پرتاب فضاپیمای مرکوری رادستون ۳ که آلن شپارد را به فضا برد. (۵ مه ۱۹۶۱)

ادارهٔ ملی هوانوردی و فضایی ناسا

WhatsApp us