قیمت کابینت آشپزخانه با رنگ پلی اورتان

قیمت کابینت آشپزخانه با رنگ پلی اورتان

در بازار، قیمت کابینت با رنگ پلی اورتان به تفاوت های مختلفی بستگی دارد، اما می توانیم قیمت های متوسط را بررسی کنیم. برای مثال، قیمت کابینت با رنگ پلی اورتان در ایران به صورت متوسط برابر با 13.000.000 میلیون تومان تا 15.000.000 میلیون تومان است. البته این مبالغ قابل...
WhatsApp us