زندگی لوطی ها، داش ها، مشدی ها و بابا شمل های دوره قاجار

زندگی لوطی ها، داش ها، مشدی ها و بابا شمل های دوره قاجار

کمتر شنیده هایی از زندگی لوطی ها، داش ها، مشدی ها و بابا شمل های دوره ی قاجار! بی شک یکی از عناصری که در طی تاریخ اجتماعی ایران حضوری گاه پررنگ و گاه کم رنگ داشته اند، افرادی بوده اند که با ادعای، از قوی گرفتن و به ضعیف دادن و انجام مرام هایی خاص، در پی نمایاندن خود...
WhatsApp us