دکوراسیون سبک التقاطی یا گلچینی

دکوراسیون سبک التقاطی یا گلچینی

eclectic معرفی سبک های مهم در دکوراسیون و معماری ساختمان گلچینی از عناصر در دکوراسیون که با تفکر و رای افراد بدست آید . عمینطور که کلمه و واژه التقاطی معانی زیر را نیز در بر  دارد : سبک التقاطی در سبک التقاطی قانون خاصی وجود ندارد اما نه به این معنی که هرطور میخواهیم...
WhatsApp us