اهدای عضو

اهدای عضو

اهداء عضو پسر این زن فوت شد اما آن پسر توانست با اهدای عضو، جان شخص دیگری را نجات دهد. پس از درگذشت او، مادرش توانست صدای قلب پسرش را در بدن گیرنده‌ی عضو پیوندی دوباره بشوند. اهدای عضو اهدای عضو به این معنی است که یک فرد اجازه می‌دهد تا بافت و یا اندام سالم او به شخص...
WhatsApp us