شهرک صنعتی خرمدشت

شهرک صنعتی خرمدشت ورودی از بزرگراه تهران پردیس

Industrial Zone Khoramdasht

شهرک صنعتی خرمدشت ورودی از بزرگراه تهران پردیس 

شهرک صنعتی خرمدشت

WhatsApp us