لمبه سقف ، سقف کاذب چوبی

لمبه سقف

لمبه سقف

لمبه سقف

لمبه سقف

لمبه سقف

لمبه سقف

این لمبه های چوبی فضای گرم این اتاق را تقویت می کند .

استفاده از چوب انسان را به طبیعت نزدیک میکند

 

WhatsApp us