باغهای شیراز

باغهای شیراز

ارگ کریمخانی  arg of karim khan هنگامی که کریم خان شیراز را به پایتختی خود انتخاب کرد. بخاطر اینکه همت او اجازه نمی داد که در خانه و سرای پرداخته گذشتگان سکونت گزیند در صدد براومد تا قلعه ای مستحکم مشتمل بر عمارات رفیعه  و بناهای بدیعه بنیاد نماید. بعد از...
WhatsApp us