گروه فن آوران و هنرمندان ایران زمین

گروه فن و هنر

این مجموعه بدلیل نیاز به استاد کاران حرفه ای و هنرمند ایجاد شد .

متاسفانه اکثر صنعتکاران و هنرمندام ما یا آشپز شده اند یا راننده تاکسی

ما به دنبال کسانی هستیم که بتوانند مسئولیت یک اثر هنری را به دوش بگیرند .

نجاری و درودگری

نجاری و درودگری

نجاری و درودگری

نجاری و درودگری

نجاری و درودگری

نجاری و درودگری

 

WhatsApp us