کلید مخفی دیمردار

این کلید در پشت صفحه ام دی اف قرار می گیرد و با حرکت دست در جلوی صفحه باعث روشن و خاموش شدن کلید می گردد

این کلید در پشت صفحه ام دی اف قرار می گیرد و با حرکت دست در جلوی صفحه باعث روشن و خاموش شدن کلید می گردد

این کلید در پشت صفحه ام دی اف قرار می گیرد و با حرکت دست در جلوی صفحه باعث روشن و خاموش شدن کلید می گردد

WhatsApp us