غازان خان معروف به سلطان محمود غازان خان

غازان خان معروف به سلطان محمود غازان خان مشهورترین، مقتدرترین، داناترین و مؤثرترین پادشاه ایلخانی مشهورترین، مقتدرترین، داناترین و مؤثرترین پادشاه ایلخانی مشهورترین، مقتدرترین، داناترین و مؤثرترین پادشاه ایلخانی غازان خان معروف به سلطان محمود غازان خان مشهورترین،...
امامزاده یحیی ورامین

امامزاده یحیی ورامین

امامزاده یحیی ورامین   آرایه های گچبری بقعه امامزاده یحیی ورامین امامزاده یحیی امامزاده یحیی بقعه امامزاده یحیی نویسندگان: بهاره تقوی نژاد صدیقه میرصالحیان چکیده بقعه امامزاده یحیی در محله کهنه گل شهرستان ورامین، یکی از بناهای برجای مانده از دوره ایلخانی است که...

سفالگری ایلخانی و تیموری

سفالگری ایلخانی و تیموری پرچم ایلخانی در اوایل سده هفتم هجری حملات وحشیانه مغولان ، بسیاری از شهرها و مراكز سیاسی و هنری را به ویرانی كشاند و به این ترتیب به جز معدود كارگاههای سفالگری چون كاشان كه فعالیت نسبی داشتند ، بقیه یا منهدم گردیده و یا از فعالیت باز ایستادند...
WhatsApp us