لودویگ میس ون دو روه 

لودویگ میس ون دو روه 

لودویگ میس ون دو روه لودویگ میس ون دو روه (1886-1969)، معمار و مربی متولد آلمان، به عنوان یکی از بزرگ ترین معماران قرن بیست و یکم شناخته شده است. با تأکید بر فضای باز و آشکار ساختن مواد صنعتی مورد استفاده در ساخت و ساز، او به تعریف معماری مدرن کمک کرد. محیط ساخته شده...
لودویگ میس فن در روهه

لودویگ میس فن در روهه

لودویگ میس فن در روهه عکس معمار لودویگ میس فن در روهه عکس معمار لودویگ میس فن در روهه عکس معمار لودویگ میس فن در روهه عکس معمار لودویگ میس فن در روهه عکس معمار لودویگ میس فن در روهه عکس معمار لودویگ میس فن در روهه عکس معمار لودویگ میس فن در روهه معمار لودویگ میس فن در...
WhatsApp us