چارلز بولدن، مدیر کنونی ناسا

ادارهٔ ملی هوانوردی و فضایی ناسا

WhatsApp us