلات خاص که قبلا توسط سرخپوستان و چینی در نظر گرفته.
قضیه دو جملهای

تاریخ 10th ریاضیدان قرن فارسی محمد ابوبکر کرجی کار به گسترش جبر هنوز هم بیشتر، آزاد کردن آن از میراث هندسی آن، و معرفی تئوری حساب جبری. ابوبکر کرجی برای اولین بار به استفاده از روش اثبات شده توسط استقراء ریاضی برای اثبات نتایج خود، با اثبات این است که دستور اول در دنباله نامتناهی از اظهارات درست است، و پس از آن اثبات این است که، اگر هر یک بیانیه در دنباله درست است بود، پس یک بعدی است.

در میان چیزهای دیگر، ابوبکر کرجی استفاده استقراء ریاضی برای اثبات این قضیه دو جمله ای. دوجمله ای را یک نوع ساده از عبارت جبری است که تنها دو دوره که در تنها با جمع، تفریق، ضرب و مثبت شارحان کل تعداد، مانند (x + y) اداره 2 است. همکاری efficients مورد نیاز در هنگام دوجمله ای گسترش یافته است به شکل یک مثلث متقارن، معمولا به عنوان مثلث پاسکال پس از قرن 17 ریاضیدان فرانسوی بلز پاسکال اشاره شده است، اگر چه بسیاری از ریاضیدانان دیگر آن قرنها قبل از او در هند، ایران، چین و ایتالیا تحصیل کرده بود، از جمله ابوبکر کرجی.

چند صد سال پس از ابوبکر کرجی، عمر خیام تعمیم روش هند برای استخراج ریشه های مربع و مکعب شامل چهارم (شاید بهتر به عنوان یک شاعر و نویسنده از “رباعیات خیام”، اما ریاضیدان مهم و ستاره شناس در سمت راست خود شناخته می شود)، ریشه پنجم و بالاتر در قرن 12th در اوایل. او انجام یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک از مشکلات مکعب، آشکار شد در واقع چند نوع متفاوت از معادلات مکعب وجود دارد. اگر چه او در واقع موفقیت در حل معادله مکعب، و اگر چه او است که معمولا با شناسایی پایه های هندسه جبری اعتبار، او از پیشرفت های بیشتر توسط ناتوانی خود را برای جدا کردن جبر از هندسه، و یک روش کاملا جبری برای برگزار شد حل معادلات مکعب تا به حال به 500 سال دیگر صبر کنید و ایتالیایی ریاضیدانان دل فرو و تارتالیا.

طوسی یکی از پیشگامان در زمینه مثلثات کروی بود
در 13th قرن فارسی ستاره شناس، دانشمند و ریاضیدان خواجه نصیرالدین طوسی شاید اولین برای درمان مثلثات به عنوان رشته ریاضی جدا از ستاره شناسی بود. ساخت و ساز در اوایل کار byGreek ریاضیدانان مانند منلائوس اسکندریه و کار هند در تابع مثلثاتی، او اولین نمایشگاه گسترده ای از مثلثات کروی، از جمله فهرست شش موارد متفاوت یک مثلث راست در مثلثات کروی. یکی از کمک های ریاضی خود را بزرگ تدوین قانون معروف سینوس برای مثلث هواپیما، a/ (SIN A) = b/ (sinB) = c/ (SIN C) بود، اگر چه قانون ناگزیر برای مثلث کروی قبل از آن کشف شده بود توسط 10 قرن ایرانیان ابوالقاسم وفا Buzjani و ابو نصر منصور.

دیگر ریاضیدانان مسلمان قرون وسطی ارزش توجه داشته باشید عبارتند از:

9 قرن عرب ثابت بن قره، که یک فرمول کلی است که توسط آن اعداد دوست داشتنی می تواند مشتق شده توسعه یافته، دوباره کشف خیلی بعد توسط هر دو فرما و دکارت (اعداد دوست داشتنی جفت از اعداد که مجموع مقسوم علیه های یک عدد برابر با می تعداد دیگر، به عنوان مثال مقسوم علیههای ان مناسب از 220 1، 2، 4، 5، 10، 11، 20، 22، 44، 55 و 110، که از مجموع 284؛ و مقسوم علیههای ان مناسب از 284 1، 2، 4، 71، و 142، که از مجموع 220 است).
قرن 10 ریاضیدان عرب ابوالقاسم حسن Uqlidisi، که اولین متن بازمانده نشان دادن استفاده موضعی از اعداد عربی، و به خصوص استفاده از اعشار به جای کسری (به عنوان مثال 7.375 INSEAD از 73/8) نوشت؛
تاریخ 10th هندسه دان عرب قرن ابراهیم بن سنان، که تحقیقات ارشمیدس از مساحت و حجم و همچنین در مماس از یک دایره ادامه داد:
در 11th قرن فارسی ابن هیثم (همچنین به عنوان ابن هیثم شناخته می شود)، که در علاوه بر این به کار پیشگامانه خود را در اپتیک و فیزیک، تاسیس آغاز ارتباط بین جبر و هندسه، و ابداع آنچه در حال حاضر به عنوان “مشکل ابن هیثم” شناخته شده (او اولین ریاضیدان به دست آوردن فرمول برای مجموع قدرت چهارم، با استفاده از یک روش این است که به آسانی قابل تعمیم)؛ و
در 13th قرن فارسی کمالالدین فارسی، که نظریه بخش های مخروطی برای حل مشکلات نوری، و همچنین به دنبال کار در تئوری اعداد مانند روی اعداد دوست داشتنی، فاکتور و روش ترکیبی؛
در 13th قرن مراکش ابن البنا AL-Marrakushi، که آثار شامل موضوعاتی مانند محاسبه جذر و تئوری کسور ادامه داد، و همچنین به عنوان کشف اولین جفت جدید از اعداد دوست داشتنی از زمان های قدیم (17،296 و 18،416، بعد دوباره کشف توسط فرما) و از اولین استفاده از نماد جبری از براهماگوپتا.
با نفوذ خفقان آور ترکیه امپراتوری عثمانی از قرن 14th و یا 15 به بعد، ریاضیات اسلامی دچار رکود و پیشرفت های بیشتر به اروپا نقل مکان کرد.

منبع : storyofmathematics.com


ISLAMIC MATHEMATICS

Some examples of the complex symmetries used in Islamic temple decoration

Some examples of the complex symmetries used in Islamic temple decoration

Some examples of the complex symmetries used in Islamic temple decoration

The Islamic Empire established across Persia, the Middle East, Central Asia, North Africa, Iberia and parts of India from the 8th Century onwards made significant contributions towards mathematics. They were able to draw on and fuse together the mathematical developments of both Greece andIndia.

One consequence of the Islamic prohibition on depicting the human form was the extensive use of complex geometric patterns to decorate their buildings, raising mathematics to the form of an art. In fact, over time, Muslim artists discovered all the different forms of symmetry that can be depicted on a 2-dimensional surface.

The Qu’ran itself encouraged the accumulation of knowledge, and a Golden Age of Islamic science and mathematics flourished throughout the medieval period from the 9th to 15th Centuries. The House of Wisdom was set up in Baghdad around 810, and work started almost immediately on translating the major Greek andIndian mathematical and astronomy works into Arabic.

The outstanding Persian mathematician Muhammad Al-Khwarizmi was an early Director of the House of Wisdom in the 9th Century, and one of the greatest of early Muslim mathematicians. Perhaps Al-Khwarizmi’s most important contribution to mathematics was his strong advocacy of the Hindu numerical system (1 – 9 and 0), which he recognized as having the power and efficiency needed to revolutionize Islamic (and, later, Western) mathematics, and which was soon adopted by the entire Islamic world, and later by Europe as well.

Al-Khwarizmi’s other important contribution was algebra, and he introduced the fundamental algebraic methods of “reduction” and “balancing” and provided an exhaustive account of solving polynomial equations up to the second degree. In this way, he helped create the powerful abstract mathematical language still used across the world today, and allowed a much more general way of analyzing problems other than just the specific problems previously considered by the Indians and Chinese.

Binomial Theorem

Binomial Theorem


Binomial Theorem

The 10th Century Persian mathematician Muhammad Al-Karaji worked to extend algebra still further, freeing it from its geometrical heritage, and introduced the theory of algebraic calculus. Al-Karaji was the first to use the method of proof by mathematical induction to prove his results, by proving that the first statement in an infinite sequence of statements is true, and then proving that, if any one statement in the sequence is true, then so is the next one.

Among other things, Al-Karaji used mathematical induction to prove the binomial theorem. A binomial is a simple type of algebraic expression which has just two terms which are operated on only by addition, subtraction, multiplication and positive whole-number exponents, such as (x +y)2. The co-efficients needed when a binomial is expanded form a symmetrical triangle, usually referred to as Pascal’s Triangle after the 17th Century French mathematician Blaise Pascal, although many other mathematicians had studied it centuries before him in India, Persia, China and Italy, including Al-Karaji.

Some hundred years after Al-Karaji, Omar Khayyam (perhaps better known as a poet and the writer of the “Rubaiyat”, but an important mathematician and astronomer in his own right) generalized Indian methods for extracting square and cube roots to include fourth, fifth and higher roots in the early 12th Century. He carried out a systematic analysis of cubic problems, revealing there were actually several different sorts of cubic equations. Although he did in fact succeed in solving cubic equations, and although he is usually credited with identifying the foundations of algebraic geometry, he was held back from further advances by his inability to separate the algebra from the geometry, and a purely algebraic method for the solution of cubic equations had to wait another 500 years and the Italian mathematicians del Ferro and Tartaglia.

Al-Tusi was a pioneer in the field of spherical trigonometry

Al-Tusi was a pioneer in the field of spherical trigonometry


Al-Tusi was a pioneer in the field of spherical trigonometry

The 13th Century Persian astronomer, scientist and mathematician Nasir Al-Din Al-Tusi was perhaps the first to treat trigonometry as a separate mathematical discipline, distinct from astronomy. Building on earlier work byGreek mathematicians such as Menelaus of Alexandria and Indian work on the sine function, he gave the first extensive exposition of spherical trigonometry, including listing the six distinct cases of a right triangle in spherical trigonometry. One of his major mathematical contributions was the formulation of the famous law of sines for plane triangles, a(sin A) = b(sinB) = c(sin C), although the sine law for spherical triangles had been discovered earlier by the 10th Century Persians Abul Wafa Buzjani and Abu Nasr Mansur.

Other medieval Muslim mathematicians worthy of note include:

 • the 9th Century Arab Thabit ibn Qurra, who developed a general formula by which amicable numbers could be derived, re-discovered much later by both Fermat and Descartes(amicable numbers are pairs of numbers for which the sum of the divisors of one number equals the other number, e.g. the proper divisors of 220 are 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 and 110, of which the sum is 284; and the proper divisors of 284 are 1, 2, 4, 71, and 142, of which the sum is 220);
 • the 10th Century Arab mathematician Abul Hasan al-Uqlidisi, who wrote the earliest surviving text showing the positional use of Arabic numerals, and particularly the use of decimals instead of fractions (e.g. 7.375 insead of 738);
 • the 10th Century Arab geometer Ibrahim ibn Sinan, who continued Archimedes’ investigations of areas and volumes, as well as on tangents of a circle;
 • the 11th Century Persian Ibn al-Haytham (also known as Alhazen), who, in addition to his groundbreaking work on optics and physics, established the beginnings of the link between algebra and geometry, and devised what is now known as “Alhazen’s problem” (he was the first mathematician to derive the formula for the sum of the fourth powers, using a method that is readily generalizable); and
 • the 13th Century Persian Kamal al-Din al-Farisi, who applied the theory of conic sections to solve optical problems, as well as pursuing work in number theory such as on amicable numbers, factorization and combinatorial methods;
 • the 13th Century Moroccan Ibn al-Banna al-Marrakushi, whose works included topics such as computing square roots and the theory of continued fractions, as well as the discovery of the first new pair of amicable numbers since ancient times (17,296 and 18,416, later re-discovered by Fermat) and the the first use of algebraic notation since Brahmagupta.

With the stifling influence of the Turkish Ottoman Empire from the 14th or 15th Century onwards, Islamic mathematics stagnated, and further developments moved to Europe.

دانلود طرح های هندسی ( گره )

دانلود طرح های هندسی ( گره )

دانلود طرح های گره چینی

آموزش رسم گره ( گرهچینی ) دانلود فایل pdf

رسم گره هندسی ( هنر سنتی ایران زمین )

pdf gireh

Traditional Iranian art

موزاییک ریاضی


هنر های سنتی ایران و هنر اسلامی
شبه بلورها و آشنایی با روش نصب

دانشگاه بوغازی استانبول
بحث در داده
بلور را برای نسل بعدی: میراث IYCr
حسن دوم آکادمی علوم و فناوری، رباط، مراکش


MATHEMATICAL MOSAICS ISLAMIC ART AND QUASICRYSTALS

Metin ARIK Bogazici University, Istanbul Talk given at Crystallography for the next generation: the legacy of IYCr Hassan II Academy of Science and Technology, Rabat, Morocco 23 April 2015 Mathematical Mosaics, Islamic Art and Quasicrystals The use of local fivefold symmetry in Islamic tilings started in the 11th century.

Traditional Iranian art

Traditional Iranian art

Examples of such tilings are discussed and the rules employed in these tilings are presented.

It is demonstrated how a periodic pattern can be transformed into a locally aperiodic Penrose tiling pattern which most efficiently solves the difficult problem of the mathematical aperiodic tiling. Most remarkably, these tilings match with crystal diffraction patterns which exhibit fivefold symmetry. Inevitably, this topic reminds us of the flowering of scientific brilliance in Islam from the ninth to the thirteenth century—a period often described as the “golden age” of Islamic science. This is a diffraction pattern of a real 3D quasicrystal. For a 3D crystal, the diffraction pattern is also three dimensional. All of the rendered images here are for 2D quasicrystals with 2D diffraction patterns.

link

http://spacecollective.org/michaelerule/5810/Quasicryst

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

آموزش گره چینی انواع گره چینی انواع گره چینی در معماری دانلود کتاب گره چینی طرح گره چینی طرح های گره چینی

نوشته بعدی

هندسه در هنر و معماری

هندسه در هنر و معماری

ترجمه ای  ناقص ( عذر خواهی مدیریت سایت )

هندسه یکی از ویژگی های اصلی است که تشخیص طرح های هنری اسلامی است. این یک هویت فورا تشخیص، یکی است که در یک رویکرد فلسفی و کیهان شناسی فراگیر به ایجاد طراحی و ساخته آثار، تاسیس ایجاد متضاد تعدد و وحدت است. این افتخارات طبیعت در هنر تزئینی انتزاعی، و مزایای خود را از طریق عدم محدودیت توسط محدودیت های عددی سیستم.

یک مقدمه کوتاه به تاریخ هندسه عربی یا اسلامی است که بر روی مجموعه ای بعدی صفحه همراه با روش های که کسانی که هندسه می تواند به آسانی با استفاده از ابزار سنتی از لبه راست و یک جفت قطب نما ساخته شده است.

هندسه در هنر و معماری

جزئیات یک پانل سنگ تراشیده شده در موزه ویکتوریا و آلبرت، لندن نمایش داده

الگودهی در پانل چرم نقش برجسته نمایش داده شده در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

الگودهی در پانل چرم نقش برجسته نمایش داده شده در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

این چهار تصاویر برای اولین بار از الگوهای هندسی اسلامی است که بر روی مواد مختلف، به ترتیب نقره، سنگ، چرم و موزاییک جداره، اعدام شده اند و معمولا در نظر گرفته نماینده از طراحی اسلامی هستند.در حالی که طیف گسترده ای از درمان های هندسی در هندسه اسلامی و عربی یافت می شود نشان می دهد، آنها در اینجا به معرفی چیزی از شخصیت های طراحی و مواد است که در دکوراسیون استفاده شد.

اما با این حال، به اعتقاد من آن مفید خواهد بود برای شروع این صفحه با یک توجه داشته باشید در درک ما در غرب از زبان عربی و یا، شاید دقیق تر، طرح هندسی اسلامی آن گونه که یک میدان گسترده ای از مطالعه است و بسیاری از تصورات غلط وجود دارد مورد ریشه های آن، تفسیر و شخصیت.

الگودهی موزاییک ظریف از قصر، کاخ سلطنتی، سویا، اندلس

الگودهی موزاییک ظریف از قصر، کاخ سلطنتی، سویا، اندلس

الگوهای که ما با آن آشنا هستند به درون انواع فرهنگ اسلامی یافت می شود، اما اغلب نظر گرفته می شود مشترک از فتح عرب. در ساده ترین آن، بورس تحصیلی عرب بزرگ درک ما را از هندسه زمینه ای، و صنعتگران مسلمان، نه همه آنها اعراب، در این بدن از دانش در تولید میدانهای مشخصه خود را از کاشی، موزاییک، گچ و الگوهای چوبی که به عناصر به کار گرفته شد تکیه خود ساختمان. به طور کلی آنها به عنوان درمان سطح دو بعدی دیده می شود، هر چند نمونه هایی از کار سه بعدی در بسیاری از مناطق جهان اسلام، به خصوص با وجود مقرنس.

به این استدلال کمی بیشتر، تمایز ممکن است نشان می دهد که کار در نظر گرفته است اسلامی که در خدمت ساختمان های مذهبی استفاده می شود. با این حال، با اسلام حاکم بر تمام جنبه های زندگی مسلمانان، استدلال نشان می دهد که طرح های هندسی، با شخصیت ذاتی حمایت از درونگرایی و بازتاب آن، همه باید در نظر گرفته اسلامی است.

اولین نکته به یاد داشته باشید این است که سه نوع از الگودهی مشترک به طرح پیدا شده است در فرهنگ اسلامی وجود دارد:

 • اسلیمی و یا خط شکسته،
 • خوشنویسی، و
 • هندسی و یا چند ضلعی،

دومی که شامل بیشترین تعداد از نمونه های ما به احتمال زیاد در سراسر آمده، و منطقه اغلب از منظر پایگاه های ریاضی خود را مورد بررسی قرار است. بیایید نگاهی به برخی الگوهای نگاه کنید.

جزئیات پانل درب نقره ای

جزئیات پانل درب نقره ای

اولین مثال، بالا، نماد نوع از طراحی است که به ذهن می آید وقتی که فکر طرح های هندسی عربی. با این حال، به عنوان مثال است نه از سعودی اما در فرانسه ساخته شده بود و یکی از یک جفت از پانل های درب نقره ای، بالا را در کنار خود نشان داده است. در ضمن، پانل دیگر از جفت، اگر چه داشتن همان ساخت و ساز پایه هندسی، دارای جزئیات به عنوان نشان داده شده است که در اینجا متفاوت است.

جزئیات پانل درب نشان هندسه 12 نقطه

جزئیات پانل درب نشان هندسه 12 نقطه

در شیوه ای بسیار مشابه، این عکس را نیز نشان مرکز پانل درب. بر اساس این زمان در هندسه دوازده نقطه به جای هشت نقطه در بالا نشان داده است، یک خانواده آشکار احساس به طراحی دو پانل، یکی این است که برای بسیاری از مردم به عنوان توصیف رسمیت شناختن آنها از عربی یا اسلامی طراحی آشنا وجود دارد.دوباره الگو با استفاده از دنده هندسی مرتب تنظیم در همان هواپیما، حاوی دکوراسیون برگ شکل گرفته، اما در اینجا با مواد مورد استفاده برای تاکید بر تمایز بین این دو شخصیت از طراحی اسلامی متضاد – هندسه خطی و دکوراسیون برگ.

جزئیات از pendentives در بالای یک منبر در موزه ویکتوریا و آلبرت

جزئیات از pendentives در بالای یک منبر در موزه ویکتوریا و آلبرت

جزئیات از کنار پلهها در منبر در موزه ویکتوریا و آلبرت

جزئیات از کنار پلهها در منبر در موزه ویکتوریا و آلبرت

در حالی که بسیاری از طرح های نشان داده شده در اینجا، از جمله تلاش من برای آنها ساختارشکنی، در طرح دو بعدی بر اساس، نمونه های بسیاری از کار طراحی سه بعدی در جهان اسلام وجود دارد. در اینجا به سمت بالای یک قرن پانزدهم مصر چوبی است منبراست که با pendentives بیان، یک شکل از کنسول است که معمولا در سازه های بنایی استفاده با توجه به شخصیت ذاتی و اتوماسیون است که هر دو، هر چند در اینجا تزئینی بیش از ساختاری است کیفیت فشاری و کششی که سنگ فاقد آن است.

عکس کمتر در اینجا بخشی از کنار پلهها در همان نشان می دهد منبر. این چیزی است که از مدل سازی قوی است که می توان با، در اصل، طرح های هندسی دو بعدی ایجاد نشان می دهد. توجه داشته باشید تفاوت قوی در درمان و اثر بین طراحی خط شکسته در حال اجرا ساده بر روی فریم و که از اصلی پانل های هندسی گذاشته.

جزئیات از پانل های در منبر در موزه ویکتوریا و آلبرت

است بیشتر در مورد هندسی پایه پشت و الگوهای اسلامی در هر دو این صفحه و بعدی نوشته شده استصفحه که نشان دادن برخی از سازه های پشت طرح های اولیه اسلامی است. اما ممکن است در اینجا به معرفی این ایده از هندسه های مختلف به یکدیگر مجاور استفاده می شود، هنوز در هماهنگی باقی مانده مفید است. این پانل ها از می منبر نشان داده شده در بالا.پانل در سمت چپ ریشه در هندسه ده نقطه، در حالی که در سمت راست دوازده نقطه است. اینها به عنوان پانل های جداگانه طراحی شده و نشان دادن یک راه حل ساده برای الگودهی. بعد از آن در الگوهای پیچیده تر ترکیب بیش از یک هندسه در یک الگوی واحد نشان داده خواهد شد.

مادر منبت کاری از الگوی مرواریدخاتم جزئیات الگوی

این دو مثال بعدی از آثار باستانی برگزاری نمایشگاه هندسه عربی گنجانده شده اند حتی اگر آنها در هندسه مربوط به خود کمتر پیچیده و دور خام بیشتر از آن بالا مونتاژ می باشد. من آنها را نشان داده اند چرا که آنها، شاید، بیشتر نوع به عنوان مثال که ما با آن در زندگی روزمره ما آشنا هستند. این استاندارد و شخصیت از طراحی است که معمولا در سراسر شرق میانه در بر داشت. آنها نشان دهنده شخصیت از کار منبت کاری است که در بسیاری از قطعات تزئینی نمایش داده شود.فروخته شده به گردشگران بسیاری از این موارد به تماس از جهان عرب به ارمغان آورد. به عنوان مثال پایین تر، به طور خاص، بسیار ضعیف مجموعه ای از. با این وجود، آن را تا یکپارچگی کافی هندسی برای الگوی به راحتی دیده می شود و به آسانی درک. در ضمن، همه از این سه مثال اول در هشت هندسه نقطه، یک چارچوب مشترک و نسبتا آسان برای ایجاد است.

طراحی ترکیه بر اساس یک کشتی، عکس در ویکتوریا و آلبرت موزه، لندن

اشاره شد بالا از سه شخصیت از طراحی اسلامی، و آن را ممکن است برای نشان دادن چیزی از آنها به اختصار در اینجا حتی اگر آنها واقعا به این موضوع از این یادداشت ها مربوط نمی شود مفید است. در حالی که توجه بسیاری از طرح های اسلامی به عنوان بر روی سازه های دقیق هندسی است، همچنین طرح های اسلامی که با دستگاه های گل و که در آن هندسه حاکم ممکن است بلافاصله آشکار تشکیل می شوند. این تصویر برای اولین بار است از یک صفحه با یک طراحی زیبا بیان از یک کشتی، لبه بودن خلاصه از به چهار پانل های ایجاد درجه ای از ثبات برای طراحی مرکز بسیار همراه شکسته.

طراحی ترکی، عکس در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

مقایسه ظرف بالا با این که دارای یک الگوی تزئینی بر روی آن و یک طرح هندسی ظاهرا غیر عادی است. لبه ظرف به نه، کمی نابرابر، عناصر داخل که شش گل تلطیف حلق آویز از موتیف مرکزی است که، به خودی خود، دارای نه نقطه در مرکز آن، اما ده گلبرگ بیرونی وجود دارد شکسته. اگرچه الگوی است که هیچ جا به عنوان جالب که از صفحه بالا، گریز از مرکز کمی از اعدام آن را از آن نشاط خاص را.

دکوراسیون گل در قفسه سینه ترکیه

این تصویر بعدی، دوباره در منشاء ترکی اما در ساخت اخیر، در اینجا به عنوان یک یادآوری که دیگر اشکال های دکوراسیون است که وجود دارد، و هنوز هم هستند، تولید شده توسط طراحان اسلامی قرار می گیرد، این قطعه شدن از منبت کاری چوب جنگلی با پوسته سفید قطعات. هنوز من را ساخته اند از هیچ تلاشی برای تجزیه و تحلیل این طرح را به عنوان آن را واقعا در چهارچوب این مطالعات نمی افتد، اما گاه به گاه بازرسی نشان می دهد یک چارچوب اساسی حاکم طراحی آن وجود دارد.

دکوراسیون از دیوار و کف در مسجد جامع، ابوظبی

با این حال، در اینجا چیزی است و نه متفاوت است. در این مثال شده است به منظور یادآوری معرفی و نشان دادن که همه طراحی اسلامی به صورت هندسی به آن است. در واقع این کار به نظر می رسد به طور کامل رایگان فرم در طراحی آن و یک قطعه مدرن کار است.اولین عکس نشان می دهد محل اتصال دیوار و کف در مسجد جامع در ابوظبی. این ممکن است به یک ناظر خارجی در زمینه معماری خلیج به نظر می رسد کمی خارج از محل، شاید داشتن رزونانس با طراحی مغول.این جزئیات دیوار و محل اتصال کف وضوح نشان می دهد هیچ چارچوب هندسی پشت سر طراحی وجود دارد و آن freeform است. به طور قابل توجهی، و دلیل دیگری برای تصویر بودن در اینجا، گل در دیوار بلند می شوند، یک تکنیک است که حس لامسه را تشویق می کند، معرفی معنای دیگر به لذت بردن از فضا و سطوح حاوی آن است.

دکوراسیون از دیوار و کف در مسجد جامع، ابوظبی - با کسب اجازه از طراح، کوین دیندکوراسیون از دیوار و کف در مسجد جامع، ابوظبی - با کسب اجازه از طراح، کوین دین

شیوه ای که در طراحی اجازه داده شده برای پر کردن دیوار به عنوان می تواند تا حدی در عکس دوم سنجیده چه است و حتی بیشتر تعجب آور است. این بزرگ است مسجد و آن را آشکار است که طراح یک درمان متناسب با مقیاس ساختمان تولید کرده است. به طور کلی این است که راه که در آن نه masaajidداشته اند دیوار خود را تزئین، کاشی کاری هندسی معمولا محدود شدن به بخش پایین تر از دیوار تشکیل، در واقع، DADO به خوبی تعریف شده و یا پیچیده در تابلوهای اطراف آن. در اینجا دکوراسیون رفتار دیوار به عنوان یک صفحه منفرد، از زمین تا سقف، اجازه می دهد پیچک طبیعی به حرکت بالا و sinuously بیش از آن هر چند، داخلی، رسیدن به تنها حدود دو سوم از ارتفاع دیوار که در آن آن را احاطه کرده پنجره. این نزدیک ترین لینک خود را با طراحی سنتی اسلامی که در آن چشم به حرکت بیش از الگوهای، پیدا کردن و دوباره پیدا کردن الگوهای هندسی در پایه دو بعدی بی نهایت خود را تشویق می شد است. در اینجا به چشم گرایش به حرکت در طول دیوار به شیوه ای مشابه، هر چند به صورت هندسی مهار نشده هستند. ممکن است گفته شود این است که یکی دیگر از تفاوت از طرح های سنتی و هندسی وجود دارد. در آن اساس هندسی به صورت بی نهایت ضمنی گسترش در دو جهت بود. در اینجا است که تمایل به خواندن الگوهای عمودی، حرکت افقی از چشم که به طور طبیعی وجود دارد محدود توسط پیچک و یا ساقه. خارجی، دکوراسیون دیوار مطرح بطور قابل توجهی بالاتر می رسد در حالی که کف حیاط مرکزی است درمان مشابه است که از دیوارهای داخلی داده شده MUSALLA، همانطور که در عکس نشان داده شده کمتر.

دکوراسیون در بشقاب برنج نقش برجسته و منبت کاری

این مثال بعدی، که از یک ظرف برنج نقش برجسته و منبت کاری در سه رنگ پایان، یک مثال آشنا بیشتر از کار طراحی اسلامی است، اما دیده می شود که یک رابطه عبور با طراحی برچسب کنید. هندسی آن را در هندسه هشت نقطه برای تنظیم دکوراسیون خط شکسته بیرونی آن، و هندسه شش نقطه در منطقه مرکزی که شامل و اطراف یک موتیف ساده خوشنویسی است. هر دو هندسه از پایه همان افقی ایجاد شده است. طراحی یک احساس خط شکسته بسیار قوی به آن و حتی ممکن است فکر شود به الگوهای سلتی که به طور قابل ملاحظهای در اوایل توسعه مربوط می شود.

یک مثال از خوشنویسی به خط کوفی از موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

قبل از نگاه کردن چند نمونه از طرح های هندسی بعدی با استفاده از خوشنویسی به خط کوفی، ممکن است به جای اینجا یک مثال از خوشنویسی به خط کوفی به منظور نشان دادن چیزی از اساس کار های هندسی که در آن بود مفید است. این قدیمی ترین سبک خوشنویسی عربی، منشاء آن در آنچه در حال حاضر عراق، اهمیت آن تقویت شده توسط بودن آن سبک که در آن اولین نسخه از قرآن کریم نوشته شده بود است. این مثال این است از خط کوفی اولیه.

یک بشقاب نقره ای به خط کوفی تزئینی نقش برجستهجزئیات مرکز یک خط کوفی تزئینی نقش برجسته بشقاب نقره ای

در اینجا یک ظرف نقره ای به شدت نقش برجسته در سبک خوشنویسی به خط کوفی است. خوشنویسی استفاده شده است برای ایجاد این شخصیت خاص از کار که دارای یک چارچوب قوی هندسی کنترل طراحی. در مرکز ظرف، در اطراف خوشنویسی بسم الله است، یک هشت ضلعی احاطه شده توسط strapwork در هم آمیخته است که در جفت به سمت لبه طراحی است که در آن هم بازگشت و یا توسعه یافته را به خط کوفی خوشنویسی تمدید وجود دارد. بین عناصر خط کوفی از طراحی کار خط شکسته که ارایش نمونه از این نوع از کار ایجاد شده است. در حالی که ممنوعیت عمومی در برابر عناصر طبیعی شما می توانید در جزئیات پایین تر است که هنرمند ماهی های کوچک به طراحی را معرفی کرده است، بیشتر احساس برانگیز با پیش ظرف دیدن وجود دارد. طراحی در تضاد با ظرف بالا است و در اینجا به عمد برای کنتراست قرار می گیرد، این اولین نمونه نشان می دهد چیزی از تنوع است در طراحی اسلامی وجود دارد. توجه داشته باشید که خطوط تشکیل دهنده نقاط از هشت ضلعی مرکزی در یک روش مشابه به هشت ضلعی حاوی آن برقرار نشده و تشکیل شده توسط strapwork.

یک صفحه با خط کوفی خوشنویسی - در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

متضاد با ظرف بالا از نظر مواد آن، این ظرف طول می کشد مفهوم حاوی هندسه کمی که بیشتر در هندسه است و نه به طور ضمنی از آشکارا گذاشته.عکس در موزه ویکتوریا و آلبرت، لندن، ظرف است که در سبک خوشنویسی خط کوفی تزئین شده است. در نگاه اول یک طراحی قدرتمند گرافیکی است، استخراج قدرت و تحرک خود را از فعل و انفعال بین سکته مغزی عمودی سنگین خود را، و مفرح ایجاد شده توسط finials از حروف و عناصر خط شکسته خوب springing از عمودی.

یک صفحه با خط کوفی خوشنویسی - در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

اما، به عنوان را می توان در تصویر دوم دیده می شود، ظرف دارای یک هندسه قوی است که برای ایجاد موقعیت از سکته مغزی عمودی استفاده شده است. در حالی که این سکته مغزی کاملا منطبق نیست، آن را روشن است که خوشنویسی کرده است بر اساس ظرف تنظیم شده است داشتن هندسی را به بیست بخش، هر یک از 18 درجه، گریز از مرکز از هندسه احتمالا نیاز به کار با فاصله لازم از تقسیم شده است نامه اشکال است.

یک ظرف با خط کوفی خوشنویسی - در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

این ممکن است یک تصادف کامل به عنوان یکی دیگر از عکس های من، گرفته شده در تصادفی نیست، نشان می دهد ظرف دیگر، دوباره که من را به بیست بخش تقسیم، خطوط داشتن درجه عادلانه همزمان با درمان خوشنویسی به دور لبه ظرف، از خوشنویسی در این زمان نشسته روی لبه، در مقایسه با ظرف بالا، و عمودی از حروف با دقت بیشتری به راه افتاد. باید اضافه کنم که من در تقسیم بندی های مختلف از صفحه نگاه کرد، اما تنها 18 درجه سانتی بخش، نشان داده شده در اینجا، تا به حال یک درجه مناسب از تصادف باشد.

یک مثال از گچ حک شده در اصفهان، ایران، 1975

نمونه هایی از این شکل از هنر اسلامی در سراسر جهان اسلام، اعدام در تعدادی از مواد مختلف وجود داشته باشد. بالا هستند تصاویر خوشنویسی در فلز کاری، پوست و پرسلن وجود دارد. برعکس، در اینجا دو نمونه پیچیده هستند نقش و یا گچ تراشیده شده سازمان یافته در اطراف یک راهرو در اصفهان، ایران، هر دو شامل عناصر خوشنویسی و برگ در طرح های یکپارچه است.این نمونه ها به خط کوفی برگ شناخته شده است.

یک مثال از گچ حک شده در اصفهان، ایران، 1975

در حالی که این شکل از طراحی اسلامی است هندسی در معنای دقیق آن نیست، کار به پایان رسید به نظر می رسد به یک محتوای هندسی قوی ایجاد می شود، به ویژه، با قدرت ascenders خود را در برابر کار برگ است. به عنوان نقش، اجرای آن بسیار مشترک با متل تعقیب، هر چند که دومی نیز معمولا شامل کار حکاکی برجسته، که در آن قطعه از پشت مشخص شده اند. این مثال دوم از نقش، همچنین در اصفهان، ایران عکس، شامل شرح و بسط غیر معمول از نامه هکتار که ایجاد یک ارتباط بصری با کار برگ در حالی که اطمینان تفاوت آن با الف و KAF.

یک مثال از خوشنویسی روی کاشی در شیراز، ایران، 1975یک مثال از خوشنویسی در الحمرا، گرانادا، اسپانیا

این دو نمونه هایی از خوشنویسی نشان دادن، به طور کلی، دو جهت مختلف کار خوشنویسی گرفته است، وابسته به سنت و مواد پیدا شده است و مورد استفاده محلی. اولین بار از این در شیراز، ایران دیده شده است و از ثلث خطاطی، فرم بعد و آزاد بیشتر، اینجا در tilework جداره اجرا شده است. باز هم، به نظر می رسد هیچ چارچوب هندسی در پشت طرح وجود دارد. با این حال، ascenders ایجاد ظاهر یک شبکه در حالی که نامه های خط شکسته به عنوان counterfoils به آنها، در جزئیات با گیاهان کوچک، نسبتا نماینده، از جمله گل و برگ، معرفی به عنوان دو رنگ، زرد و قرمز تقویت به تضاد با خوشنویسی سفید در عمل زمین آبی تیره. مثال دوم از الحمرا در گرانادا، اسپانیا و چیزی از تنظیم چارچوب مورد استفاده برای ایجاد خوشنویسی و همچنین هندسی بین ماکل و شکوفا طبیعی را نشان می دهد – همه در یک طرح سه بعدی از هواپیما آبی رنگ است.

tilework موزاییک، شیراز، ژوئن 1975tilework موزاییک، اصفهان، ژوئن 1975

شاید بیش از موارد فوق، tilework موزاییک است که توسط بسیاری از آن به عنوان مواد که نماد شخصیت و ظاهر از هندسه اسلامی یا عربی. مقیاس و درجه دقت پیدا شده است در شکل دادن به و برش کاشی با منطقه و زمان متفاوت بطور قابل توجهی. این دو مثال اول نمایش می دهد چیزی از این تنوع است. اولین عکس در سال 1975 جزئیات برخی tilework بر روی دیوار در شیراز، ایران گرفته شده بود و است. این دیده می شود به شکل دادن به آن بسیار در نفت خام است. کاشی می توانست از جداره ساخته شده است و از کار اخراج مواد، و پس از آن کوتاه به شکل تنظیم شده توسط چشم. با این وجود، این بی دقتی کار می کند به الگوی تمام درجه ای از نشاط و شخصیت است که از tilework است که در اشکال کاشی آن دقیق تر مانند که در عکس دوم متفاوت است. عکس، همچنین در سال 1975، اما در اصفهان، ایران، این tilework است به مراتب دقیق تر هر دو در شکل گیری کاشی و در تنظیمات آن است.

tilework موزاییک مور از اندلسtilework موزاییک سوریه

حوضه مدیترانه است، در اطراف آن، اسراف از tilework اعم از کار به اهالی شمال افریقا در غرب، به کار سوریه و ترکیه در شرق و کار مصر در جنوب و همراه با ساحل شمال آفریقا. اما این منشاء این نوع کار برای آن را از شبه قاره هند به شرق خود نشات گرفته، و معرفی شد، از طریق ایران و عراق احتمالا. به عنوان هندسه است که زمینه این الگوهای جهانی است، آن است که گاهی اوقات مشکل به تعیین که در آن یک طراحی منحصر به فرد ممکن است از آمده اما باید آن را به عهده گرفت این است که بعید است به یک منبع تنها از هم هندسه و یا روش وجود دارد، اما نمونه ممکن است coevally ظاهر شد . این عکس برای اولین بار، به عنوان مثال، از کار به اهالی شمال افریقا از اندلس، جزئیات زیر آن، از یک چشمه بر اساس دوازده و هشت هندسه نقطه، سوریه است.

در اینجا الگوی مشابه با شبکه 60 درجه گذاشته شده بیش از آن است. برخی از misalignments به عنوان شما ممکن است انتظار، با توجه به تفاوت های بین توانایی ایجاد شبکه بر روی یک کامپیوتر با دقت، و عمل دستی تخمگذار از طراحی وجود دارد. با این حال، من تمام عناصر کوچکتر از شش ضلعی های فردی نشان داده شده است نه به عنوان آنها بیش از حد کوچک به مجموعه ای از، و ساخت و ساز خود در رابطه خود در هندسه پایه شش ضلعی مشهود است. در ساخت آنها از آن شگفت آور است که صنعتگران قادر به ساخت مثلث فردی و شش ضلعی به شکل میله دقت اندازه کافی برای به دست آوردن دقت آنها به دست آمد است.

محل اتصال در الگوی

دستگاه های تزئینی که به شکل تمرکز از مرکز پنل بسیار ضعیف تاسیس، نشان می دهد که تولید چند وقت پیش انجام شد که دقت و صحت هندسه اساسی این بود مهم محسوب نمی شود. مشکلات بوجود می آیند که است ناهماهنگی بین هندسه خط اساسی و تصمیمات اتخاذ شده به منظور تولید خطوط ضخیم تر است. هر یک از اشکال بادبادک توسط یک نوار سفید ضخیم با خطوط نازک تر، به ترتیب سیاه و سفید و با گل اخری رنگ در سمت درونی آن، و خارج از قرمز تشکیل شده است. این عکس نشان می دهد که محل اتصال بادبادک در سمت چپ با که در سمت چپ از چهار بادبادک تشکیل دستگاه مرکزی.

متضاد تنظیم خطوط

اولین نکته قابل توجه این است که منحنی در بادبادک دست راست از که در سمت چپ است، هر چند آن را حس برای آنها می شود همان. خط قرمز باریک نشان می دهد منحنی در مرکز باند سفید در سمت راست، خط آبی مرکز گروه سفید در سمت چپ. ضخامت گروه سفید توسط جفت از فلش آبی نشان داده شده است. فلش سفید نشان دادن ضخامت نوارهای سفید ترکیب در محل اتصال است. برای هندسه به درستی کار کند، این دو ضخامت را داشته اند به همان. شد این دو گروه به در نشست خود همزمان شود، پس از آن خط سیاه و سفید که بسیار از شکل آن از دست داده اند، از این رو تصمیم آشکار به حرکت گروههای موسیقی از هم جدا.

راه های جایگزین تنظیم هندسه عمومی

این طرح دو راه است که در آن الگوی اساسی می توان مجموعه ای از مقایسه می کند. که در سمت راست نشان می دهد ارتباط که بر اساس الگوی در مرکز پنل تزئینی بالا را تشکیل میدهد. توجه داشته باشید که دو پایین ترین محافل کوچکتر از دیگران، نیاز به مراکز مختلف، و آنها از همپوشانی یکدیگر را لمس و نه به اشغال عرض مشترک به عنوان نشانی از الگوی در سمت چپ.

عمومی اصلاح الگوی

اگر، به جای یک نسخه از هندسه در سمت راست، بالا، انتخاب شده است و نسخه دقیق تر در سمت چپ است که در ایجاد الگوی اولیه، پس از آن تصویر به سمت راست اثر که تولید شده اند است. هر یک از اشکال بادبادک همان است و قادر به در زاویه سمت راست به یکدیگر تو در تو است بدون اخلال در هندسه زمینه ای است. این است که یک الگوی غیر معمول در جهان اسلام است.

عمومی اصلاح الگوی

این طرح گذشته نشان میدهد که چگونه الگوی بالا می شده اند با رنگ های اضافی از پوشش قرمز، سیاه و سفید و با گل اخری رنگ هر یک از بادبادک بود. در واقع آن است که تنها در سمت داخلی بادبادک که شامل خطوط سیاه و سفید و گل اخری رنگ، خط قرمز تنها در اطراف خارج از گروه بندی درهم ادغام از بادبادک انجام شده، گره زدن طراحی با هم. با این حال، توجه داشته باشید که دم از هر یک از بادبادک است و همچنین در مثال اصلی تعریف نشده شاید، همانطور که در بالا ذکر شد، دلیل برای اعوجاج از هندسه.

رفتن به بالای صفحه

ساخت و ساز از یک الگوی فن

ساخت و ساز از یک الگوی تکرار فن سادهجایگزین الگوی ساده

این الگو و ساخت و ساز آن اضافه شده است که آن را به کاشی کاری مربوط می شود در یک ساختمان جدید و یا بازسازی در دوحه. این یک الگوی سنتی، به راحتی ساخته است، اما نه آن که معمولا در شبه جزیره پیدا شد – هر چند بیشتر به راحتی در مناطق به شمال و شرق در بر داشت.

هندسه اساسی متشکل از یک شبکه از سطر و ستون از دو طرف لمس کردن، محافل همان اندازه به اندازه تراز وسط قرار دارد، با، شبکه مشابه ثانویه صورت افقی و عمودی با فاصله از شعاع دایره رسید.شبکه این اجازه می دهد تا تولید ایجاد الگوی فن عمومی.

انتخابی رنگ آمیزی عناصر فن به شکل نتایج در یک الگوی است که گفته شده است که شبیه فلس ماهی است. این تصویر نشان می دهد کمتر اصلاحات چگونه کوچک ساخته شده در انتخاب و رنگ آمیزی طرفداران می توانند در الگوهای کاملا متفاوت است. و با افزایش تعداد رنگ، و یا ایجاد طرح های پیچیده تر برای هر کاشی، انواع گسترده تر از الگوهای به آسانی ممکن است توسعه یافته است.

رفتن به بالای صفحه

مطالعه برخی از پانل های دوازده نقطه

این گروه بعدی از تصاویر بر روی یک گروه سه نفره از پانل ها با هم در موزه قطر هنر اسلامی نمایش داده است. هر یک از آنها یک مثال زیبا از هنری هندسی اسلامی و عربی است، و به اعتقاد من آنها مطالعه به خوبی به ارزش تعیین هندسه که بر روی آنها انجام شد می باشد. بیشتر پایین صفحه می باشد تصاویر از چگونه ساده هندسه ساخته وجود دارد – برای کسانی که با سیستم های هندسی آشنا نیست – اما در اینجا من آنها را در پیچیدگی خود را به عنوان الگوهای جذاب من نشان داده اند.

پانل درب با استفاده از هندسه 12 نقطهطراحی و طرح بندی از پانل درب نشان هندسه 12 نقطههندسه پشت سر طراحی پانل درب بالاهندسه پشت سر طراحی پانل درب بالا

در اینجا اولین پانل نشان دادن طراحی و فریم آن، قاب پایان های طراحی کوچک در حال اجرا است. دلیل احتمالی برای این فرمت به طول پانل نیاز به را تشکیل می دهند که تفاوت بین نسبت دیکته شده توسط هندسه و الزامات باز به آن صفحه می شود استفاده می شود.

پانل اول است در اجرا از محافل حاوی ارقام مجموعه ای بر اساس هندسه دوازده نقطه بر اساس، محافل دو طرف در خصوص دور خود لمس کردن و واقع در امتداد یک خط مستقیم رایج است. در واقع یک دایره مرکزی احاطه شده با دو نیمه دایره ارائه پایه ای برای الگوی اما، در مشترک با بسیاری از چنین الگوهای وجود دارد، هندسه است که باید فراتر از پانل به منظور ایجاد تمام خطوط لازم افزایش یافته است.

به منظور ساخت هندسه پایه پانل، قطر در فواصل 30 درجه از مرکز هر دایره کشیده شده است، برش دور و در حال گسترش. یک خط است بین تقاطع ها از هر قطر با دور کشیده شده و توسعه یافته در هر دو جهت.

از نقاط تقاطع هر یک از این خطوط افزایش یافته در خارج از دایره، خطوط جدید کشیده می شوند در سراسر دایره برای دیدار با هر نقطه پنجم از تقاطع. این تولید جفت از خطوط موازی هر طرف مرکز دایره است. که در آن این خطوط عبور از خط کشیده شده در اطراف دور، آنها را تولید تنظیم برای خطوط قرمز که شامل سه صلیب اشاره کرد به طور منظم برای هر دایره، تولید آشنا دوازده گوشه دوازده اشاره کرد.

سه دایره تولید پایه و اساس این پنل دیده می شود به بخشی از یک الگوی خطوط از محافل به طور منظم در زاویه سمت راست به یکدیگر در دو جهت تراز وسط قرار دارد، به عنوان را می توان در کمترین از سه تصاویر بالا دیده می شود.

پانل درب با استفاده از هندسه 12 نقطهطراحی و طرح بندی یک پانل درب دوم نشان هندسه 12 نقطههندسه پشت سر طراحی پانل درب بالاهندسه پشت سر طراحی پانل درب بالا

این پانل دوم است، مانند که بالای آن، پانل های تزئینی در پایان هر، تولید یک قاب متعادل به داخلی، الگوی اصلی است. پانل های تزئینی طرح در حال اجرا به عنوان کسانی که در پانل اول هستند، اما دقت ساختار به منعکس کننده نسبت به طراحی اصلی پانل.

این طراحی شباهت به اولین پانل که در دو چهره مرکزی دوباره در هندسه دوازده نقطه است. ابتدا محافل لمس نمی کند و، در مرحله دوم، آرایش متقابل آنها طراحی شده است که در 45 درجه به اساس الگوی پانل اول باشد: اما این طرح است که توسط دو تفاوت های کوچک در هندسه طرح ایجاد شده است. در چنین تغییرات نسبتا کوچک به هندسه پایه که تغییرات ظاهرا نامحدود از طرح های اسلامی ایجاد می کند.

هندسه عمومی مربوط به divisioning از دایره همان است که برای اولین بار از پانل، و همچنین برای تنظیم خارج از خطوط گسترش از تقاطع محیط دایره با قطر است. اما یک تغییر عمده ایجاد فاصله بین محافل وجود دارد. این است که با خطوط همزمان با خطوط مشابه از دایره مجاور اجرا درخواهد آمد. طیف آرایش بعد از آن، 45 درجه تبدیل به تولید چارچوبی برای طراحی پانل.

این طرح سوم، بر اساس طرح پانل، نشان میدهد که چگونه الگوی کلی تولید یک طراحی بسیار متفاوت از مطالعه مشابه پانل اول بالا نشان داده شده، در اینجا هر گروه از چهار دایره داشتن یک دایره پنجم بین، اما آنها را لمس نمی کند.

پانل درب سوم با استفاده از ترکیبی از هندسه 10 و 12 نقطههندسه پشت سر طراحی پانل درب بالاهندسه پشت سر طراحی پانل درب بالا

سوم از این سه پانل های بسیار متفاوت از دو در بالا است. در حالی که دایره مرکزی است در هندسه دوازده نقطه است، دو دایره مجاور آن در هندسه ده نقطه بر اساس، و به نظر می رسد که آن را از کسانی که تنظیمات اولیه روابط به دست آمده است.اعوجاج از عکس درست شده است اما این را دشوار ساخته است به تناسب هندسه به تصویر. با این حال، به شما اجازه دیدن برخی از گریز از مرکز، مانند ستاره پنج پر نامنظم بین محافل مرکزی و طرفین ایجاد شده توسط تفاوت های جزئی ذاتی در دو هندسه.

مخلوط کردن هندسه از پایگاه های مختلف در طراحی اسلامی غیر معمول نیست. این فرایند می افزاید: به احتمالات را برای اختراع و بنابراین جان و روح میبخشد طرح که در آن مستقر است. در انجام این کار، ساخت و ساز زمینه ای می تواند پیچیده تر، به خصوص در ایجاد اشکال ارتباط. به این دلیل من ادامه الگوی بیش از یک میدان گسترده تر شده اند نمایش داده نمی شود، اما امیدواریم که به انجام این کار بعد.

رفتن به بالای صفحه

یک مطالعه از دو پانل ده نقطه

پانل های فوق همه در هندسه دوازده نقطه است. این دو است که به دنبال هر دو در هندسه ده نقطه بر اساس و در اصفهان، ایران، عکس در سال 1975. هر دو از پانل های عمودی شد در مکان اصلی خود شدند اما در اینجا به صورت افقی برای سهولت تظاهرات نشان داده شده است.

پانل کمد عکس در اصفهان، 1975پانل های دیوار، عکس در اصفهان، 1975

این طرح سوم، جزئیات پنل بالا، کشیده شده است برای نشان دادن چگونگی هندسه ساخته شده است نه به عنوان به سادگی به عنوان شما ممکن است پیش بینی کنند. توجه به اینکه یک کمی اعوجاج در عکس که حساب برای برخی از اشتباهات در تنظیم کردن خطوط وجود دارد، شما باید قادر به دیدن تنظیمات از خطوط کشیده شده به همراه عناصر اصلی از الگوی از مراکز مشترک تولید می شود که بیشتر از می دیگر در این صفحه. من عمدا بسیاری از تنظیم کردن خطوط به منظور حفظ نمودار نسبتا خوانا حذف شده است، اما باید به اندازه کافی برای نشان دادن نقطه وجود داشته باشد.

اشکال مورد استفاده در کاشی سفال

اشکال مورد استفاده در الگو را می توان در تصویر چهارم به سمت راست دیده می شود، و از یک نیم پنتاگون، پنتاگون، لوزی، مثلث و بادبادک به علاوه، در اینجا نشان داده نشود، آرایش قطعه در حاشیه استفاده برای تکمیل مستطیل شکل قاب. اشکال اساسی استفاده می شود به عنوان اینجا نشان داده شده است، اما برخی که منعکس و چرخش در جهت مناسب به الگو وجود دارد. توجه داشته باشید که زاویه حاکم در الگوی 0 °، 36 °، 72 و 90 درجه نسبت به افق، زاویه مرتبط با هندسه پنج نقطه.

رفتن به بالای صفحه

در حال توسعه یک طرح اولیه برای یک الگوی خط شکسته

طرح نشات برای یک الگوی خط شکستهطرح برای یک الگوی خط شکسته

بسیاری از طرح های در این صفحات به نشان دادن ساخت و ساز از الگوهای هندسی استفاده شده است.همانطور که در بالا لمس کرد، یکی از انواع مشخصه هنر اسلامی است که از طرح های خط شکسته که با استفاده از فرم اشکال رایگان به ایجاد الگوهای جریان که در مقابل اشکال زاویه ای بیشتر ایجاد شده توسط هندسه دو و سه بعدی ایستاده است. الگوی گل نشان داده شدهدر بالا به شکل مدرن و شدید از این است، اما به نظر می رسد واقعا برچسب، با هیچ هندسه اساسی هدایت قرار دادن عناصر.

خشن طرح مداد بادست باز که این توجه داشته باشید شروع به در چگونه الگوی ممکن است ایجاد نگاه ساخته شده بود، و به عنوان بهترین را به یک فرم کاشی مربع با هیچ تلاشی برای تکرار و یا یک اتصال با کاشی های مجاور مناسب تصور می شد. طراحی و سپس در یک بسته بندی طراحی نرم افزار وجود دارد توسعه داده شد، که بدون نیاز به بازگشت به بادست باز طرح ریزی.

تنظیمات را برای یک الگوی خط شکسته

اگر چه اشکال آزادانه جریان ممکن است به نظر می رسد بر اساس کمی در هندسه، تعداد قابل توجهی از آنها انجام این کار به منظور حفظ یکپارچگی بصری.الگوی به سمت راست، بالا، یک تمرین برای نشان دادن چنین الگوی که شامل هر دو طرح هندسی آشکار با مارپیچی که عناصر در آنها نشان می دهد که ساقه و برگ متصل شده از گیاهان، ویژگی های است که در تقابل با اشکال هندسی منظم تر است، عمل کنند و کمک به ارتباط هندسه با جهان طبیعی است.

طرح متحرک در نشان دادن تنظیمات از یک الگوی خط شکستهالگوی خط شکسته

طرح بالا، و این گرافیک متحرک نشان دادن هندسه نسبتا ساده مورد استفاده برای ایجاد طراحی. این فرایند طراحی است که مظهر بسیاری از تصمیم گیری های خودسرانه در توسعه از الگوی نهایی است. یک مربع است را به شانزده قطعات با پیوستن به نقاطی در محیط خود را زمانی که دو طرف آن در هر چهار تقسیم تقسیم شده است. که هندسه است در اینجا حذف شده است.

در این یک مربع کوچکتر در حال حاضر محاط، مجموعه ای در 45 درجه، گوشه آن که در نقاط مرکز به لبه های مربع اصلی است. مربع کوچکتر نیز به همین شکل را به شانزده قسمت تقسیم شده، نیز می باشد.خطوط زیر تقسیم مربع کوچکتر ایجاد چهار الماس که بر اساس آن چهار شکل خط شکسته ممکن است طراحی شده است. این را می توان به رنگ آبی در سمت راست از طرح بالا دیده می شود و از دو شکل مشابه، اما کمی متفاوت است که در برابر یکدیگر در آنچه که ممکن است به عنوان یک شیوه ای خشنود و مکمل مناسب است.

در داخل این چهار خط شکسته الماس دیگر، ساده تر شکل، رقم بر اساس رفلکس و یا اوجی منحنی به سادگی در اطراف اشکال تعدادی از محافل همین اندازه که به طور خودسرانه بر روی شبکه زیرین ایجاد شده است ساخته شده ساخته شده است. این شکل تکرار شده است، به صورت عمودی آینه و، معکوس، به صورت افقی با اشاره و گرد تنظیم و پایه به تضاد با اشکال گرد و منحنی از الماس خط شکسته بر آن نشسته.

کاشی با هم دیده می شودکاشی با هم دیده می شود

در نهایت، چهار مارپیچی اضافه شده اند، شکل هندسی آنها و قرار دادن ایجاد شده توسط چشم در حالی که هنوز اتصال هندسی به نقاط بر روی شبکه زیرین.در مارپیچی تعداد کمی از عناصر کوچک با معانی برگ قرار داده شده برای تکمیل الگوی.

این به هیچ وجه یک مثال به طور کامل کار می کرد، اما نشان می دهد یک راه طراحی یک طراحی خط شکسته، اما بر اساس هندسه زمینه ای است. تصویر مرتبط می دهد که نشانه به جای نفت خام از چگونگی الگوی طراحی ممکن است به نظر می رسد که مورد استفاده برای پوشش یک منطقه از زمین یا دیوار.

تصویر کمتر در نظر گرفته شده به عنوان یک تفسیر ظریف تر از الگوی با یک جفت کاشی پیوست و خط ضخامت همراه با تنوع رنگ کمی تغییر داده است.استفاده از آن می شود بیشتر به کار های گرافیکی که در آن خطوط تصفیه شده تعریف اشکال ممکن است بهتر قدردانی مناسب است.

رفتن به بالای صفحه

و در حال حاضر برای چیزی کاملا متفاوت …

الگوی غیر اسلامی

برعکس این یادداشت کوتاه یک نوع متفاوت از الگوی نشان می دهد. در اینجا این است دلیل، در نگاه اول ممکن است مانند یک پیچ و خم می شود و یا نظر گرفته می شود اسلامی، شاید به این دلیل از ارتباط بصری آشکار با الگوهای خط کوفی. اما این طور نیست، هندسه آن شده است از یک شبکه مربع و خروج از مرکز زمینه ای از تصمیم گیری مشتق شده است. نفوذ آن یک قطعه از مواد متوجه در ویترین مغازه بود. کسانی که با علاقه در الگوهای ممکن است به تعیین کلاس از الگوی آن ممکن است.

طراحی بر روی یک شبکه مربع ساده با الگوی ایجاد تعدادی از مربع شکسته که مانند الگوهای اسلامی، حرکت در داخل و خارج از به رسمیت شناختن به عنوان چشم در roams بیش از آن است. به جای با تعداد زیادی از نمودار را توضیح دهد، این انیمیشن ساده باید نشان دهیم چگونه الگوی تکامل یافته است.

الگوی غیر اسلامی

مربع عمومی – نور آبی – شبکه است مربع کوچکتر قرار داده شده به مراکز هر مربع دیگر با هر ردیف مبهوت. سپس مربع عمومی دو اشکال زاویه دار اضافه راست پایین سمت چپ و بالا. یکی دیگر از مربع کوچک تر، در مربع عمومی متناوب در گوشه بالا سمت راست خود اضافه و اشکال زاویه دار با همان رابطه به این مربع اضافه شده به عنوان حال اولین اشکال زاویه دار در میدان های عمومی. برای به پایان رساندن آرایش مربع کوچک بین دو سر از اشکال زاویه دار و پس از آن یک جفت از اشکال Z شکل کامل آرایش اضافه شده است. مربع قرمز و قهوه ای نهایی در اینجا تنها برای نشان دادن دو نفر از مربع های سفید که می تواند در الگوی کلی دیدم.

رفتن به بالای صفحه

فرش و قالیچه

فرش Aradabil نمایش داده شده در موزه ویکتوریا و آلبرت

علاوه بر کشف هندسه اسلامی در فلز کاری، tilework، گچ و چوب، ما نیز آنها را با فرش و قالیچه مرتبط، به ویژه با فرش فارسی است که دارای سنت طولانی استفاده در منطقه خلیج فارس و فراتر از آن. یکی یک جفت فرش، فرش در تنظیمات آن در موزه ویکتوریا و آلبرت نشان داده شده یکی از معروف ترین تابلو فرش فارسی، Aradbil، پس از منطقه در ایران مدرن که از آن سرچشمه به نام است.

فرش Aradabil - © V & A تصاویر / موزه ویکتوریا و آلبرت لندن [بدون موزه: 272-1893]

فرش اردبیل بزرگ است، که حدود 1040 x 530 سیستم مدیریت محتوا، و بافته شده در یک تراکم از 49 گره در هر sq.cm. حدود 1540 AD.ویژگی اصلی آن است که در هندسه هشت یا شانزده نقطه را در یک خط شکسته و درست گل با ویژگی های تزئینی بر اساس هندسه همان در گوشه و یا قاب اطراف است. است کتیبه در بالای فرش، نشان داده شده در سمت راست در سال دوم از این سه عکس وجود دارد.

اساس طراحی هندسی از فرش Aradabil

به دنبال در فرش اردبیل، حتی در این عکس بسیار کوچک، شما می توانید ببینید که چگونه به خوبی متناسب آن است. در اینجا من هندسه که بر اساس آن طراحی فرش بر اساس نشان داده شده است است. من یک هندسه فولر نشان می دهد، اما نکته کلیدی توجه داشته باشید در این طرح استفاده از یک مربع در مرکز flanked توسط دو مستطیل، هر یک با داشتن نسبت 1: √2.شما همچنین می توانید ببینید که چگونه مرز بیرونی از الگوی تاسیس شده است اما، دوباره، این باید در تصویر زیر مشخص تر می شود.

اساس طراحی هندسی از فرش Aradabil

در این مطالعه شما می توانید به صورت هندسی فولر، یکی که تنظیم گسترده تر در خارج از فرش را خواهید دید. این نشان می دهد یک نقطه در جای دیگر ساخته که یکی از ویژگی های اصلی از طرح های اسلامی تداوم خارج از قاب فراگیر است. در حالی که هیچ دستگاه های خطی در فرش به این پیشنهاد وجود دارد، تداوم ضمنی در خارج از فرش است که می تواند مورد وجود دارد، و در پاسخ به تفکر و تامل است.

من مراحل ساخت و ساز کشیده شده نه به عنوان آنها می توان به راحتی با بررسی این طرح کار کرده است. اساسا آنها از مربع کوچک مرکزی که بر اساس آن یک دایره با شعاع برابر کشیده شده را به نصف قطر مربع گرفته شده است. محافل از همان شعاع در خطوط طولانی تشکیل میدان مرکزی کشیده شده است. ارتباط بین هشت دایره محاصره به طور خودکار تولید 1: √2 مستطیل است که میدان مرکزی پهلو. همچنین آشکار است. از طرح چگونه لبه بیرونی قاب تعریف شده است، قاب بودن تفاوت از دایره محاط و exscribed مربوط به مربع کوچک.

جزئیات اساس طراحی هندسی از فرش Aradabil

در حالی که طرح های بالایی را نشان می دهد شیوه ای که در شکل اولیه و تنظیم از عناصر اصلی فرش تأثیر قرار گرفت، من هنوز قادر به کار کردن اساس تنظیم از عناصر کوچکتر از الگوی شده است، و نه از عرض باند تعیین مرزهای، اما باور وجود دارد باید یک دلیل منطقی برای ایجاد همه آنها بوده است، و این ممکن است قابل توجه باشد. چه من متوجه شده است که موتیف داخلی از ویژگی های دایره مرکزی دارای شعاع به عرض خطوط آبی تعیین مرزها از فرش برابر است. چهار ربع الگوهای یافت شده در گوشه و کنار فرش را شعاع های بیرونی همان است که از ویژگی های دایره مرکزی، هر چند موتیف داخلی دارای شعاع بزرگتر است.

اساس طراحی هندسی از فرش Aradabil

در این طرح، من هندسه زمینه به منظور ایجاد چیزی از احساس برای یک الگوی بی نهایت که در آن الگوی فرش نشسته گسترش یافته است. در این الگوی دوم، قاب است از هندسه زمینه هندسی مداوم کلی مشتق شده است، و ممکن است در نظر گرفته شود به هر نقطه در این زنجیره، از ایجاد این زنجیره قرار داده می شود، در اثر، یک نمونه است.

قابلیت های کلیدی فرش گره دار است که آنها هستند، وقت گیر و ورزش ماهر، بسته با کیفیت به تعداد گره به اینچ مربع است. در حالی که فرش فارسی اهداف و امیال و همچنین موارد کاربردی و حمل و نقل از یک خانواده هستند، به طور سنتی آن بافته شده بود گلیم که فرش های گران قیمت کمتر تر و متنوع تر به در خلیج فارس یافت می شود. معمولا بیش از از ایران به ارمغان آورد و اغلب در بر داشت در قطر به نظر می رسد آن بافته شده توسط شده قشقایی که در ناحیه شیراز در ایران فعلی،.

جزئیات از یک گلیم کوچکجزئیات از یک گلیم

با توجه به شیوه ای نسبتا درشت که در آن بافته شده بودند، این فرش تمایل به هندسه ساده، یک اشاره از که می تواند در دیده این عکس های مربوط به بافت سنتی در شبه جزیره چند، به عنوان شما می توانید مشاهده کنید، آنها را در یک انجام باریک، قابل حمل تولید بافندگی نوار که بعدا هم دوخته به تولید دونده. با این حال آن را تصویر می فرم هندسی مکانیکی بافی ایجاد، و نیز چیزی از محدودیت این نوع از ارائه بافی.در این دو عکس از گوشه ای از یک کوچک گلیم و بزرگتر گلیم، شما می توانید به وضوح ببینید که چگونه به شکل بافته شده الگوهای تنها در هندسه زاویه دار حق بر ایجاد، با خطوط مورب ضمنی در حال خلق شدن توسط پله بافت در امتداد پیچ و تاب. موضوعات پیچ و تاب آن که در طول فرش هستند، و که تحت آن موضوعات پود بافته شده.

جزئیات از لبه گلیم قشقایی

در اینجا، این عکس است از لبه یک قشقاییگلیم، دیده می شود در کنار آن. اگر چه رنگ آمیزی است که به طور معمول از این نوع نیست گلیم، ساده جزئیات لبه در حال اجرا به وضوح دیده می شود به الگودهی آن به دست آمده از 45 درجه سانتی هندسه، خود را به دست آمده از نحوه بافی قطعه. الگودهی در مرکز گلیم نیز استفاده می کند 45 درجه هندسه.

جزئیات از لبه گلیم قشقایی

در حالی که این نوع بافندگی تولید یک الگوی مشخصه پاسخ به هندسه حاکم بر فرش های بافته شده، یک توسعه ثانویه دیدم استفاده از پله به عنوان راهی برای تغییر هندسه 45 درجه است. این عکس نشان می دهد به وضوح سوم چگونه هندسه زاویه دار تندتر از 45 درجه سانتی بافته شده است. همچنین اسلات ویژگی ایجاد شده توسط از بازگشت از موضوعات پود نشان می دهد.

جزئیات مرکز یک گلیم قشقایی

در این جزئیات از مرکز یک قشقایی فرش، فرم شش ضلعی مشخصه شده است به عنوان یکی از ویژگی های استفاده می شود. این شش گوش است بدیهی است که نه هندسه واقعی با زوایای داخلی 120 درجه، اما یک تقریب ایجاد شده توسط بافنده است. با این وجود، این سازمان از الگوی در شش گوش ادامه احساس هندسه شش نقطه با الحاق آن از نقوش مثلثی است.

تصویر از زوایای مختلف مورد استفاده برای تولید تغییرات از افقی و عمودی

پله بافی تنها روش موجود برای ایجاد خطوط از هندسه در است گلیم دیگر از کسانی که در افقی و عمودی. از آنجا که این زاویه یا زاویه سمت راست و یا با استفاده از نسبت های مختلف از پود افقی به عمودی پیچ و تاب موضوعات تشکیل شده است. توجه داشته باشید که مصرف پود در اطراف پیچ و تاب منجر به یک سری از شکاف که در تشکیل گلیم – یکی از ویژگی های آن است. این نمودار نشان می دهد که زاویه تشکیل شده توسط با استفاده از نسبت 1: 1، 1: 2 یا 3: 1 در پله از الگوی. توجه داشته باشید که زاویه 72 درجه مربوط به هندسه پنج نقطه است، و 63 درجه تقریبی مربوط به هندسه شش نقطه است.

جزئیات از یک گلیم قشقایی

عنصر پا از الگوی یک ویژگی استاندارد فرش های بافته شده است و می تواند در سراسر جهان در آثار باستانی، از جمله فرش پیدا شده است، با استفاده از روش بافته شده تولید. در ایران و مناطق مجاور به آن را در شمال و شرق، نیز یک الگوی شش ضلعی توسعه یافته، در برخی موارد به مشابه وجود دارد گل الگوی فرش ترکمنستان پرزدار، هر چند که دومی است که معمولا هشت ضلعی. گلیم اینجا نشان داده شده به ویژه در آن بافندگی عجیب و غریب است، اما در اینجا به دلیل است آن را نمایش تغییرات ایجاد شده، به احتمال زیاد، توسط یک تازه کار. گلیم هیچ یک از رنگ آمیزی قوی است که مشخصه یک قشقایی.

جزئیات از گلیم عراق دوزی

در نهایت، با توجه به فرش، من جمله هستم جزئیات یک عراقی دوزی گلیم برای نشان دادن دو نقطه است. در مرحله اول، همه فرش و قالیچه هندسی بر اساس؛ این گلیم به طور کامل با تصاویر غیر هندسی پوشانده شده است. نکته دوم این است، البته، که هنوز هم آثار فیگوراتیو در جهان اسلام یافت می شود وجود دارد. در بالای عکس یک خط از چهره های ساده شده دیده می شود و، در زیر آنها و در کنار آن، چیزی است که به نظر می رسد یکی از چهره های رقص. در جای دیگر در همان گلیم پرندگان تلطیف و شتر است.

رفتن به بالای صفحه

طراحی نماینده

اگر چه بسیاری از مردم در غرب از این واقعیت آگاه هستند، آن ارزش تکرار است که ممنوعیت هنر فیگوراتیو در اسلام از طریق دستور در وجود استحدیث، هر چند نه در مقدس قرآن. هدف این است که برای جلوگیری از بتپرستی است. به همین دلیل شما نمی خواهد هنر انسان در مساجد را ببینید و آن شده است بسیار غیر معمول به دیدن هنر فیگوراتیو در مکان های عمومی هر چند آن را در خصوصی غیر معمول نیست و سابقه ای طولانی در آن در نقاط مختلف جهان اسلام وجود دارد، هر دو در سکولار و تنظیمات دادگاه. این تمایل به در ایران و هند که در آن فقدان چشم انداز و سایه تصاویر نگه داشته است نسبتا آزاد از نمایندگی مستقیم شایع تر بوده است.

فرش مجازی فارسی

اما، امروزه، یک بازار برای هنرمندان نقاشی تولید از گذشته ترکیب اجداد مشتری خود را به عنوان نشان دادن داستان وجود دارد. این معمول نیست، اما تعداد فزاینده ای از نمونه هایی از هنر فیگوراتیو بودن تولید شده برای مصرف عمومی وجود دارد. من فرض این نشان دهنده تقاضا و، به ویژه، افزایش نفوذ جهان غرب بر ارزش به طور کلی. این مثال این است یک فرش با کیفیت خوب به زبان فارسی با موضوع گرفته شده از داستان عمر خیام. تابلو فرش مثل این برای مصرف خصوصی بافته شده و می تواند در خانه همراه با موضوعات مشابه، اغلب با عکس از مناظر های آب، درختان و کوه زوج دیده می شود.

این ممکن است به فکر تهیه کردن برای انتهای فوقانی بازار وجود دارد، اما همیشه برای لذت بردن آثار ارزان تر به عنوان تولید شده است در این مثال بالا.

به هر حال، تمایل به نمایندگی از گذشته از طریق هنر در اماکن عمومی وجود دارد – به خصوص که در آن گذشته است بین رفته – و این در اثر هنری در ارتباط با دفاتر جدید و هتل ها و همچنین، و به ویژه در، میدان و دیده می شود در فضاهای عمومی است. اگر چه متفاوت در مفهوم، آن را نیز قابل توجه است که تعداد قابل توجهی از پرتره از حاکم و دیگر اعضای کشور یا دولت در ساختمان های دولتی وجود دارد. به نظر می رسد به دو دلیل برای آن وجود دارد: اولا مارک از دستاوردهای مدرن از دولت و به خصوص رئیس دولت و دوم، معرفی فرم های غربی در تظاهرات مدرنیسم است. این هنر را می توان به عنوان یک یادآوری بسیار مهم از یک تاریخ مشترک و یک یادآوری تند و تلخ از نیاز به «پیشرفت» دیده می شود دیده می شود. با این حال، آن را با اشکال غیر بازنمودی که هنر اسلامی مرتبط است است.

رفتن به بالای صفحه

مواد دیگر

الگوی ابریشم تزئین

هندسه اسلامی در تعدادی از مواد، شاید مثال بالا از فرش و تابلو فرش بودن اغلب یافت برجسته شده است.مواد دیگر نیز، استفاده شده است مانند چوب، کاشی، آجر و سنگ، اما مواد نرم نیز decoratively استفاده برای روح بخشیدن به فضای داخلی ساختمان. این است که یک قطعه قدیمی، که در حدود سی و پنج ساله است، اما آن نشان میدهد که چگونه به استفاده از یک الگوی ساده قادر به زندگی را به مواد هر دو در هندسه آن و همچنین آن استفاده می شود از گلدوزی سنگین ایجاد می کند که الگوی شده .

بر اساس هندسی برای یک الگوی ابریشم تزئین

الگوی ساده ای است، بر اساس یک سری از دایره با هم تداخل دارند اندازه مشابه. موضوعات ایجاد طراحی دست کار کرده اند شده است، با توجه به نشاط اضافی را به قطعه. این تصویر ارتباط شبکه از محافل به پانل تزئین نشان می دهد. خطوط اصلی از الگوی دنبال شده اما درمان های تزئینی است به ایجاد خطوط در طلا آبی و که در اشکال تشکیل شده توسط تقاطع خطوط را دنبال محدود شده است.

رفتن به بالای صفحه

هندسه مقدس و رمل

قبل از اینکه من یادداشت بر روی هندسه عربی ادامه من فکر می کنم این امر می تواند به ذکر است دو نفر دیگر، رشته های مربوط مفید: هندسه مقدس و رمل – که هر دو مربوط به هندسه و که هر دو ارتباط قوی در عربی و جهان اسلام.

رفتن به بالای صفحه

هندسه مقدس

هر دو ریاضی و هندسی – – یک حقیقت جهانی از زمان های قدیم تا یک علاقه عمیق در اشکال که در نظر گرفته در روابط ذاتی خود ترکیب شده است.طنین به حال از کوچکترین تا بزرگترین عناصر جهان طبیعی، و در این در نظر گرفته شد، یک وحدت تلقی شد. اعتقاد بر این بود که این هندسه از مشتق شده بودند، و یا توصیف، قوانین اساسی از جهان و در آنجا بود که یک دست بیش از arching آنها کارگردانی.

آن را به دنبال که، با مطالعه و یا در فکر آنها، درک ممکن است از ریشه های همه چیز به دست آمده و در این یک حقیقت مقدس نزدیک و یا کشف کردند. در مقابل، اعتقاد بر این بود که این هندسه در ایجاد خود و الگوهای در هر زمینه بودند – مانند موسیقی، ریاضیات، نجوم یا کیهان شناسی و فرم های طبیعی – از آنها استخراج شد.

به عنوان یک فرمت این رشته اعتقاد بر این بود که هندسه را کشف مقدس بودند، و با ترکیب آنها را در، برای مثال، موسیقی، هنر و معماری، این آثار هماهنگی نسبت و یک شخصیت مقدس خاص دارند.

فیثاغورس 3، 4 5 مثلث با تعداد سه برابر فیثاغورس

یکی از طرفداران اولیه این تفکر یونانی بود، فیثاغورث از ساموس، هزار سال پیش زندگی در اطراف دو و نیم. صرف وقت در مصر و، شاید، بابل، این احتمال وجود دارد که او از حد از ارتباط او با ریاضیدانان در این دو تمدن به دست. بهترین برای قضیه مربوط به مربع وتر یک مثلث با مجموع مربع در دو طرف دیگر شناخته شده، بعید است که او مبتکر رابطه بود، هر چند او ممکن است اثبات شناخته شده را کشف کردند. به اصطلاح فیثاغورس سه برابر – مثلث راست زاویه دار تشکیل شده از دو طرف با اعداد – در بابل یک هزار سال قبل از تاریخ خود شناخته شده است.

زیر کار خود را بر روی شماره های فیثاغورس در ادامه به بررسی هارمونی و فواصل در موسیقی، کشف روابط عددی که با الگوهای قابل تشخیص داده شود. کار بیشتر در مورد اجرام او را متقاعد به پیشنهاد این بود که یک الگوی عددی زمینه به جهان هستی وجود دارد، به یک معنا، هندسه مقدس است.

در حالی که این توجه داشته باشید به نظر می رسد مطابق با بورس تحصیلی به طور کلی، زندگی و کار فیثاغورس تیره و ابر آلود در عدم قطعیت است. مشخص شده است که او به نام و خود را به یک فیلسوف در نظر گرفته، و این که او تاسیس یک زیر در اعمال مذهبی و مراسم او است. آنچه مهم است این است که کار ایجاد شده توسط او و پیروان خود را تحت تاثیر افلاطون، هفتاد سال پس از مرگ فیثاغورس به دنیا آمد و، از طریق او، فلسفه غربی است.

زیر را از بالا، تعریف ثانویه از هندسه مقدس خواهد بود که که استفاده شده است به مجموعه ای از فضاهای مذهبی و سازه ها، هر دو داخلی و خارجی. در جهان غرب استفاده سیستماتیک از روابط ریاضی در هر دو ساختمان های مذهبی و سکولار را توسعه داده است، به ویژه توسط معماران مانند پالادیو در قرن شانزدهم و لوکوربوزیه در قرن بیستم، دومی در حال توسعه سیستم خود را از روابط ریاضی که بر اساس آن به پایه اندازه گیری مورد نظر برای عناصر معماری است.

دایره - اوج یک حقیقت مرکزی

بنابراین، در آغاز هزاره اول وجود دارد، در فرهنگ های مختلف، بدن قابل توجهی از فکر حمایت از اعتقاد به این که ممکن است، و یا یک حقیقت مرکزی حاکم بر جهان طبیعی و که بود، وجود دارد، زمانی رسمی یا غیر رسمی مهار، همه بهره مند شوند که آن را درک و، شاید، حتی کسانی که نمی.

هنگامی که اسلام در قرن هفتم آن را در درون اصول محوری آن شامل ادامه اعتقادات قبل از اسلام در حالی که تشویق جستجو برای، و انعکاس در، مفهوم کمال. در درون این ایده این است که یک هندسه مقدس، به طور کلی در نظر ریاضی به عنوان اوج خود رسید در دایره و حمایت از تحولات هندسی آن تفسیر وجود دارد.

این ارتباط با ریاضیات در دو صد سال آینده توسعه داده شد، به خصوص با فارسی، محمد بن موسی خوارزمی، در قرن نهم، یکپارچه سازی یونانی و مفاهیم ریاضی اسلامی به یک چارچوب اسلامی است.هنر اسلامی ممکن است در نظر گرفته شود به عنوان سمبل نماد که دیده می شود و با تجربه در بسیاری از ساختمان های ساخته شده در مناطق نفوذ اسلامی است. استدلال این است که این با یک هنر معنوی در دریافت یک اتصال زیر آگاه با اسلام از ممکن است از طریق آموزش رسمی و آموزش به دست آمده مهم تر است. بیشتر، که آن را پشتیبانی شخصیت معنوی اسلام.

بسیاری از هندسه من در اینجا شرح مربوط به این مفهوم هندسه مقدس، به ویژه کسانی که مربوط به بخش طلایی و فیبوناچی. با نگاهی به طرح به دست آمده از الگوهای هندسی، از آن آسان است برای دیدن چگونه به خودشان قرض دادن به مطالعه و مراقبه و به عنوان عناصر از الگوهای حل و ظهور، همه در درون است که می تواند الگوهای درک برای پوشش یک سطح بی نهایت است.

رفتن به بالای صفحه

رمل

متمایز از هندسه مقدس رمل، یک سنت از پیش گویی است، اما دارای یک سنت به زبان عربی و دنیاهای دیگر با یک رابطه با اعداد، هندسه است. اعداد و بدن از دانش حاکم تفسیر: پیش گویی از دو عنصر تشکیل شده است. تنها دلیلی که آن را در اینجا ذکر این است که برخی بر این باورند که یک رابطه بین رمل و ریاضیات و، فرمت، طالع بینی و کیهان شناسی که هندسه مقدس، به عنوان من ذکر کرده ام، مربوط است.

این فقط به جهان عربی رایج نیست اما در بسیاری از از نقاط جهان و در واقع پیگیری می کند، هنوز هم هست. به صورت عربی نامیده می شد علم AL ​​رمل و یا شن و ماسه علم، و مربوط به ساخت شانزده خطوط تصادفی بر روی زمین و تفسیر آنها.

رفتن به بالای صفحه

انواع تزئینی

طرح یک پانل درب مصر بر اساس هندسه 10-PTهندسه زمینه ای از طرح یک پانل درب مصر

بررسی ساختمان های سنتی در قطر من را تشویق به در هندسه پشت سر آنها نگاه کنید، به خصوص که در ارتباط با الگوهای نقش، یک عنصر قابل توجهی از معماری داخلی. در حالی که ساختمان های سنتی از شبه جزیره و دکوراسیون خود را نسبتا ساده لوح هستند، توسعه هندسه در جهان عربی و اسلامی جذاب است و نه محدود به نقش بلکه به چوب، فلز، کاشی و انواع مواد دیگر. این طرح، به عنوان مثال، از یک درب چوبی از مصر و یک الگوی مبتنی بر هندسه ده نقطه است، سه سوکت بودن به سادگی پیوست به شکل بخشی از یک گروه در حال اجرا.

اما جهان عرب و مسئول بسیاری از رشته های ما در حال حاضر برای اعطا است. در علوم و هنرهای آنها به بورس تحصیلی قابل توجهی جهان قائل بود و در توسعه خود را از طراحی، در استفاده از الگوی معرفی قدرت بصری از ساختار هندسی.

این سازه underly خیلی اگر نه تمامی الگوهای اسلامی، هر چند گاهی اوقات این ممکن است بلافاصله قابل تشخیص یا به احتمال بیشتر، بلافاصله به ذهن بهار است. یکی از دستاوردهای بزرگ و طراحی اسلامی شیوه ای که در هندسه و یا الگوهای اساسی تابع و نه بلافاصله آشکار است.

طراحی برگ بر روی کاشی در موزه ویکتوریا و آلبرتیک حوضه در موزه ویکتوریا و آلبرت

دو نمونه تزئینی برای اولین بار به سمت از مناطق مختلف شرق میانه هستند و توسط یک صد سال از هم جدا. آنها از طرح های گل و یا برگ که، در حالی که آزاد روان، یک مبنای هندسی بسیار قوی در محیط خارج از الگوی خود هستند، و نشان دهنده هندسه روح تازه ای توسط طبیعت خط شکسته از طراحی استفاده می شود.

شما خواهید در عکس بالا مشاهده می کنید، بر روی کاشی از 1378 آرامگاه Buyanquli خان از ازبکستان، استفاده از دو رنگ را به تعریف به طراحی در حالی که، در عکس دوم، یک 1277 سنگ مرمر سوریه کاسه از یک چشمه وضو گرفتن، است یک رنگ وجود دارد. با وجود این، طراحی پیچیده است که هنوز هم خوانا است. توجه داشته باشید که در حال اجرا است اسکریپت خوشنویسی دور حوضه درست در زیر لبه آن وجود دارد، هر چند ساییدگی و پارگی است بالای آن را کمی تحت تاثیر قرار.

یک مثال از خوشنویسی در موزه ویکتوریا و آلبرت

این عکس سوم نمونه ای از اسکریپت خوشنویسی به زبان عربی است، یکی دیگر از هنرهای اسلامی که به عنوان تزئینات و یا عناصر جدایی ناپذیر از طراحی اسلامی اعمال می شود. در این مثال، یک صفحه از یک قرآن کریم، مهارت زیادی شده است در استفاده از مجموعه ای از قوانین به ایجاد صفحه ای که دارد به معنای قابل توجهی به هر دو هنرمند و خوانندگان پس از آن استفاده می شود. در حالی که خوشنویسی، نه این و نه مثال زیر با سکته مغزی از یک قلم ساخته شد. آنها هر دو هنری و تاب است.

یک صفحه با خوشنویسی در موزه ویکتوریا و آلبرت تزئین

آخرین این گروه از عکس است از یک صفحه از شرق ایران و ازبکستان، از حدود قرن دهم، در این زمان تزئین شده با یک عبارت خوشنویسی بسیار تلطیف شده. نه تنها وجود دارد هندسه جهت محور در صفحه، اما حروف نیز توجه قابل توجه پرداخت به هندسه تولید اشکال فردی و جمعی خود را دارند. در پایین عکس شما می توانید بخشی از یک صفحه کوچکتر که در آن لبه در خارج از خط مبنا برای خوشنویسی است در حالی که، در صفحه بزرگتر، پایه خوشنویسی است که در مرکز صفحه بر اساس نگاه اجمالی.

دکوراسیون از تقریبا تمام ساختمان ها و آثار باستانی است و بر ترکیبی از بر اساس:

 • اسلیمی و یا خط شکسته،
 • خوشنویسی، و
 • هندسی و یا چند ضلعی،

ایجاد چارچوب اساسی برای هندسه شانزده نقطه

این نمودار است در اینجا به منظور نشان دهد که چگونه یک چارچوب اساسی می تواند ساخته شود که کسانی که با علاقه در الگوهای شانزده نقطه اجازه خواهد داد که به یک شروع قرار داده شده است.

این نشان میدهد که طراحی شده است که با قطب نما و لبه راست هر چند بسیاری از نرم افزار استفاده کنید اگر آنها در حال طراحی دیجیتالی ساخته شده – یک گزاره ساده تر برای ساخت.

با یک نقطه از یک جفت از قطب نما را در یک خط افقی، توصیف یک دایره است. با قطب نما را به یک شعاع بزرگتر، رسم کمان در بالا و پایین خط افقی، مراکز خود را در دو تقاطع دایره اول و خط افقی. از طریق دو تقاطع قوس الکتریکی، افزایش یک خط عمودی.

با قطب نما مجموعه را به شعاع دایره اول و یک نقطه در هر یک از تقاطع خطوط افقی و عمودی با دور، رسم کمان و آنها را با دو خط عبور از مرکز در 45 درجه بپیوندید.

رسم خطوط افقی و عمودی از طریق تقاطع دو قطر 45 درجه با دور. این چهار مربع با گوشه های همزمان در مرکز دایره ایجاد و قطر شعاع دایره.

با قطب نما مجموعه ای در شعاع اصلی و امتیاز خود را در تقاطع 45 درجه قطر و دور مرکزی، قرعه کشی دو دایره است. رسم یک خط اتصال تقاطع این محافل با قطر. گسترش خطوط در زاویه سمت راست به این خط از طریق تقاطع دو دایره گذشته با خط عمودی مرکزی، و پس از آن مشترک تقاطع این دو خط و خطوط مورب برای تکمیل یک مربع بیرونی.

در نهایت، رسم خطوط از تقاطع ها از قطر خارجی از محافل از طریق مرکز دایره اصلی، در نتیجه ایجاد خطوط در 22.5 درجه به افقی و عمودی.

رفتن به بالای صفحه

یک الگوی هندسی هجده و دوازده نقطه

جزئیات درب قدیمی از مسجد بزرگ در مکه - با اجازه khowaga1 در فلیکر

این عکس، یک جزئیات جفت قدیمی از درب به مسجد اعظم مکه، عربستان سعودی یک مثال زیبا از طراحی هندسی اسلامی است. این نشان می دهد کاملا جذب آرایش هندسی با آنچه به نظر می رسد در نگاه اول به یک نرم افزار ساده از یک الگوی خطی انتخابی مطرح شده به تولید کمک های سه بعدی. در این مورد هندسه زمینه توسعه داده شده است با مدل سازی قابل توجهی اضافه شده به منظور افزایش درب، ایجاد یک طرح به شدت مدل که از سایه بهره می برند.

الگوی درب در زمینه کلی آن

به منظور مطالعه پانل های من در زمان آزادی از اصلاح عکس کمی به منظور آن را دقیق تر هندسی و، در نتیجه، آسان تر به بررسی ساختار آن گرفته شده است، اما در اصل این است که چگونه به نظر می رسد.در دارای یک طرح شبیه به بسیاری از پانل های دیگر است که در آن یک گروه از سوکت بزرگ با سوکت کوچکتر بین آنها وجود دارد. ساختار طراحی شده است نیز در این مشابه سوکت های کوچک و بزرگ هر دو توزیع به مراکز از یک چارچوب شش پر می گیرند، این دو چارچوب شدن در 30 درجه به یکدیگر تنظیم شده است.

عکس بالا نشان می دهد، مانند بسیاری از الگوهای پنل دیده می شود در طراحی اسلامی، تنها بخشی از یک طرح هندسی منظم است که گسترش، در تئوری، تا بی نهایت. در تصویر زیر شما می توانید آن را ببینید که چگونه الگوی انتخاب برای روح بخشیدن به درب مربوط به این زمین بی نهایت الگو، و همچنین رابطه بین چارچوب اساسی سوکت متفاوت است.

ساخت و ساز و طرح از الگوی درب

اگر چه من تا به حال به ساخت هندسه سوکت، از ابتدا، من به طور کلی بسیاری از ساخت و ساز از این طرح به منظور نگه داشتن آنها را نسبتا ساده حذف شده است. با این که من بدیهی است بسیار است که به راحتی دیده می شود نه به عنوان من باید اعتراف به پیدا کردن تراکم خطوط جاذبه اضافه شده به مطالعات گنجانده شده است. این طرح یک مثال است، بزرگتر سوکت 18 نقطه کرده اند با خطوط قرمز، کوچکتر، گل 12 نقطه با خطوط آبی گذاشته شده است. تصویر نشان می دهد، در سمت چپ، تنظیم خارج از دو نوع مختلف از گل و، در سمت راست، روابط عمومی از آن سوکت. هندسه ارتباط حذف شده اند. طرح رابطه با الگوی بر روی درب را نشان می دهد و می تواند با نمودار بالا مقایسه می کند.

جزئیات ساده شده ای از هندسه زمینه

جزئیات هندسه زمینه نشان دادن برخی از خطوط ساخت و ساز

جزئیات هندسه زمینه نشان دادن برخی از خطوط ساخت و ساز

این دو طرح بعدی نشان دادن نقطه ساخته شده مربوط به اختلاط جزئیات. این طرح برای اولین بار در هندسه پایه ایجاد شده توسط دو سوکت را نشان می دهد اما که من هندسه لینک کردن که پر فضاهای بین دو سوکت اضافه شده است. در زیر آن یک طرح نشان از هندسه مورد استفاده برای تولید خروجی، هر چند حذف یک کمی از آن برای وضوح. دو نکته را در اینجا وجود دارد. برای اولین بار است که یک درجه از انتخاب اجازه طراح در انتخاب هندسه ربط ممکن است استفاده شود وجود دارد. در مرحله دوم، همیشه عوارض معرفی زمانی که خطوط ساخت و ساز نازک را به کانال های گسترده تر به عنوان را می توان در عکس از درب دیده توسعه یافته وجود دارد. این معرفی یکی دیگر از سری احتمالات را برای ساخت طراحی. چه آشکار است این است که گریز از مرکز در محیط خارج از درب وجود دارد، اما این بخشی از جاذبه کار صنعتگران را پیدا کنم.

تعریف جزئیات ساده شده

گره چینی تعریف جزئیات ساده شده

درب مسجد بزرگ با پایه و اساس آن سوار هندسی

گرهچینی ، درب مسجد بزرگ با پایه و اساس آن سوار هندسی

به منظور روشن طراحی، در اینجا من هندسه ساده شده اند دوباره و با توجه به درجه ای از رنگ به عناصر مختلف – دو سوکت و هندسه لینک کردن.همانطور که در بالا ذکر شد، هندسه ارتباط تا به درجه انتخاب آن است که معمولا از طریق ارتباط است که برای تولید چهار نامنظم و ستاره پنج نقطه حل شود.ستاره من در اینجا تولید کرده اند به عنوان دقیق که آنها باید نیست، اما من امیدوارم که آنها به اندازه کافی خوب به درک.

در زیر آن من عکس هم نشان داده در بالای این توجه داشته باشید، اما این بار با الگوی هندسی سوار بر آن قرار داده است. عدم کوچکی از تصادف وجود دارد، اما من فکر می کنم به اندازه کافی خوب است که ببینیم چگونه طراح و جو در زمان طراحی پانل و آن را به یک جفت از درب استفاده می شود. او ممکن است را انتخاب کرده اند به تولید دو پانل، یکی برای هر برگ درب، اما به اعتقاد من استفاده از یک تک پانل، به سادگی تقسیم شده و به شدت مدل، طراحی قدرتمند تولید کرده است، و یکی به خوبی به معرفی آن مناسب که به عبادت در مسجد جامع.

رفتن به بالای صفحه

بزرگان هنر ایران : استاد عباس عشاقی

بزرگان هنر ایران : استاد عباس عشاقی

بزرگان هنر ایران : استاد عباس عشاقی

گره گنبد اثر استاد عباس عشاقی

گره گنبد اثر استاد عباس عشاقی

موزه ويكتوريا، مشتري پرارزش هنرمند اصفهاني!

استاد عباس عشاقی با اشاره به مشكلات و زمان بر بودن ساخت چنين اثري مي گويد: به همين علت بعد از آن ديگر موفق به ساخت نمونه مشابه آن نشده ام.

اثر هنری گره گنبد

اصفهان خبرنگار ايران : اثر منحصر به فرد هنرمند اصفهانی به جای نگهداری برای عموم در خانه نگهداری می شود اين در حالي است كه اين طرح ابتكاری كه به گره گنبد معروف است در يونسكو نيز به ثبت رسيده است.

اموزش رسم گره ، گرهچینی ، هنر سنتی ایران

اموزش رسم گره ، گرهچینی ، هنر سنتی ایران

در ساخت اثر گنبد يا به اصطلاح گره گنبد شش هزار و ۹۵۰ قطعه چوب و شيشه به كار رفته و بيش از يك و نيم سال ساخت آن زمان برده است.

استاد عباس عشاقی بيش از ۳۵ سال است در زمينه انوع گره چوب، چوب و شيشه، چوب و آينه و … كه در ساخت اتاق های خانه های قديمی ، ارسي ها، مساجد و حسينيه ها و بقاع متبركه به كار مي رود، تبحر دارد.

 

او مي گويد: گره گنبد يك طرح ابتكاری است كه برای نخستين بار ساخته شده است.

 

اين اثر به شكل گنبد و در حجمی كوچك ساخته مي شود. ارتفاع آن ۹۵ سانتی متر و قطر آن ۵۶ سانتي متر است.
به گفته عشاقی به جز اين گنبد يك اثر يا گره ديگر از وی نيز كه برای نخستين بار به صورت خمره ساخته شده به ثبت يونسكو رسيده است. به گفته اين هنرمند اين ۲ اثر مي تواند به عنوان لوستر يا يك وسيله تزيينی كه روی پايه نصب شود مورد استفاده قرار گيرد.
عشاقی با اشاره به مشكلات و زمان بر بودن ساخت چنين اثري مي گويد: به همين علت بعد از آن ديگر موفق به ساخت نمونه مشابه آن نشده ام. وی با بيان اين كه قصد داشته اين اثر خود را در نمايشگاه دوسلدورف آلمان شركت دهد مي گويد: به علت اين كه اين اثر جزو آثار ملی است نمي تواند در نمايشگاه های خارجی شركت كند.
عشاقی با اشاره به اين كه در صورت فروش اين اثر می تواند آثاري ارزنده و زيبنده تر خلق كند مي گويد: اما متأسفانه تعداد افرادی كه ارزش هنری اين اثر را درك كنند و حاضر به پرداخت قيمت واقعي آن باشند بسيار كم است.

مسئولان موزه ملكه ويكتوريا

اين اثر او در شرايطي هم اكنون در منزل شخصي وی نگهداري مي شود كه به گفته وی ، محل اصلي اين اثر در موزه و نمايش در معرض عموم است.

او مي گويد: تاكنون مسئولان موزه ملكه ويكتوريا براي خريد اين اثر ابراز تمايل كرده اند.

ترميم گره های چوبی عمارت هشت بهشت و چهل ستون

از جمله ديگر كارهاي عباس عشاقی مي توان به مرمت درهاي حرم امام حسين (ع) اشاره كرد.

اين در كه زمان صفويه ساخته شده در زمان صدام هنگام حمله به حرم دچار آسيب شده و قطعات آلات و لغت آن هم فرو ريخته بود.

استادعشاقی مي گويد: به هنگام ترميم، فقط طراحی آن ۱۸ روز طول كشيد.

اين هنرمند به نمونه دومی از اين در اشاره مي كند كه از روي نمونه اصلی از سوی خود وی ساخته شده و هم اكنون نيز نزد خودش نگهداری می شود .

ترميم گره های چوبی عمارت هشت بهشت و چهل ستون نيز از ديگر كارهاي اين هنرمند است.به گفته او در زمان صفوی از نوعی گره خاص درعمارت هشت بهشت استفاده شده بوده كه در زمان قاجاريه آن را تخريب و به جای آن اسليمی به كار مي برند.

عشاقی مي گويد: در زمان پهلوی وقتی كارشناسان به دنبال گره اصلی بودند، بعد از ۶ ماه نتوانستند طرحی از آن بيابند به سراغ من آمدند و من هم ظرف مدت يك هفته توانستم طرح گره اصلی را بدون وجود عكس يا طرحی از آن تهيه كنم.

 

هنر گره چینی در ساخت درب های بزرگ

عکس درب گره چینی ( از مهدی امیری ) هنر گره چینی در ساخت درب های بزرگ

هنر گره چینی در ساخت درب های بزرگ

عکس درب گره چینی ( از مهدی امیری ) هنر گره چینی در ساخت درب های بزرگ

با تشکر از توجه شما

هنرکده فن و هنر

گره چینی چوبی دکوراسیون سنتی

گره چینی چوبی

گره چینی چوبی : گروه فن و هنر ایران زمین طراح ، سازنده و مجری آموزش

هنر سنتی ایران زمین

هنر سنتی ایران زمین گره چینی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

گل میخ برنجی

گره چینی چوبی

تولید کننده انواع گره ساده ، فاق و زبانه ، پنجره ارسی ، مبلمان سنتی ، مشبک و خراطی

دکوراسیون چوبی سنتی