دکوراسیون منزل

خانه ات را بزرگ نشان بده

ندا احمدلو

مشکلهایی که ما این روزها در بیشتر آپارتمانها با آن روبه رو هستیم، به خاطر فضای کوچک آپارتمان نیست؛ بلکه به دلیل عدم مدیریت یا بهتر بگویم، رعایت نکردن اصول صحیح چیدمان است. ما باید هنگام چیدن وسایل یک خانه، به مخاطبان آن توجه کنیم و ببینیم چند نفر و با چه سن و سالی قرار است در آن خانه زندگی کنند تا بتوانیم بهترین برنامهریزی را برای عملکرد فضا انجام دهیم.« اینها، بخشی از گفته های دکتر فاطمه کاتب است که دکترای معماری را از دانشگاه UCE انگلستان گرفته و زمانی به عنوان اولین زن رییس دانشگاه در ایران در دانشگاه هنر اصفهان مشغول فعالیت بوده و حاال عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا و رییس انجمن پژوهشهای آموزشی ایران است.

در خانه سالم این هفته، پای حرفهای او نشستهایم تا بفهمیم چگونه آدم میتواند به همان اندازه که از یک موسیقی یا شعر زیبا لذت میبرد، از چیدمان زیبای فضای داخلی خانهاش هم به وجد بیاید؟!  خانه باید محل آرامش باشد و وقتی که ما خسته از کار روزانه به خانه برمیگردیم، آنجا را امنترین جای دنیا بدانیم. در حالی که بسیاری از بینظمی ها در چیدمان وسایل خانه، نه تنها به ما آرامش نمیدهد، بلکه باعث تنشهایعصبی و ناراحتیهای روانی ما هم میشود. دکتر کاتب در این زمینه میگوید: »سالهاست که بحث تاثیر فضا بر روان انسانها در جامعه ما مورد غفلت قرار گرفته است. یعنی اینکه ما نمیدانیم با چیدمان، رنگ و نور نامناسب چقدر میتوانیم روحیه خودمان و فرزندانمان را خراب کنیم و حتی باعث بیمار شدن اعضای خانوادهمان شویم. میپرسید چطور؟

خب، ما وقتی ماهها و سالها از یک رنگ و نور نامناسب در محیط زندگیمان استفاده میکنیم، میتوانیم بستری برای ابتالی اعضای خانوادهمان به انواع ناراحتیهای چشمی فراهم آوریم. وقتی نمیدانیم که افراد در سنین باالتر به دلیل از دست دادن سلامت چشمشان به نور بیشتری نیاز دارند و وقتی با دانش معماری داخلی آشنا نیستیم و تنها به پیروی از بازار و مد و متاسفانه گاهی چشم و همچشمی خرید میکنیم، فضای ناسالمی در محیط زندگی به وجود میآوریم که نتیجهاش میشود رشد روزافزون افسردگی و کسالت در جامعه.

« شاید بد نباشد قبل از هزینه کردن برای نقاشی یا نورپردازی محیط خانهتان، با یک طراح داخلی مشورت کنید چون احتماال هزینه این کار به مراتب کمتر از هزینه از دست دادن سالمت بار؟ ما نباید برای سالی یک دو بار میهمانی، یک فضا را به میهمانخانه اختصاص بدهیم و خودمان و فرزندانمان در فضای کوچکتر و محدودتری زندگی کنیم. خانواده و بچهها باید هنگام چیدمان در اولویت باشند. مثال یک خانواده 2 یا 3 نفره نباید یک میز ناهارخوری 12 نفره بخرند که شاید سالی یک بار میهمانی پشت آن بنشیند. شما باید بیشترین فضای خانه را متعلق به خودتان بدانید و فکر دیگری برای میهمانیهایتان بکنید. مثال اینکه یک میز 12 نفره صفحهای بخرید که روی دیوار نصب میشود و هنگامی که به آن نیاز دارید میتوانید آن را برگردانید و از آن به عنوان میز استفاده کنید. استفاده از میز و صندلیهای تاشو در آپارتمانهای کوچک امروزی یک ضرورت است.« او توصیه های کاربردی و جالبی نیز درباره چیدمان اتاقخواب در خانه های کوچک دارد: »در زندگیسنتی ایرانی، مردم از یک اتاق برای چند عملکرد استفاده میکردند. مثال شبها رختخوابشان را در اتاق پهن میکردند و آنجا را اتاق خواب میدانستند و صبحها همان رختخواب را جمع میکردند و به عنوان پشتی، پشت میهمان میگذاشتند و به این ترتیب، آنجا تبدیل به اتاق میهمانشان میشد. پس اگر قرار است که ما صبحها از اتاقمان به عنوان اتاق کار استفاده کنیم، نباید تخت و پاتختی دستوپاگیر درون آن قرار دهیم و اگر هم دوست نداریم مانند قدیمیها از لحاف و تشک استفاده کنیم، میتوانیم انواع کاناپه های تختخوابشو یا تختهایی که روی دیوار جمع میشوند و با عنوان تخت کمجا در بازار موجود هستند را بخریم و به این ترتیب بهترین استفاده را از فضای اتاق خوابمان بکنیم.

« چیدمان براساس سن افراد خانواده گاهی وقتها ما کلی پول خرج میکنیم و وقت میگذاریم و وسایل خانه میخریم، بدون اینکه سن و سال افراد خانواده را مورد توجه قرار دهیم. دکتر کاتب معتقد است که توجه به مخاطبان خانه و وسایل درون آن بسیار مهم است:

» چیدمان باید متناسب با افراد خانواده برنامه ریزی شود. مثال طراحی فضاهای نوک تیز و زاویه دار و دمدست گذاشتن وسایل برقی و خطرناک در خانه هایی که بچه کوچک در آنها هست، اصالا درست نیست.

یا اینکه طراحی کفپوش خانه هایی که سالمندان در آنها زندگی میکنند باید به گونهای باشد که این عزیزان روی آنها سر نخورند.«

وقتی داشتم با دکتر کاتب درباره چیدمان اصولی منزل صحبت میکردم، او به یک نکته تامل برانگیز اشاره کرد:

»فرهنگ جهیزیه دادن فرهنگ و فکر عالیای است و فکر جهیزیه دادن به خاطر کمک کردن به 2 نفر برای تشکیل یک زندگی جدید با برخی وسایل اولیه است. اما متاسفانه این روزها پدر و مادر و حتی خود عروس خانم، بدون توجه به فضایی که قرار است در آن زندگی کند، انواع وسایل برقی یا چوبی را میخرند و یک عمر به جای اینکه چیدمان در خدمت آنها باشد، آنها در خدمت چیدمان قرار میگیرند و مجبور میشوند که وقت زیادی از روزشان را به تمیز و گردگیری کردن این وسایل اختصاص دهند و مدام مراقب باشند که آنها آسیب نبینند.

« این در حالی است که اگر هنگام خرید جهیزیه، فضای داخلی منزل مورد توجه قرار بگیرد، این چیدمان است که در خدمت ما قرار میگیرد و اسباب راحتی و آرامشمان را به وجود میآورد. دکتر کاتب حرفش را اینطور ادامه داد که:

»ما داریم به طور خطرناکی از خرید مبلمان زاید رنج میبریم. خطرناک به دلیل اینکه این وسایل برایمان آلودگی بصری ایجاد میکنند و میتوانند به مرور زمان انواع ناراحتیهای روانی را برایمان به وجود بیاورند.

« تاثیر رنگ و نور به عقیده دکتر کاتب، ما نباید نقش رنگ و نور مناسب را در تغییر فضای محیط زندگیمان نادیده بگیریم: »کسی که دانش معماری داخلی داشته باشد، میتواند با استفاده از رنگ و نورپردازی مناسب، یک فضای کوچک را تبدیل به یک فضای بزرگ کند. یک خانه با سقف کوتاه را طوری رنگآمیزی کند که بلند به نظر برسد. پنجرههای کوتاه را بلند کند یا به خانه های کمنور و بی روح، گرما ببخشد.

« جسم و روانتان خواهد بود. قبول ندارید؟ تغییر کاربری در چیدمان اصولی بیشتر مردم فکر میکنند که وقتی صحبت از یک چیدمان  دکوراسیون صحیح و اصولی میشود، منظور، هزینه کردن زیاد و خریدن وسایل جدید است. در صورتی که اصالا اینطور نیست و ما میتوانیم با تغییر کاربری وسایل قدیمی یا فروش آنهایی که دیگر نیازشان نداریم، هم محیط بازتری در خانهمان به وجود بیاوریم و هم اندکی درآمدزایی داشته باشیم. شاید باورتان نشود اگر بگویم وقتی وارد دفتر کار دکتر کاتب شدم، دیدم که ایشان روی پایههای چرخ خیاطی قدیمیاش یک صفحه سنگی انداخته و دارد به عنوان میز کار از آن استفاده میکند.

شاید ما هم بتوانیم کامپیوتر قدیمی و میز جاگیرمان را بفروشیم و به جایش یک لپتاپ بخریم و از فضای میز کامپیوترمان استفادههای دیگری بکنیم. چراغ مطالعه هم میتواند به جای میز، روی دیوار نصب شود و خیلی کارهای دیگر از این قبیل میتواند فضای خانه را بزرگتر از آنچه که هست، نشان بدهد.

چیدمان باید در خدمت ما باشد دکتر کاتب اعتقاد دارد که ما باید هنگام برنامه ریزی برای چیدمان خانه مان، این نکته را در نظر بگیریم که بیشترین جایی که قرار است خودمان از آن استفاده کنیم، کجاست و بیشترین فضا، ارزش و احترام را هنگام چیدمان وسایل خانه به خودمان اختصاص دهیم:

»ما باید ببینیم که قرار است سالی چند بار میهمان داشته باشیم؛ یک بار؟ دو بار؟ سه استفاده از میز و صندلی های تاشو در آپارتمانهای کوچک امروزی یک ضرورت است .

دکتر کاتب شماره دویست وهشتاد شنبه نه مرداد هشتادونه خانه سالم 5 1 یک پاتختی کوچک چندکشویی را در گوشهای از اتاقتان بگذارید و لوازم اضافیتان را درون آن قرار دهید.

برای برقراری نظم بیشتر میتوانید تکهای از پارچه روتختی تان را تهیه کنید و روی این پاتختی بیندازید.

2 برای اینکه شلوغی میز کار یا کامپیوترتان به چشم نیاید، با یک تکه چوب نازک رنگی یا پارچه، فضای میز کار و تختخوابتان را از هم جدا کنید.

3 میز و تختخواب با چوب تیره رنگ، انتخاب های مناسبی برای اتاق خواب نیستند.

هر چه لوازم چوبی درون اتاقتان رنگ روشنتری داشته باشند، کمتر کثیفی ناشی از گردوغبار یا جای انگشتان را نشان میدهند.

4 سعی کنید در اتاق خوابتان تلویزیون و دستگاه پخش فیلم قرار ندهید. سی دی ها و نوارهای ویدیویی کنار میز تلویزیون، فضای اتاق خوابتان را بسیار آشفته نشان میدهد.

5 بیشتر متخصصان توصیه میکنند که شبها در محیطی کامال تاریک و آرام بخوابیم. بنابراین برای داشتن یک خواب آرام و رهایی از دست وسایل اضافی بهتر است قید گذاشتن چراغ خواب یا آباژور را داخل اتاق خوابتان بزنید.

6 از فضای زیر تختخوابتان نهایت استفاده را بکنید و لباس و صندلهای اضافه و حتی کیفتان را آنجا قرار دهید.

7 به جای اینکه وسایلتان را به خاطر کمبود جا، این طرف و آن طرف اتاق پرتاب کنید، چند قفسه چوبی دردار، همرنگ تخت یا کمدتان روی دیوار نصب کنید تا نظم بیشتری به اتاق خوابتان ببخشید.

منبع: ریدرزدایجست  ترجمه: ندا احمدلو  7 نکته درباره چیدمان اتاق خواب خانه آرایی

نوید شریفی

دکوراسیون خانه های کوچک به روایت دکتر فاطمه کاتب دکترای معماری داخلی خانه ات را بزرگ نشان بده!

 

 

داروخانه ندا چیذر مشاوره رایگان پوست و مو محصوالت مراقبت از پوست کامرانیه، چیذز، میدان ندا، ابتدای بلوار عسگری درمانگاه ندا تلفن: 22674747 اطالعیه قابل توجه بیماران دیابتی سراسر کشور توزیع رایگان دستگاه تست قندخون با گارانتی مادامالعمر با عضویت در همیاران خیراندیش از تسهیالت ویژه اعضا استفاده نمایید. همیاران خیراندیش حامی کودکان دیابتی نیازمند در سراسر کشور اولین مرکز عرضه تخصصی محصوالت غذایی رژیمی- دیابتی دعوت به همکاری عالقمندان در شهرستان ها به عنوان همیار تلفنهای تماس 44668706-7 آدرس فروشگاه مرکزی: اکباتان، فاز1، سوپر6، طبقه همکف، پالک3، )شهرکوند( www.diabetyaran.com داروخانه آواطب آتیساز موسس و مسئول فنی: خانم دکتر لیال مخبر مسوول بخش زیبایی و آرایشی: اشرف نیساری کلیه محصوالت بهداشتی و سلولزی با 10 تا 20 درصد تخفیف عرضه میگردد اتوبان چمران، شهرک آتی ساز، مجتمع تجاری آتیساز طبقه دوم، پالک 17 تلفن: 22341474 – 22342226 – 22345915 داروخانه و دراگاستور شبانهروزی یاسان تهیه داروهای تک نسخهای، هالل احمر، شفایاب، نور تهیه کلیه داروهای کمیاب لوازم آرایشی، بهداشتی، ارتوپدی ساخت داروهای ترکیبی تایید اینترنتی نسخ گرانقیمت تامین اجتماعی تلفن: 22272157 فکس: 22250989 خیابان دکتر شریعتی، باالتر از بیمارستان مفید داروخانه شبانهروزی دکتر مغیثی )واقع در مرکز رماتیسم ایران( * داروهای تخصصی و فوقتخصصی * تکنسخهای، تجهیزات پزشکی * ساخت داروهای ترکیبی * لوازم آرایشی و بهداشتی * لوازم ارتوپدی خیابان کارگر شمالی، باالتر از پمپ بنزین، کوچه شهید خسروی، پالک 79، تلفن: 88639076

WhatsApp us