چوب کاج سندبلاست , تصاویر و ایده های چوب کاج کهنه کاری شده

چوب کاج سندبلاست , تصاویر و ایده های چوب کاج کهنه کاری شده

سندبلاست چوب کاج روسی

سندبلاست چوب کاج در اصل حاصل سوزاندن روی چوب و فرچه کردن سطحی چوب است که باعث میشود رگه های چوب بیشتر نمایان و برجسته شود .

از این سبک در خانه های ویلایی و اثار سبک روستیک بسیار دیده می شود .

در این بخش تصاویری از انواع چوب کاج که به این روش آماده شده اند را برای شما گرداوری کرده ایم

مدل درب ورودی که نما را برجسته می کند

گالری تصاویر چوب کاج سبک روستیک و سندبلاست

مطالب مرتبط با موضوع چوب سندبلاست :

تکنیک رنگ کاری و سندبلاست چوب , معرفی Shou Sugi Ban

تکنیک رنگ کاری و سندبلاست چوب , معرفی Shou Sugi Ban

تکنیک سندبلاست و رنگ کاری چوب کاج

Yakisugi یک روش سنتی ژاپنی برای حفظ چوب است. یاکی از مفهوم گرما دادن با آتش است ، و آن چوب, چوب سرو یا کاج است. همچنین در غرب به عنوان ( سوزاندن روکش چوب ) و همچنین به نام Shou Sugi Ban معروف است که از همان شخصیت های کانجی استفاده می کند اما از تلفظی متفاوت برخوردار است. ویکیپدیا

در ادامه تصاویری از بهترین نمونه های چوب سندبلاست شده برای شما گرداوری کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود .

سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب

سندبلاست چوب کاج

سندبلاست چوب کاج

سندبلاست چوب درخت کاج

تاریخچه درخت کاج

درخت کاج درتمام فصول سال سبز بوده و دارای برگه های سوزنی برگه است که می تواند نازک یا پهن باشند و ارتفاع این درخت می تواند به حدود 50 متر برسد و از درختان بومی کشور استرالیا می باشد، میوه این درخت به شکل مخروطی است و از طریق دانه های موجود در میوه این درخت می توان آن را تکثیر کرد، بهترین شرایط برای پرورش این درخت آب و هوای مرطوب می باشد و این درخت نور خورشید را می تواند تحمل کند اما در دماهای پایین بهتر رشد کرده و خاک مناسب برای رشد این درخت باید اسیدی باشد.

درخت کاج به دلیل دارای بودن مقاومت و استحکام بالا در برابر شرایط آب و هوایی مختلف و هم چنین نگهداری آسان، مخاطب بسیار زیادی دارد و در بسیاری از محوطه باغ ها و ویلا ها کاربرد دارد. در شکل زیر نمونه ای از یک درخت کاج نشان داده شده است.

نمونه ای از درخت کاج

درخت کاج
درخت کاج

میوه درخت کاج

میوه درخت کاج
میوه درخت کاج

کاربرد های چوب درخت کاج

چوب درخت کاج در گروه چوب های نیمه سخت دسته بندی می شود و کاربرد های زیادی دارد که از جمله مهم ترین کاربردهای آن شامل: 1- ساخت مبلمان منازل 2- ساختمان سازی 3- تهیه کاغذ 4- دکوراسیون

سندبلاست چست؟

به صورت کلی سندبلاست فرآیندی است که طی آن ذرات بسیار ریز را با فشار بالا بر روی سطح چوب می پاشند که این ذرات قابلیت ساییدن دارند و بر روی سطح چوب ایجاد حجم می کنند که در نهایت می توان با استفاده از رنگ های مخصوص چوب، این برجستگی ها را رنگ آمیزی کرد و یک طرح بسیار زیبا ایجاد کرد.

برای انجام عمل سندبلاست بر روی چوب ابتدا باید با استفاده از مشعل سطح چوب را سوزاند سپس با کمک نازل، ذرات ریز را بر روی چوب پاشید یا با استفاده از سمباده و فرچه سطح چوب را تغییر بدهیم، باید از چوب های در فرآیند سندبلاست استفاده کرد که دارای نقش های بزرگ و زیبا باشند که چوب روسی و چوب درخت کاج مناسب ترین نوع چوب برای انجام عمل سندبلاست می باشد.

در شکل زیر نمونه ای از چوب که فرآیند سندبلاست بر روی آن انجام شده است قابل مشاهده می باشد.

چوب سند بلاست شده

چوب سند بلاست شده
چوب سند بلاست شده

به طور معمول وقتی به عمل سندبلاست فکر می کنیم کار بر روی ماشین آلات، تجهیزات زنگ زده و حتی کار طراحی هنری روی سنگ به ذهن وارد می شود، اما این فرآیند برای کارهای بسیار ظریف تر و همچنین چوب نیز استفاده می شود. برای چوب باید از مواد خاصی استفاده کنیم و بهتر است در ابتدا با قطعات کوچک چوبی تست شود تا به لوازم اصلی آسیبی وارد نشود.

وسایل مورد نیاز برای این عمل شامل موارد زیر می شوند:

نازل سرامیکی
کمپرسور هوا
لوله انتقال
مواد ریز مثل شن
هود انفجاری
دستکش محافظ
روپوش

در شکل زیر نحوه ی انجام عمل سندبلاست با کمک فرچه سیمی نشان داده شده است.

انجام عمل سند بلاست با فرچه سیمی

انجام عمل سند بلاست با فرچه سیمی

نحوه ی انجام سند بلاست

برای ایجاد سطح برجسته بر روی چوب می توان از روش سندبلاست استفاده کرد. چوب درخت کاج را می توان برای نما استفاده کرد که برای این کار ابتدا باید سندبلاست شود که ابتدا سطح چوب سوزانده شده که سبب می شود چوب ظاهری طبیعی تر داشته باشد و سپس فرچه کشیده شده و دانه بندی آن برجسته می شود، که در نهایت چوب کاج سند بلاست شده را می توان به رنگ های مختلف رنگ آمیزی کرد.

هر چه ضخامت و عمق برجسته سازی بالاتر باشد، قیمت چوب سندبلاست شده بالاتر می رود. به صورت کلی عمل سند بلاست را می توان به دو صورت دستی یا با استفاده از دستگاه پاشیدنی انجام داد.

الیاف چوب
الیاف چوب

محصول نهایی سندبلاست چوب

برای شروع کار باید همواره دقت کافی را داشته باشید زیرا کوچکتری اشتباه سبب خراب شدن کار و چوب می شود، باید چوبی که می خواهید فرآیند را بر روی آن انجام دهید دارای بافت های مناسب باشد. به دلیل وجود فشار هوای بالا امکان پرتاب ذرات وجود دارد که بهتر است این فرآیند در یک محل بسته و با رعایت نکات ایمنی انجام شود.

این فرآیند سبب ایجاد کثیفی زیادی می شود زیرا مقدار زیادی از شن و ماسه و خرده چوب را به وجود می آورد باید به تمیز کردن کارگاه اهمیت کافی را بدهیم. در ابتدا باید سطح چوب را با محلول خاص آغشته کرد سپس فرآیند را شروع کنیم و می توان از مواد بازی (موادی که اسیدی نمی باشند) برای این کار استفاده کرد.

مهم ترین دلیل استفاده از این عمل این است که به راحتی و با صرف هزینه کم می توان یک ظاهر جدید برای لوازم چوبی ایجاد کرد و گاهی نیز می توان با کمک این عمل، رنگ را از سطح چوب برداشت.

مزایای انجام سند بلاست

بسیاری از چوب های موجود در بازار دارای بافت نرم بوده و به همین دلیل در برابر عوامل خارجی از جمله ضربه، مقاومت بالایی ندارند و با کوچکترین ضربه بافت خود را از دست می دهند، به منظور افزایش مقاومت این چوب ها می توان از تکنیک سندبلاست استفاده کرد، علاوه بر این بسیاری از افراد معتقد هستند که انجام عمل سندبلاست سبب حفظ و محافظت از محیط زیست می شود زیرا این فرآیند را می توان نوعی بازیافت تلقی کرد که چوب های معمولی را بعد از انجام عملیات خاص، دوباره قابل استفاده کرده و کاربردها و مخاطبین زیادی دارد و هم چنین می توان وسایل چوبی قدیمی را با استفاده از این فرآیند به صورت مدرن درآورد که جلوه ی زیباتری داشته باشند.

در شکل زیر محصول نهایی از عملیات سند بلاست قابل مشاهده می باشد.

نمونه ای از محصول نهایی عملیات سندبلاست چوب

محصول نهایی سندبلاست چوب کاج
محصول نهایی سندبلاست چوب کاج

سندبلاست چوب درخت کاج در ایران

در کشور ما انواع مختلفی از درختان کاج در دسترس می باشد که برای فضا های سبز و پارک ها بسیار کاربرد دارد زیرا همیشه سبز بوده و بسیار زیبا می باشند و گونه ای از این درخت را می توان برای آپارتمان ها استفاده کرد زیرا دارای رشد کمی بوده و فضای زیادی نیاز ندارند.

در ایران چوب های بسیاری وجود دارد و به دلیل تقاضای بالا برای استفاده از محصولات و لوازم چوبی باید فرآیند سندبلاست چوب مورد توجه قرار گیرد زیرا یک نوع بازیافت چوب محسوب می شود و باعث کاهش قطع درختان می شود، در شهرهای بسیاری از جمله اصفهان و تهران این عملیات انجام می شود و برای انجام این کار به تجهیزاتی نیاز است که به راحتی در دسترس می باشند.

نویسنده: رحیم نعمتی لیمائی

چوب سند بلاست شده
چوب سند بلاست شده

با تشکر از توجه شما

چه چوب هایی سندبلاست می شود

چه چوب هایی سندبلاست می شود

چوب سندبلاست

یکی از بهترین چوب ها برای سندبلاست با شعله و فرچه چوب کاج روسی است , این چوب تا حدی نرم است که شعله فقط می‌تواند بافت نرمتر آن را بسوزاند و رگه ها و نقوش نارنجی رنگ این چوب سوزانده نمی شود به همین خاطر بعد از فرچه بافتی برجسته و بسیار زیبا ایجاد می شود .

از دیگر چوب هایی که میتوان آن را سندبلاست کرد باید به چوب درختانی اشاره کنیم که رشد زمستانه دارند , مثل خانواده کاج ها , صنوبر و دیگر چوب ها قابلیتی مانند چوب کاج روسی را ندارند . اما چوب هایی نیز هستند که تا حد کمی میتوان آن ها را سندبلاست کنیم . البته منظور ما از سندبلاست تا اینجا سوزاندن و فرچه کردن چوب است . من تجربه سندبلاست چوب راش , چوب بلوط و چوب کاج را داشته ام ولی هیچ کدام مثل چوب کاج قبل فرچه و ایجاد بافته برجسته را ندارند .

روش دوم سندبلاست بوسیله فشار باد و سیلیس که دستگاه سندبلاست یک لایه از روی چوب برمیدارد . در این حالت هر چوبی قابل سندبلاست است .

مطالب مرتبط با سندبلاست چوب :

با تشکر از توجه شما

چوب کاج روسی سبک روستیک , سندبلاست و رنگ حالت قدیمی

چوب کاج روسی سبک روستیک , سندبلاست و رنگ حالت قدیمی

چوب کاج روستیک

یکی از روش های بسیار جالب و پرطرفدار در اجرای نمای چوبی با چوب کاج , سبک روستیک یا موج نما است که بوسیله سندبلاست با دست یا دستگاه موج و نقوش چوب را برجسته میکند . در این روش اگر هنر رنگ کار هم با سندبلاست تلفیق شود یک اثر هنری زیبا بدست می آید .

ما بوسیله سندبلاست کردن , سوزاندن و فرچه کردن چوب بافت و دانه بندی سطح چوب را برجسته می کنیم , این باعث ایجاد نقوشی فوق‌العاده و شگفت انگیز می شود .

تصاویر زیبا از چوب کاج سندبلاست شده

چوب کاج روسی با گره پروانه ای

چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده

شلف و طبقه چوبی

چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده

چوب های سندبلاست شده را میتوان در انواع مدل مختلف رنگ کنیم . پتینه و رنگ آمیزی همراه با تکنیک های کهنه کاری باعث ایجاد نقوش برجسته و بسیار زیبایی خواهد شد .

چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده

شلف چوب کاج

چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
چوب کاج سبک روستیک , چوب کاج سندبلاست شده
طرح روستیک فوق العاده زیبا از چوب کاج سندبلاست و رنگ شده
طرح روستیک فوق العاده زیبا از چوب کاج سندبلاست و رنگ شده

قیمت چوب روستیک

قیمت چوب کاج روستیک به چند عامل اصلی بستگی دارد . ضخامت , عمق برجسته سازی و نوع رنگ

چوب کاج هرچه ضخیم تر باشد , اشکال و قطعات باکیفیت تری میتوان از آن ایجاد کرد . هرچه بیشتر و زمان طولانی تری سند بلاست شود کاری برجسته تر و زیبا تر بدست می آید . ما برای ایجاد رنگ بهتر استفاده از رنگ های خارجی و خاکی را پیشنهاد می دهیم . اکثر این رنگ ها مقاوم در برابر رطوبت , ضد قاچ و باکتری هستند .

سندبلاست چوب با اتش

سند بلاست با آتش نیز باعث میشود که سطح چوب حالت مصنوعی نداشته باشد و طبیعی تر به نظر بیاید و یکی از دلایل پرطرفدار بودن این روش تیره شدن چوب و ایجاد خطوط تیره و روشن روی سطح چوب است .

هزینه سندبلاست چوب

هزینه سندبلاست بسته به نوع روش و میزان برجستگی در تاریخ 1399 حدود متری 40 الی 60 هزار تومان است . البته اگر سایز چوب ها ریز باشد این هزینه افزایش میابد .

مطالب مرتبط درباره انواع چوب سبک روستیک :

با تشکر از توجه شما