درخت و چوب لیمبا

درخت و چوب لیمبا

چوب درخت لیمبا نام مشترک (ها): Limba، Limba Black، White Limba، Korina، Afara afara (انگلیس) ، korina (ایالات متحده) ، frake (آفریقا) نام علمی: Terminalia superba Terminalia superba ، ترمینال فوق العاده است با نام های limba ، یا afara ، korina ، frake ، چوب limba...
WhatsApp us