ابزار تزئینی و کاربردی زیر ستون در سبک های قدیمی و کلاسیک چوبی

Corbels
Corbels برای برنامه های زیر ساخته شده اند:

قرار دادن زیر پای تیر چوبی
تزئینات بصورت قطعات مساوی زیر مراکز تراس
اتصالات 45 درجه و 90 درجه به ستون افقی
متریال و قفسه های چوب و فلز
پیوست در زیر ویژگی های داخلی و خارجی ساختمان Overhang
مثل سنگ تراشی توریس، Corbels همیشه تزئینی و گاه ساختاری است. Corbels اغلب با برخی از انواع پیکربندی مانند ستون و تیر ها اتصالات پنهان شده است.

مثالهای کوربل:

ابزار و تزئینات ستون و سبک کلاسیک

ابزار و تزئینات ستون و سبک کلاسیک

ابزار و تزئینات ستون و سبک کلاسیک

ابزار و تزئینات ستون و سبک کلاسیک

ابزار و تزئینات ستون و سبک کلاسیک

ابزار و تزئینات ستون و سبک کلاسیک

ابزار و تزئینات ستون و سبک کلاسیک

ابزار و تزئینات ستون و سبک کلاسیک

 

WhatsApp us