آموزش هنر بخش اول ترسیم و طراحی در معماری

آموزش هنر بخش اول ترسیم و طراحی در معماری

ترسیم و طراحی در معماری ترسیم ، فرایند و تکنیک نشان دادن برخی اشیاء ، یک شئ یک صحنه ، یا یک منظر با استفاده از خطوط روی سطح است . این تعریف به این موضوع اشاره دارد که طرح و ترسیم با نقاشی و رنگ آمیزی سطوح تفاوت دارد . طراحی در معماری و رسم کردن ترسیم در طبیعت عمدتا...
WhatsApp us