استوانه کوروش

استوانه کوروش

استوانه کوروش استوانهٔ کوروش بزرگ یا منشور حقوق بشر کوروش موزه بریتانیا استوانه کوروش در موزه استوانه کوروش استوانه کوروش استوانه کوروش نقشه منطقه بین النهرین یادبود منشور کوروش در پارک بالبوآ سن دیگو کالیفرنیا، نمونه ای از ترجمه نادرست متن استوانه. قسمتی از استوانه...
کوروش بزرگ

کوروش بزرگ

کوروش بزرگ ادروز داراب (کوروش کبیر)4 شهریور مصادف با زادروز داراب (کوروش کبیر) ادروز داراب (کوروش کبیر)4 شهریور مصادف با زادروز داراب (کوروش کبیر) نــآمـــ : کــوروش زآد روز : ۶۰۰ یآ ۵۷۶ پـیــشــــ از میــلآد زآدگـــآهـــ : انــشــآنـــــ ، پــآرســـــ دورآنـــ :...
کوروش بـــــــــــــــــــــــــــــــــــزرگ

کوروش بـــــــــــــــــــــــــــــــــــزرگ

کوروش بـــــــــــــــــــــــــــــــــــزرگ در سرزمینی که نتوان مردانه زیست ،،،،، مردانه مردن زندگیست!!!    (کوروش بزرگ) کوروش بزرگ. اولین فرمان روا سلسله ی بزرگ جهان یعنی امپراتوری هخامنشیان در ایران است که از سال ۵۵۵ قبل از میلاد در ایران و بیش از نیمی از جهان...

شعر درباره منشور کوروش

کوروش بزرگ در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود سر به تعظیمش، سراسر بابل و آشور بود سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد پشت بخت النصر راسائیده و بر خاک کرد ما از اسلاف همان خونیم و از آن ریشه ایم پاسدار نام پاک پارس تا همیشه ایم...
داریوش یکم ( داریوش کبیر )

داریوش یکم ( داریوش کبیر )

داریوش یکم ( داریوش کبیر ) داریوش یکم ( داریوش کبیر ) داریوش یکم ( داریوش کبیر ) داریوش یکم ( داریوش کبیر ) داریوش یکم ( داریوش کبیر ) داریوش یکم ( داریوش کبیر ) داریوش یکم ( داریوش کبیر ) داریوش یکم ( داریوش کبیر ) داریوش یکم ( داریوش کبیر ) داریوش یکم ( داریوش کبیر...
WhatsApp us