الزامات عمومی استخر – اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ – وزارت بهداشت ، استاندارد  دانلود جزوه pdf

الزامات عمومی استخر – اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ – وزارت بهداشت ، استاندارد دانلود جزوه pdf

الزامات عمومی استخر

اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ – اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ – وزارت بهداشت دانلود جزوه pdf

جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیکگ کنید .

اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ – اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ – وزارت بهداشت دانلود جزوه pdf

گروه فن و هنر ایران زمین

جزوه فوق تنها مرجع و استاندارد رسمی موجود در ایران برای استخر کاران و اپراتورهای استخر است .

در این وبسایت مطابق معمول اصول طراحی و ساخت استخر های شنا آموزش داده میشود .

الزامات عمومی استخر

با تشکر از توجه شما

موضوعات : الزامات عمومی استخر طراحی و ساخت استخر های شنا تاسیسات استخر های شنا الزامات عمومی استخر استاندارد الزامات عمومی استخر


 

خلاصه چند صفحه ابتدایی این استاندارد :

استخرهاي شنا – الزامات عمومي Swimming pools – General requirements ICS:97.220.10 ب بهنام خدا آشنايي با مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادة3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسة اسـتاندارد و تحقيقـات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعيين، تدوين و نشر اسـتانداردهاي ملـي (رسـمي) ايران را به عهده دارد. صـاحب نظـران مراكـز و مؤسـسات * تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف در كميسيون هاي فني مركب از كارشناسـان مؤسـسه علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي شود وكوششي همگام با مصالح ملـي و بـا توجـه بـه شـرايط توليـدي، فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منصفانة صاحبان حق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرفكنندگان، صادركنندگان و وارد كنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمان هاي دولتي و غير دولتي حاصل مي شود .پيش نويس اسـتانداردهاي ملـي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذي نفع و اعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرها و پيـشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي( رسمي) ايران چاپ و منتشر مي شود. پيش نويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان هاي علاقه مند و ذيصلاح نيز با رعايـت ضـوابط تعيـين شـده تهيـه مـي كننـد دركميتة ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي شود .بدين ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شمارة 5 تدوين و در كميتة ملـي اسـتاندارد مربـوط كـه مؤسسه استاندارد تشكيل ميدهد به تصويب رسيده باشد. كميـسيون بـين المللـي 1 مؤسسة استاندارد و تحقيقات صـنعتي ايـران از اعـضاي اصـلي سـازمان بـين المللـي اسـتاندارد (ISO) كميسيون كدكس غذايي OIML) 4) است و به عنوان تنها رابط IEC) 3) و سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني 2 الكتروتكنيك (CAC) در كشور فعاليت مي كند. در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي هاي خاص كشور، 5 از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بينالمللي بهرهگيري ميشود. مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون، براي حمايت از مـصرف كننـدگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصولات توليدي داخل كشو ر و / يا اقلام وارداتي، با تصويب شوراي عالي اسـتاندارد، اجبـاري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهـاي صـادراتي و درجـه- بندي آن را اجباري نمايد. همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سا زمانها و مؤسسات فعال در زمينـة مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيستمحيطـي، آزمايـشگاه هـا و مراكـز كاليبراسيون (واسنجي) وسايل سنجش ، مؤسسة استاندارد اين گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران ارزيابي مي كند و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامة تأييد صلاحيت به آن ها اعطا و بر عملكرد آنها نظـارت مـي كنـد . ترويج دستگاه بين المللي يكاها، كاليبراسيون (واسنجي) وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين مؤسسه است. موسسة استانداردو تحقيقات صنعتي ايران * 1- International organization for Standardization 2 – International Electro technical Commission 3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 4 – Contact point 5 – Codex Alimentarius Commission ج كميسيون فني تدوين استاندارد « استخرهاي شنا – الزامات عمومي » رئيس: سمت و/ يا نمايندگي نصيري، مسعود (ليسانس مكانيك) سازمان نظام مهندسي دبير: باقوت، بهنام (فوق ليسانس متالورژي) مشاور موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اعضاء: افقه، سيد جمال الدين ( فوق ليسانس مديريت) سازمان ورزش و تندرستي شهرداري تهران اجاق، حشمت اله (ليسانس تربيت بدني) فدراسيون شنا بني مهد، سيد محمد ( فوق ليسانس معماري) سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور بيناي مطلق، پروين (فوق ليسانس بهسازي) مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيگدلي، محمدرضا ( سرهنگ بازنشسته) مجموعه ورزشي پاسداران پازوكي، بهرام ( فوق ليسانس تربيت بدني) فدراسيون شنا د تدين، آرش (فوق ليسانس عمران) سازمان نظام مهندسي خاتمي، مهدي ( ليسانس مكانيك) استخر آليس حسيني، سيد جلال ( ليسانس مكانيك) سازمان نظام مهندسي خمجاني، حبيب (ليسانس تربيت بدني) فدراسيون نجات غريق خورسندي،علي (فوق ليسانس مكانيك) انجمن مهندسان مكانيك جهانگيري، غلامرضا (ليسانس تربيت بدني) هيئت شناي استان تهران خيري، حسين ( ليسانس عمران) مجموعه ورزشي انقلاب روحي، نادر (ليسانس علوم اجتمايي) مجموعه ورزشي سبز زماني نژاد، امير ( فوق ليسانس متالورژي) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سادات موسوي حجازي، مينو ( ليسانس بهداشت) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ه شقاقي، غلامرضا (فوق ليسانس محيط زيست) مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شنتيا، عليرضا (ليسانس مكانيك) مجموعه ورزشي آزادي شوقي، زينال (ليسانس حقوق قضايي) سازمان ورزش و تندرستي شهرداري تهران طهماسبي، محمد علي ( ليسانس الكترونيك) استخر زرافشان ظهور رحمتي، لاله (فوق ليسانس مديريت سيستمهاي اطلاعاتي) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عدل، سوگند (ليسانس معماري) شركت توسعه و نگه داري اماكن ورزشي فرزانه، عبدالرضا (ليسانس تربيت بدني) مجموعه ورزشي انقلاب قاسمي اصل، رامين ( ليسانس مكانيك) سازمان نظام مهندسي كامجو، بهزاد ( ليسانس تربيت بدني) سازمان ورزش و تندرستي شهرداري تهران كرم نژاد، حسين (ليسانس تربيت بدني) فدراسيون شنا و مخبر، علي محمد (ليسانس تربيت بدني) سازمان ورزش و تندرستي شهرداري تهران مرادي شهپر، فرهاد ( پزشك) فدراسيون شنا مسعودي، اميد ( فوق ليسانس عمران) سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران ملكي، منصور (ليسانس تربيت بدني) مجموعه ورزشي پاسداران ولدخواني، منصور (ليسانس تربيت بدني) استخر قصر موج ز صفحه فهرست آشنايي با مؤسسة استاندارد ج كميسيون فني تدوين استاندارد د پيش گفتار ع 1 هدف و دامنه كاربرد 1 2 مراجع الزامي 1 3 اصطلاحات و تعاريف 3 3 شنا استخر 1-3 2-3 استخر خصوصي( مسكوني) 4 4 عمومي استخر 3-3 4-3 استخر آموزشي خردسالان 4 5-3 استخر شناي تفريحي 4 6-3 استخر سرسره دار 4 7-3 استخر موج ساز (موج افكن) 5 8-3 استخر شناي حرفهاي و مسابقات 5 5 شيرجه استخر 9-3 10-3 استخرهاي چند منظوره 5 11-3 استخر آبگرم( طبيعي) 6 6 معلولان استخر 12-3 13-3 استخر كف متحرك 6 6 واترپلو استخر 14-3 6 غواصي استخر 15-3 16-3 استخر شناي گروهي و نمايشي (شناي موزون) 6 17-3 ارگان صادر كننده مجوز 7 18-3 مسئول يا صاحب امتياز 7 7 استخر مدير 19-3 20-3 مسئول فني استخر 7 7 غريق منجي 21-3 22-3 ناظر يا كارمند 7 4 اجراي قانون 7 1-4 مجوزها و پروانه رسمي 7 2-4 ارايه اطلاعات فني 8 ح صفحه فهرست كليات 8 1 – 2 – 4 گزارش طراحي پايه 8 2 – 2 – 4 مشخصات 9 نقشه ها و 3 – 2 – 4 گواهي تاييد ساخت 9 3 – 4 كتابچه راهنما 9 4 – 4 خطرات سلامت عمومي 10 5 – 4 مجوز بهره برداري 10 5 صدمه 11 حادثه، بيماري و گزارش نمودن 6 تاييديه نقشه ها 11 7 ساختماني 11 مقررات فني و 8 كاسه استخر 11 1 – 8 نازك كاري داخل استخر 12 1 – 1 – 8 رنگ آميزي 14 1 – 1 – 1 – 8 سيستمهاي سرريز آب كاسه استخر 14 2 – 1 – 8 سرريزهاي توكار 14 1 – 2 – 1 – 8 سرريزهاي هم سطح يا حاشيه 16 2 – 2 – 1 – 8 16 كف گير) سرريزهاي نقطهاي( 3 – 2 – 1 – 8 تعداد كف گير ها 16 1 – 3 – 2 – 1 – 8 دبي جريان 17 2 – 3 – 2 – 1 – 8 كنترل 17 3 – 3 – 2 – 1 – 8 محوطه) استخر 18 حاشيه ( 2 – 8 لبه استخر 18 3 – 8 لبه استراحت پا 19 4 – 8 لوازم دور استخر 19 تجهيزات و 5 – 8 نشانه گذاري استخر 20 6 – 8 پنجرهها در سالنهاي شنا 20 درها و 7 – 8 ديوار هاي سالنهاي شنا 22 سقف و 8 – 8 طنابهاي شناور 23 9 – 8 10 سكوهاي شروع 23 – 8 11 پرچمهاي راهنما در برگشت شناي پشت 23 – 8 پلكان هاي استخر 24 12 نردبان ها و – 8 13 صفحه هاي برگشت 24 – 8 14 چراغ هاي زير آب 24 – 8 ط صفحه فهرست 15 فضاهاي جنبي مورد نياز 25 – 8 16 رختكن، دوش، سرويس هاي بهداشتي 25 – 8 كليات 25 1 -16 – 8 شرايط دوش ها 26 2 -16 – 8 مكان رختكن 26 3 -16 – 8 طراحي رختكن 26 1 – 3 -16 – 8 حوضچه ضدعفوني كردن پا 27 4 -16 – 8 حوله 27 لباس و 5 -16 – 8 مفروش كردن 27 6 -16 – 8 17 محوطه تماشاگران 27 – 8 18 بوفه يا محل سرو غذا 27 – 8 19 حصار كشي 27 – 8 ارتباط فضايي سالنها 28 20 جانمايي و – 8 21 جايگاه تماشاچيان 28 – 8 22 ملاحظات محيطي ويژه ورزش شنا 28 – 8 نور 28 1 -22 – 8 روشنايي اضطراري 30 1 – 1 -22 – 8 دما 31 2 -22 – 8 رطوبت 31 3 -22 – 8 سرعت جريان هوا 31 4 -22 – 8 اكوستيك 31 5 -22 – 8 تصفيه آب استخر 32 گندزدايي و 9 ويژگيهاي آب استخر 33 1 – 9 ويژگيهاي باكتريولوژيكي آب 33 1 – 1 – 9 شيميايي آب 33 ويژگيهاي فيزيكي و 2 – 1 – 9 گندزدايي( ضدعفوني كردن) آب استخر 33 2 – 9 دستگاه تزريق مواد ضد عفوني كننده 33 1 – 2 – 9 ساختار تجهيزات ضدعفوني كننده 33 2 – 2 – 9 نگه داري 34 تعمير و 3 – 2 – 9 بهره برداري 34 4 – 2 – 9 محافظ ها 35 5 – 2 – 9 ظرفيت ضدعفوني كردن 35 6 – 2 – 9 كلر زني 35 7 – 2 – 9 گاز كلر 36 1 – 7 – 2 – 9 ي صفحه فهرست محل قرار گيري تجهيزات 36 1 – 1 – 7 – 2 – 9 تهويه 36 2 – 1 – 7 – 2 – 9 درب اتاق نگه داري گاز كلر 37 3 – 1 – 7 – 2 – 9 سيلندرهاي گاز كلر 37 4 – 1 – 7 – 2 – 9 محل تزريق كلر 38 5 – 1 – 7 – 2 – 9 برگشت جريان 38 6 – 1 – 7 – 2 – 9 شرايط تزريق 38 7 – 1 – 7 – 2 – 9 دستگاه تنفس 38 8 – 1 – 7 – 2 – 9 شناسايي نشتي 38 9 – 1 – 7 – 2 – 9 10 علايم هشدار دهنده 38 – 1 – 7 – 2 – 9 11 دستورالعمل ها 38 – 1 – 7 – 2 – 9 هيپو كلريت 38 2 – 7 – 2 – 9 39 ( O 3 ازن ( 8 – 2 – 9 برومين 39 9 – 2 – 9 روش هاي ديگر 40 10 مواد و – 2 – 9 فيلتراسيون 40 3 – 9 كليات فيلتراسيون 40 1 – 3 – 9 40 شني) فيلتر ماسهاي ( 2 – 3 – 9 42 ميت) دياتو فيلترهاي خاك سيليسي ( 3 – 3 – 9 فيلتر هاي كارتريجي 44 4 – 3 – 9 فيلتر ذغالي 45 5 – 3 – 9 ساير روشهاي فيلتراسيون 45 6 – 3 – 9 دستگاه خلاء ساز 45 7 – 3 – 9 آلوم) 45 مواد منعقد كننده ( 8 – 3 – 9 رقيق سازي يا تزريق آب تازه 46 9 – 3 – 9 10 گردش آب در استخر 46 كليات 46 1 -10 نرخ گردش آب 46 2 -10 سيستم گردش آب 48 3 -10 48 صافي) موگير( 4 -10 پمپها 49 5 -10 لوله ها 49 6 -10 مواد 49 1 – 6 -10 سرعت گردش آب 50 2 – 6 -10 ك صفحه فهرست 3-6-10 كدگذاري رنگي لوله ها 50 7-10 نصب سيستم فاضلاب 50 50 كشي لوله 8-10 9-10 كنترل و اندازه گيري جريان 51 51 جريان گيري اندازه 1-9-10 51 جريان تنظيم 2-9-10 51 آب وروديهاي 10-10 52 ورودي ميزان كنترل 1-10-10 52 ها خروجي 11-10 52 توري يا درپوش 1-11-10 52 استخر سرريز 12-10 52 pH ميزان تنظيم 11 53 CO2 گاز 1-11 53 كليات 1-1-11 54 تزريق سيستم قطع 2-1-11 12 تنظيم ميزان قليائيت 54 13 شاخص حد اشباع( SI) در استخرهاي شنا 55 56 بهينه شرايط 1-13 14 اندازه گيري ميزان pH و كلر آزاد 56 15 تهويه استخر 57 57 تهويه سيستم 1-15 2-15 ميزان تعويض هواي فضاي پيراموني كاسه استخر و ديگر فضاهاي استخر 57 16 سيستم تاسيسات برقي سالن هاي شنا 58 58 برقي سيستمهاي 1-16 58 روشنايي سيستم 2-16 3-16 ضوابط طراحي و اجراي تاسيسات برقي استخرهاي شنا 60 1-3-16 منطقه بندي استخرهاي شنا 60 2-3-16 انتخاب و نصب تجهيزات برقي 61 1-2-3-16 درجه حفاظت لوازم و تجهيزات برقي 61 61 كشي سيم سيستم 2-2-3-16 3-2-3-16 وسايل كليدي و لوازم مربوط 61 4-2-3-16 ساير لوازم و تجهيزات برقي 61 3-3-16 حفاظت در برابر برق گرفتگي 62 17 بهره برداري از استخر 62 ل صفحه فهرست 18 حداكثر مجاز تعداد شناگر 65 طراحي ظرفيت شناگر 66 1 -18 19 الزامات ايمني 66 نشانه گذاري عمق آب 66 1 -19 محل نشانه گذاري 66 1 – 1 -19 ابعاد نشانه گذاري عمق 67 2 – 1 -19 تابلوهاي هشدار دهنده 67 2 -19 صندلي منجيان غريق 67 3 -19 لوازم نجات 67 4 -19 جعبه كمك هاي اوليه 68 اتاق و 5 -19 درب خروج اضطراري 69 6 -19 تلفن رايگان 69 7 -19 بروشور اطلاعاتي 69 8 -19 70 نظارت 20 منجيان غريق 70 1 -20 برنامه ايمني 71 2 -20 21 الزامات تكميلي انواع استخرهاي شنا 71 الزامات تكميلي 71 استخر آموزشي خردسالان – 1 -21 الزامات تكميلي 72 استخر شناي تفريحي- 2 -21 الزامات ابعادي استخرهاي تفريحي با تخته شيرجه 72 1 – 2 -21 الزامات تكميلي 73 استخرهاي سرسره دار- 2 – 2 -21 نظارت 73 1 – 2 – 2 -21 عمق آب 73 2 – 2 – 2 -21 فاصه بين خروجي سرسره ها 73 3 – 2 – 2 -21 پمپ ذخيره 73 4 – 2 – 2 -21 ايمني طراحي سرسره ها 73 5 – 2 – 2 -21 نرخ گردش آب 74 6 – 2 – 2 -21 الزامات تكميلي 74 استخرهاي موج ساز- 3 – 2 -21 سيستم گردش آب 74 1 – 3 – 2 -21 سر ريز آب 74 2 – 3 – 2 -21 كليد قطع سيستم موج ساز 74 3 – 3 – 2 -21 الزامات تكميلي 74 مسابقات- استخر شناي حرفهاي و 3 -21 عمق استخرهاي مسابقه 75 1 – 3 -21 رواداري طول 75 2 – 3 -21 م صفحه فهرست ساير مشخصات عمومي 76 3 – 3 -21 الزامات تكميلي 78 استخر شيرجه- 4 -21 اطلاعات تكميلي 80 استخرهاي چند منظوره- 5 -21 الزامات تكميلي 81 استخر آبگرم – 6 -21 درجه حرارت آب استخر 81 1 – 6 -21 مشخصات شيميايي آب 81 2 – 6 -21 تعويض آب 81 3 – 6 -21 ابعاد طراحي 81 4 – 6 -21 پله ها 82 5 – 6 -21 نردبان ها 82 6 – 6 -21 پله هاي تورفته 82 7 – 6 -21 محوطه اطراف استخر 82 8 – 6 -21 سيستم هاي گردش آب 82 9 – 6 -21 82 فيلترها 10 – 6 -21 صافي ها 83 11 پمپ ها و – 6 -21 12 سيستم دمش هوا 83 – 6 -21 83 ايمني 13 – 6 -21 الزامات تكميلي 83 استخر مخصوص معلولان- 7 -21 عمق آب 84 1 – 7 -21 ورودي استخر 84 2 – 7 -21 ها 84 نرده پله ها و 3 – 7 -21 ويلچرها 84 4 – 7 -21 گردش آب 84 سيستم فيلتراسيون و 5 – 7 -21 الزامات تكميلي 84 با كف متحرك – استخرهاي 8 -21 ورودي آب 84 1 – 8 -21 حركت كف استخر 85 2 – 8 -21 علائم نشان دهنده عمق 85 3 – 8 -21 تخته شيرجه 85 4 – 8 -21 گردش آب 85 سيستم فيلتراسيون و 5 – 8 -21 سكوي شروع 85 6 – 8 -21 الزامات تكميلي 85 استخر واترپلو- 9 -21 الزامات تكميلي 86 10 استخر غواصي – -21 الزامات تكميلي نمايشي- 11 استخر شناي گروهي و -21 87 ن صفحه فهرست پيوست الف (اطلاعاتي) – برخي از انواع مصالح پوششي داخل كاسه استخرها 89 الف- 1 روكشهاي محافظتي مصنوعي 89 الف- 2 كاشي كاري 89 الف- 3 اندودكاري 90 الف- 4 نازك كاري هاي تركيبي 90 پيوست ب (اطلاعاتي) – محاسبه قطر لوله در استخر هاي شنا 91 پيوست پ (اطلاعاتي) – مثال عملي روش تصحيح متغييرهاي موثر بر انديس اشباع 93 پ-1 تنظيم ميزان 93 pH پ-2 تنظيم ميزان قليائيت 93 پ-3 تنظيم سختي 93