موسیقی سنتی ایران

موسیقی سنتی ایران

موسیقی سنتی ایرانی ( Iranian traditional music ) Karna، یکی از آلات موسیقی ایران باستان بوده است ، قرن 6 قبل از میلاد، موزه تخت جمشید. Karna، یکی از آلات موسیقی فارسی باستان، قرن 6 قبل از میلاد، موزه تخت جمشید. Karna، یکی از آلات موسیقی فارسی باستان، قرن 6...
WhatsApp us