استفاده از سنگ در طاق زنی

استفاده از سنگ در طاق زنی

استفاده از سنگ در طاق زنی با وجود اینکه سنگ ، بخصوص در حالت بدون شکل اون، مصالح مناسبی برای طاق زنی نیس ، اما شاید در روستاها تنگناهای خاصی ، از جمله عدم وجود اجر و …اونارو مجبور به استفاده از سنگ برای طاق زنی نموده است. طاق زنی برخی از کاروانسراهای روستائی ،...
WhatsApp us