کاروان سرای سعدالسلطنه

کاروان سرای سعدالسلطنه

کاروان سرای سعدالسلطنه صبح ساعت 6 صبح رسیدیم قزوین و مستقیم سراغ کاروان سرای سعدالسلطنه را گرفتیم . بعد از بازدید از کاروان سرا رفتیم به منزل آقای شویدی .  در انتها تصاویری را درج کرده ام . کاروان سرای سعدالسلطنه به دستور «سعدالسلطنه» حاکم وقت...
WhatsApp us