استاندارد ابعاد و شناخت اندازه های ارگونومی در دکوراسیون داخلی منزل

استاندارد ابعاد و شناخت اندازه های ارگونومی در دکوراسیون داخلی منزل

(انسان شناسی)

برای بهرمندی از یک محیط راحت و کارآمد ، باید از اندازه گیری مناسب در اندازه گیری ارتفاع و مسیر ها  استفاده کرد .

استاندارد ها

WhatsApp us