استاد علی زمانی

معرفی استاد درودگری و صنایع چوب استاد زمانی

متولد 1354

تاریخ اغاز به کار 1362

WhatsApp us