ساخت بدل کشتی نوح

ساخت بدل کشتی نوح

بدل کشتی نوح   کشتی نوح که با مشخصاتی که در انجیل آمده و با هزینه صد میلیون دلار ساخته شده، افتتاح شد. بدل کشتی نوح بدل ‘کشتی نوح’ با مشخصاتی که در انجیل آمده و با هزینه صد میلیون دلار در کنتاکی آمریکا ساخته شده، برای بازدید عموم افتتاح شد.  ...
WhatsApp us