بیشتر انبوه سازان ، مهندسان و معماران برای جای درب چهارچوب فلزی را خربداری میکنند ولی بدلیل سردی آهن و نداشتن جلوه کافی تصمیم به تغییر آن به چهارچوب چوبی را میگیرند و در این مقطع دو حالت داریم یا باید چهارچوبها تعویض شوند که این امر کلی صدمه و هزینه برای ساختمان درپی خواهد داشت و یا اینکه با روکوب ها و نبشی ها فلز را بپوشانیم .

روکوب چوب چهارچوب فلزی ، ساخت درب

روکوب چوب چهارچوب فلزی ، ساخت درب

روکوب چوب چهارچوب فلزی ، ساخت درب

روکوب چوب چهارچوب فلزی ، ساخت درب

روکوب چوب چهارچوب فلزی ، ساخت درب

روکوب چوب چهارچوب فلزی ، ساخت درب

در همین راستا گروه فن و هنر ایران زمین دست به ساخت یک نبشی بزرگ چوبی زده که با انواع روکش طبیعی قابل اجرا است 

درب و چهارچوب بلوط 

روکوب چهارچوب چوبی 

چهارچوب بلوط 

‫درب و چهارچوب چوبی‬‎٬ انواع روکوب٬ نبشی چوبی

انواع چهارچوب درب از چوب

درب و چهارچوب چوبی

درب و چهارچوب چوبی

WhatsApp us