0 Items
زندگی ، امید و موفقیت

زندگی ، امید و موفقیت

زندگی ، امید و موفقیت

زندگی ، امید و موفقیت

زندگی ، امید و موفقیت

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست،
“انتخابهایش” است …
برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن؛ عمر کوتاه نیست ، ما کوتاهی می کنیم …
هنگامی که کسی آگاهانه تورا نمی فهمد خودت را برای توجیه او خسته نکن…
تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منطق است …
موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشممان را از روی هدف بر می‌داریم به نظرمان میرسند !…
اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن …


موفقیت 
دستیابی به موفقیت دردناک است، علاوه بر شجاعت، استراتژی می خواهد!

امید و موفقیت

امید و موفقیت

لحظه ها
تنها پرندگان مهاجری هستندکه
هرگز به آشیانه بر
نمیگردند
دریابیم لحظه لحظه
زندگی را
لحظه های زندگیتون
توام با شادی ونشاط…

تصویر سعود از سخت ترین صخره

تصویر سعود از سخت ترین صخره

تصویر:صعودی دشوار تنها بااستفاده از یک ترک روی صخره
نکته: افرادموفق برای پیشرفت ازکوچکترین روزنه ها استفاده میکنند
سوال: روزنه کوچک زندگی شماکجاست که تابحال به آن اهمیت نداده اید…
امید یعنی چه ؟

امید یعنی بدانی تا هستی می توانی تغییر کنی و دنیا را تغییر بدهی.

امید یعنی بدانی خداوند دوستت دارد و اگر به تو زمان داده معنیش این است که در این فرصت می شود یک کارهایی کرد.

امید یعنی همیشه بخشش خداوند را از اشتباه خود بزرگتر بدانیم.

امید یعنی اگر دانۀ زندگی صدبار از دستمان رها شد، باز هم برای برداشتن و به مقصد رساندن آن به ابتدا برگردیم این بار محکمتر گام برداریم. امیدوار و قوی باش.
(بیشتر…)

WhatsApp chat