زندگی ، امید و موفقیت

زندگی ، امید و موفقیت

زندگی ، امید و موفقیت چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست، “انتخابهایش” است … برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن؛ عمر کوتاه نیست ، ما کوتاهی می کنیم … هنگامی که کسی آگاهانه تورا نمی فهمد خودت را برای توجیه او خسته نکن… تحمل...
WhatsApp us