مبلمان سنتی دوره سلجوقیان (مبلمان سلجوقی )

مبلمان سنتی دوره سلجوقیان (مبلمان سلجوقی )

هنر سلجوقیان مبلمان سلجوقی چکیده سلجوقیان، پیش از رسیدن به حکومت، قومی بیابانگرد بودند که با صحراگردی و شبانی روزگار میگذراندند. این قوم پس از رسیدن به حکومت یکی از بزرگترین سلسله های پس از اسلام در ایران را به وجود آوردند. این قوم بیابانگرد در برخورد با فرهنگ و هنر...
امپراطوری سلجوقی

امپراطوری سلجوقی

دولت سلجوقیان Iran empire نقشه قلمرو سلجوقیان در اوج قدرت (1) نقشه قلمرو سلجوقیان در اوج قدرت (1) نقشه قلمرو سلجوقیان در اوج قدرت (1) امپراتورى سلجوقى Seljuk Empire امپراتورى سلجوقى Seljuk Empire امپراتورى سلجوقى Seljuk Empire هنر دوره سلجوقی (به انگلیسی: ) امپراتوری...

عصر سلجوقی و شکوفایی هنر معماری

عصر سلجوقی و شکوفایی هنر معماری امپراتورى سلجوقى  Seljuk Empire در عصر سلجوقیان هنر معمارى به شکوفایى و کمال رسید و هنرمندان و معماران آثار فراوانى بوجود آوردند. در این دوره از تلفیق‌ حیاط چهار ایوانى و تالار مربع گنبددار (چهار‌طاقی)، مسجد بزرگ ایرانى بوجود آمد....

سلجوقیان

سلجوقیان دولت سلجوقی که توسط دو برادر، چغری بیگ و طغرل بیگ ترکمان به دنبال غلبه نهایی ایشان بر مسعود غزنوی به وجود آمد، هر چند از لحاظ نظامی بر عناصر ترک و ترکمان متکی بود، اما از نظر اداری و سیاسی به همان اندازه دولت غزنوی، صبغه ایرانی داشت که بر بستری و آل سلاجقه...
WhatsApp us